hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 9. 1. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Europski klerici i misionari o Mongolima: percepcija stepskih barbara u Europi sredinom 13. stoljeća (str.1-21) hrvatskipdf 204 KB
European Clerics and Missionaries on Mongols: the Perception of the Steppe Barbarians in Mid-Thirteenth-Century Europe (str.1-21)  
Mirko Sardelić
Prethodno priopćenje
 
Rakovečka trasa “vojničke” ili Kolomanove ceste (str.23-37) hrvatskipdf 289 KB
The Rakovec Section of the Military or Coloman’s Road (str.23-37)  
Franjo Pajur
Izvorni znanstveni članak
 
Od Ulcinja do Drača – albanski Useljenici u Mlecima (14.-18. stoljeće) (str.39-82) hrvatskipdf 875 KB
From Ulcinj to Durrës – Albanian Immigrants in Venice (from the Fourteenth to the Eighteenth Century) (str.39-82)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Plemićka obitelj Krupić iz Velike Mlake u 15. i 16. stoljeću (str.83-125) hrvatskipdf 604 KB
The Noble Krupić Family of Velika Mlaka in the Fifteenth and the Sixteenth Century (str.83-125)  
Suzana Miljan
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj obrtničkih naučnika i pomoćne radne snage u Splitu sredinom 15. stoljeća (str.127-147) hrvatskipdf 234 KB
The Position of the Craftsmen Apprentices and Auxiliary Labour Force in Split in the Mid-Fifteenth Century (str.127-147)  
Tonija Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine. Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku (str.149-189) hrvatskipdf 2 MB
The Glagolitic Notebook of the Parish Priest of Šćitarjevo from 1524 to 1526. A Contribution to the Research of the Ecclesiastical and Rural Life in the Surroundings of Zagreb in the Early Modern Age (str.149-189)  
Zoran Ladić, Goran Budeč
Izvorni znanstveni članak
 
Imena, oznake, zapovjednici, pripadnost i raspored galija u Lepantskoj bitki (1571.) (str.191-218) hrvatskipdf 250 KB
The Names, Designations, Commanders, Possession and Roster of the Galleys in the Battle of Lepanto (1571) (str.191-218)  
Krešimir Kužić
Izvorni znanstveni članak
 
Dopo la morte dell quondam signor Giouanni Casio dotor... Inventar ninskog plemića Ivana Kašića s kraja 17. stoljeća (str.219-271) hrvatskipdf 317 KB
Dopo la morte dell quondam signor Giouanni Casio dotor. The Inventory of John Kašić, a Nobleman of Nin, from the End of the Seventeenth Century (str.219-271)  
Maja Katušić, Ivan Majnarić
Izvorni znanstveni članak
 
Fizika u hrvatskim pučkim školama sredinom 19. stoljeća (str.273-310) hrvatskipdf 288 KB
Physics in Croatian Elementary Schools in the Mid-Nineteenth Century (str.273-310)  
Tihomir Vukelja
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatsko akademsko potporno društvo (1894.-1914.) (str.311-332) hrvatskipdf 197 KB
The Croatian Academic Support Society (1894-1914) (str.311-332)  
Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Ban Dragutin Khuen-Héderváry, Herman Bollé i grob srpskog kralja Milana Obrenovića u crkvi manastira Krušedola (str.333-354) hrvatskipdf 617 KB
Ban Dragutin Khuen-Héderváry, Herman Bollé and the Grave of King Milan Obrenović of Serbia in the Church of the Krušedol Monastery (str.333-354)  
Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Peti dio: Isprave iz razdoblja 1551.-1554. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić (str.357-384) hrvatskipdf 197 KB
Regesta of the Sixteenth-Century Charters from the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Fifth Part: Charters from the Period from 1551 to 1554. Regesta Composed by Antun Mayer and Collaborators, Prepared for Publishing by Maja Katušić (str.357-384)  
Maja Katušić
Stručni rad
 
Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica, prir. Attila Zsoldos, A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, knj. 2, Forráskiadványok, sv. 45, Magyar Országos Levéltár – MTA Történettudományi intézete, Budapest 2008., 226 str. (str.387-389) hrvatskipdf 74 KB
Suzana Miljan, Damir Karbić
Recenzija, Prikaz
 
