hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 135 No. 13, 2011.


Šumarski list,Vol. 135 No. 13
Datum izdavanja: listopada 2011.

Objavljen na Hrčku: 14. 10. 2011.
Sadržaj Puni tekst
MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA U SVJETLU 50-GODIŠNJE USKE SURADNJE HRVATSKE ŠUMARSKE ZNANOSTI I STRUKE (str.1-1) hrvatskipdf 69 KB
INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS IN THE LIGHT OF THE 50th ANNIVERSARY OF CLOSE COLLABORATION BETWEEN THE CROATIAN FORESTRY SCIENCE AND PROFESSION (str.1-1)  
Boris Vrbek
Uvodnik
 
Šume pitomog kestena s prasećim zeljem (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova) u Hrvatskoj (str.5-23) hrvatskipdf 772 KB
Forests of Sweet Chestnut with Odorous Pig-Salad (Aposeri foetidae-Castanetum SativaeAss. nova) in Croatia (str.23-24)  
Jasnica Medak
Izvorni znanstveni članak
 
Kvantitativna genetska varijabilnost provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica l.) iz jugoistočne Europe (str.25-36) hrvatskipdf 561 KB
Quantitative Genetic Variation of European Beech (Fagus sylvatica L.) Provenances from the Southeastern Europe (str.36-37)  
Mladen Ivanković, Maja Popović, Ida Katičić, Georg von Wuehlisch, Saša Bogdan
Izvorni znanstveni članak
 
Fenotipska stabilnost i adaptabilnost familija običnog oraha (Juglans regia L.) u testovima potomstava (str.38-44) hrvatskipdf 605 KB
Phenotypic Stability andAdaptability of Families of Common Walnut (Juglans regia L.) in Progeny Tests (str.44-45)  
Tibor Litvay
Izvorni znanstveni članak
 
Varijabilnost morfometrijskih svojstava žireva i visina sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj (str.46-57) hrvatskipdf 264 KB
Acorn Morphometric Traits and Seedling Heights Variation of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) from the Seed Stands in Croatia (str.58-58)  
Mladen Ivanković, Maja Popović, Saša Bogdan
Izvorni znanstveni članak
 
Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije (str.59-72) hrvatskipdf 384 KB
Carbon Dynamics in younger Stands of Pedunculate Oak during two Vegetation Periods (str.73-73)  
Hrvoje Marjenović, Maša Zorana Ostrogović, Giorgio Alberti, Ivan Balenović, Elvis Paladić, Krunoslav Indir, Alessandro Peressotti, Dijana Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
Dinamika oštećenosti i struktura krošanja stabala hrasta lužnjaka u šumskim zajednicama na gredi i u nizi – rezultati motrenja na trajnim pokusnim plohama (str.74-88) hrvatskipdf 1 MB
Damage Dynamics and Structure of the Pedunculate Oak Tree Crowns in Stands in Microelevations and Microdepressions – Results from the Monitoring on Permanent Experimental Plots (str.88-89)  
Tomislav Dubravac, Stjepan Dekanić, Valentin Roth
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.) (str.90-101) hrvatskipdf 733 KB
Influence of Various Container Types and Slow-release Fertilizer Doses on Growth and Physiological Parameters of Black Pine (Pinus nigra Arn.) Seedlings (str.101-102)  
Ivan Seletković, Nenad Potočić, Vlado Topić, Lukrecija Butorac, Goran Jelić, Anamarija Jazbec
Izvorni znanstveni članak
 
Biopotencijal amorfe (Amorpha fruticosa L.) – druga godina istraživanja (str.103-112) hrvatskipdf 1 MB
Biopotential of Indigobusch (Amorpha fruticosa L.) – Second Year of Investigation (str.112-113)  
Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Pavao Bašić Palković
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga jelovih krivozubih potkornjaka u sušenju jele i mogućnosti primjene feromonskih klopki za njihov monitoring (str.114-121) hrvatskipdf 225 KB
The Role of Bark Beetles in Silver Fir Decline and Possible Use of Pheromone Traps for the Monitoring (str.121-121)  
Milan Pernek, Nikola Lacković
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) na rast i preživljenje hrastova ponika (str.122-129) hrvatskipdf 634 KB
The Influence of Powdery Mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) on Growth and Survival Rate of Oak Seedlings (str.129-129)  
Boris Liović
Izvorni znanstveni članak
 
Vrste roda Phytophthora na bukvi i topolama u Hrvatskoj (str.130-137) hrvatskipdf 660 KB
Phytophthora Species on Beech and Poplars in Croatia (str.137-137)  
Milan Pernek, Miljenko Županić, Dinko Diminić, Thomas Cech
Izvorni znanstveni članak
 
Obnova vodnog režima nizinskih šuma kao potpora potrajnom gospodarenju (str.138-147) hrvatskipdf 2 MB
The Reconstruction of the Water Regime in Lowland Forests in Support of Sustainable Management (str.147-148)  
Ivan Pilaš, Špela Planinšek
Prethodno priopćenje
 
Osutost šumskog drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine (str.149-158) hrvatskipdf 536 KB
Defoliation of Forest Trees in Croatia in the period 2006 – 2009 (str.158-158)  
Nenad Potočić, Ivan Seletković
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u uvjetima različite dostupnosti svjetla (str.159-167) hrvatskipdf 587 KB
Effect of Acorn Size on Morphological Development of One-year-old Seedlings of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) in Differing Light Conditions (str.167-168)  
Valentin Roth, Stjepan Dekanić, Tomislav Dubravac
Prethodno priopćenje
 
Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima (str.169-180) hrvatskipdf 410 KB
Dynamics ofAcorn Production and Quality of English OakAcorn (Quercus robur L.) in Disrupted Ecological Conditions (str.181-181)  
Marija Gradečki-Poštenjak, Sanja Novak Agbaba, Robert Licht, Darko Posarić
Prethodno priopćenje
 
Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca (str.182-188) hrvatskipdf 1 MB
Wood and Foliage Mass in Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Maquis on theArea of Vrgorac (str.188-189)  
Vlado Topić, Lukrecija Butorac, Goran Jelić
Prethodno priopćenje
 
Rezultati istraživanja provenijencija zelene duglazije u ekološki različitim područjima kontinentalne Hrvatske (str.190-199) hrvatskipdf 273 KB
Results of Research on Douglas Fir Provenances in Ecologicaly Different Continenetal Parts of Croatia (str.200-201)  
Sanja Perić, Martina Tijardović, Anamarija Jazbec
Prethodno priopćenje
 
Zaštita šuma pitomog kestena (str.202-210) hrvatskipdf 1 MB
Protection of Sweet Chestnut Stands (str.210-210)  
Sanja Novak Agbaba, Nevenka Ćelepirović, Mirna Ćurković Perica
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj veličine kružnih primjernih ploha na procjenu strukturnih elemenata odabranih lužnjakovih sastojina (str.211-220) hrvatskipdf 1 MB
Circular Sample Plot Size Impact on Structure Elements Estimation in Selected Pedunculate Oak Stands (str.221-221)  
Krunoslav Indir, Vladimir Novotny
Prethodno priopćenje
 
Pregled stavova lokalnog stanovništva i korisnika o nedrvnim proizvodima i uslugama šuma (str.222-229) hrvatskipdf 131 KB
Review of Local Residents and UsersAttitudes Towards Nonwood Forest Products and Services with Remarks on Obstacles and Possibilities for Improvement (str.229-229)  
Dijana Vuletić, Silvija Krajter, Oliver Vlainić
Prethodno priopćenje
 
Istraživanje promjena nekih kemijskih i fizikalnih osobina u tlu pod šumom bora i bagrema na području Đurđevačkih pijesaka (str.230-238) hrvatskipdf 1 MB
Researches of Soil Changes in the Pinus and Robinia Forest on Đurđevački SandsArea (str.238-238)  
Boris Vrbek, Ivan Pilaš
Stručni rad
 
Primjenjivost preparata za folijarnu primjenu Hungavit u svrhu povećanja kvalitete sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) i hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) u rasadničkoj proizvodnji (str.239-247) hrvatskipdf 412 KB
Useability of Hungavit, a Preparation for FoliarApplication, for Enhancement of Quality of Common Beech (Fagus sylvatica L.) and Pedunculate Oak (Quercus robur L.) Seedlings in Nursery Production (str.247-247)  
Ivan Seletković, Nenad Potočić, Mario Šango
Stručni rad
 
Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina (str.248-260) hrvatskipdf 1 MB
ProductionAspect of Silver Fir (Abies alba Mill.) Dieback on Example of a few Beech-fir Stands (str.260-263)  
Elvis Paladinić, Denis Štimac, Hrvoje Marjanović, Ivan Balenović, Maša Zorana Ostrogović
Stručni rad
 
Strane i invazivne vrste fitofagnih kukaca u šumama Hrvatske i procjena njihove štetnosti (str.264-270) hrvatskipdf 87 KB
Alien and Invasive Insects in Croatian Forest Ecosystems and Estimate of their Damage (str.270-271)  
Dinka Matošević, Milan Pernek
Stručni rad
 
Prošlost, sadašnjost i budućnost primjene metoda daljinskih istraživanja pri inventuri šuma u Hrvatskoj (str.272-281) hrvatskipdf 343 KB
Past, Present and Future of Application of Remote Sensing Methods in Croatian Forest Inventory (str.281-281)  
Miroslav Benko, Ivan Balenović
Stručni rad
 
Istraživanje strukture starijih i starih sastojina obične bukve u gospodarskoj jedinici “Đurđevačka bilogora” (str.282-292) hrvatskipdf 2 MB
Research on Structure of older and old Common Beech Stands in Management Unit “Đurđevačka Bilogora” (str.292-292)  
Vladimir Novotny, Ivan Balenović, Nikolina Medenjak, Dalibor Štorga, Damir Pošta
Stručni rad
 
Posjeta: 37.324 *