Rogerije iz Apulije, Carmen miserabile, s latinskog preveo i priredio Mirko Sardelić, Matica hrvatska, Posebna izdanja, Zagreb 2010., 190 str. (str.389-391) hrvatskipdf 69 KB
Sanja Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi 8, Pazin 2010., 431 str. (str.391-393) hrvatskipdf 64 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Giovanni Giacomo Caroldo, Istorii Veneţiene [Mletačka povijest], prir. Şerban V. Marin, Arhivele Naţionale ale României, sv. 1: De la originile Cetăţii la moartea dogelui Giacopo Tiepolo (1249) [Od osnutka Grada do smrti dužda Jakova Tiepola], Bucureşti 2008., 296 str.; sv. 2: De la alegerea dogelui Marino Morosini la moartea dogelui Bartolomeo Gradenigo (1249-1342) [Od izbora dužda Marina Morosinija do smrti dužda Bartolomeja Gradeniga], Bucureşti 2009., 288 str.; sv. 3: De la alegerea dogelui Andrea Dandolo la moartea dogelui Giovanni Delfino (1343-1361) [Od izbora dužda Andrije Dandola do smrti dužda Ivana Delfina], Bucureşti 2010., 287 str. (str.394-395) hrvatskipdf 73 KB
Dragoş Gh. Năstăsoiu, Damir Karbić
Recenzija, Prikaz
 
Ljerka Šimunković, Dalmacija godine Gospodnje 1553.: Putopis po Istri, Dalmaciji i Mletačkoj Albaniji 1553. godine, zapisao Zan Battista Giustinian, prema transkripciji Šime Ljubića prevela i priredila Ljerka Šimunković, Dante Alighieri, Split 2011., 231 str. (str.395-397) hrvatskipdf 78 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Gašpar Vinjalić, Kratki povijesni i kronološki pregled zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji, Hrvatskoj i Bosni 1514.-1769., preveo, dodao podnaslove i uputnice na vrela Bruno Pezo, uskladio s izvornikom i popratio objašnjenjima Vicko Kapitanović, Književni krug, Split 2010., 287 str. (str.397-400) hrvatskipdf 84 KB
Ante Gulin
Recenzija, Prikaz
 
Ljerka Šimunković – Nataša Bajić-Žarko – Miroslav Rožman, Pisma Ivana Luke Garagnina bratu Dominiku 1806.-1814., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 22, Državni arhiv u Splitu, Split 2008./2009., 359 str. (str.400-401) hrvatskipdf 58 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma: svijet arheologa Stojana Dimitrijevića kroz pisma ženi od 1955. do 1964. godine, priredile Mira Kolar- Dimitrijević i Elizabeta Wagner, Srednja Europa, Zagreb, 2010., 275 str. (str.402-404) hrvatskipdf 78 KB
Ana Jura
Recenzija, Prikaz
 
Attila Zsoldos, Magyarország világi archontológiája 1000-1301 [Svjetovna arhontologija Ugarske 1000.-1301.], História – MTA Történettudományi intézete, Budapest 2011., 382 str. (str.404-406) hrvatskipdf 78 KB
Damir Karbić
Recenzija, Prikaz
 
Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća. Raritates typographicae quae in Bibliotheca Academiae scientiarum et artium Croaticae asservantur: Catalogus incunabulorum et librorum saeculo XVI typis impressorum, sv. 10, ur. Anica Nazor, sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011., 645 str. (str.406-409) hrvatskipdf 84 KB
Iva Kurelac
Recenzija, Prikaz
 
Toponimija otoka Murtera, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4, ur. Vladimir Skračić, Zadar, 2010., 357 str. (str.409-411) hrvatskipdf 78 KB
Šime Dunatov
Recenzija, Prikaz
 
Lexikón stredovekých miest na Slovensku [Leksikon srednjovjekovnih gradova u Slovačkoj], ur. Martin Štefánik, Ján Lukačka et al., Prodama, Bratislava 2010, 629 str. (str.411-413) hrvatskipdf 79 KB
Zuzana Orságová
Recenzija, Prikaz
 
Indira Šamec Flaschar, Akademička galerija slikah: Bibliografija priloga o Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1842.-1946., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011., XXII + 610 str. (str.413-414) hrvatskipdf 68 KB
Ivica Zvonar
Recenzija, Prikaz
 
Dragoş Năstăsoiu, Gothic Art in Romania, NOI Media Print, Bucureşti 2010., 143 str. (str.414-417) hrvatskipdf 76 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon, Kulturno društvena udruga “Praputnjak”, Praputnjak 2009., 307 str. (str.417-418) hrvatskipdf 60 KB
Ivan Šutić
Recenzija, Prikaz
 
Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb 2011, 257 str. (str.419-420) hrvatskipdf 73 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz
 
Antal Molnár, Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573-1595). Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573-1595), Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2009., 433 str. (str.420-422) hrvatskipdf 81 KB
Vedran Klaužer
Recenzija, Prikaz
 
Marino Manin, Istra na raskrižju. O povijesti migracija pučanstva Istre, Institut za migracije i narodnosti – Profil, Zagreb 2010., 171 str. (str.422-424) hrvatskipdf 72 KB
Marko Radić
Recenzija, Prikaz
 
Violence and the Medieval Clergy, ur. Gerhard Jaritz i Ana Marinković, CEU Medievalia, sv. 16, Medium Aevum Quotidianum Sonderband, sv. 26, Budapest 2011., 95 str. (str.424-427) hrvatskipdf 76 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Otoci Ist i Škarda, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru – Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije – Matica hrvatska: ogranak u Zadru – Hrvatsko geografsko društvo: Zadar, Zadar 2010., 873 str. (str.428-430) hrvatskipdf 76 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Sveti Ivan Zelina – povijest i kultura. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, ur. Ante Gulin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti i Grad Sveti Ivan Zelina, Zagreb – Sv. Ivan Zelina 2010., 366 str. (str.430-434) hrvatskipdf 87 KB
Ana Jura
Recenzija, Prikaz
 
Dominikanci u Hrvatskoj, ur. Igor Fisković, Galerija Klovićevi dvori – Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb 2011., 534 str. (str.434-435) hrvatskipdf 64 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
“Az grišni diak Branko pridivkom Fučić”. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), ur. Tomislav Galović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu – Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu – Staroslavenski institut u Zagrebu – Sveučilišna knjižnica u Rijeci – Općina Malinska-Dubašnica, Malinska – Rijeka – Zagreb 2011., 844 str. (str.436-439) hrvatskipdf 88 KB
Ozren Kosanović
Recenzija, Prikaz
 
Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2009., 744 str. (str.439-445) hrvatskipdf 101 KB
Ana Jura
Recenzija, Prikaz
 
Godina 1918.: prethodnice, zbivanja, posljedice. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 4. i 5. prosinca 2008., ur. Zlatko Matijević, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2010., 343 str. (str.445-448) hrvatskipdf 80 KB
Tihana Luetić
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 52, Zagreb – Zadar 2010., 410 str. (str.448-450) hrvatskipdf 73 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 49, Zagreb – Dubrovnik 2011., 368 str. (str.450-453) hrvatskipdf 85 KB
Juraj Balić
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, god. 29, br. 38 (364 str.) – br. 39 (320 str.), Zagreb 2010. (str.453-456) hrvatskipdf 79 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz
 
Historijski zbornik, god. 63, br. 1-2, Zagreb 2010., 714 str. (str.456-460) hrvatskipdf 88 KB
Kosana Jovanović
Recenzija, Prikaz
 
Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 34, br. 65 (236 str.) – 66 (220 str.), Zagreb 2010. (str.460-462) hrvatskipdf 78 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 10, Slavonski Brod 2010., 721 str. (str.462-468) hrvatskipdf 101 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Godišnjak Njemačke zajednice. DG Jahrbuch, sv. 18, Osijek 2011., 336 str. (str.468-470) hrvatskipdf 76 KB
Ana Jura
Recenzija, Prikaz
 
Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, sv. 14, Zagreb 2010., 767 str. (str.471-474) hrvatskipdf 83 KB
Ivica Zvonar
Recenzija, Prikaz
 
Macedonian Historical Review, sv.1, Skopje 2010, 215 str. (str.474-477) hrvatskipdf 86 KB
Jelena Jariќ
Recenzija, Prikaz
 
Medium Aevum Quotidianum, br. 61, Krems 2011., 103 str. (str.477-479) hrvatskipdf 78 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, god. 53, br. 209-212, Poitiers 2010., 435 str. (str.479-483) hrvatskipdf 90 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
In memoriam: Jakov Stipišić (1920.-2010.) (str.487-492) hrvatskipdf 126 KB
Ante Gulin, Tomislav Raukar, Mirjana Matijević Sokol
In memoriam, Nekrolog
 
In memoriam: Szabolcs de Vajay (1921.-2010.) (str.493-495) hrvatskipdf 68 KB
Damir Karbić
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 32.548 *