hrcak mascot   Srce   HID

Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, Vol.47 No.4

Datum izdavanja: Prosinac 2011.

Objavljen na Hrčku: 24.01.2012.
Sadržaj Puni tekst
Leukemije i limfomi – terapijski izazov 21. stoljeća (str.332-334) hrvatskipdf 214 KB
Leukemias and lymphomas – A therapeutic challenge of the 21st century (str.332-334)  
Boris Labar
Uvodnik
 
Akutna mijeloična leukemija u odraslih: dijagnostika i liječenje (str.335-342) hrvatskipdf 319 KB
Adult acute myeloid leukemia: diagnosis and treatment (str.335-342)  
Lana Grković, Boris Labar
Pregledni rad
 
Akutna limfoblastična leukemija u djece (str.343-352) hrvatskipdf 1 MB
Acute lymphoblastic leukemia in children (str.343-352)  
Jelena Roganović
Pregledni rad
 
Citomorfološka dijagnostika akutnih mijeloičnih leukemija – podjela prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (str.353-359) hrvatskipdf 1 MB
Cytomorphologic diagnostics of acute myeloid leukemia – the World Health Organization classification (str.353-359)  
Sunčica Ries
Pregledni rad
 
Dijagnoza, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u sindromu mijelodisplazije: Smjernice Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti – Krohem (str.360-365) hrvatskipdf 274 KB
Diagnosis, treatment and follow-up of iron overload in myelodysplastic syndrome: Guidelines of the Croatian cooperative group for hematological diseases – Krohem (str.360-365)  
Toni Valković, Boris Labar
Pregledni rad
 
Novi antikoagulantni lijekovi (str.366-369) hrvatskipdf 260 KB
New anticoagulant medications (str.366-369)  
Silva Zupančić Šalek, Ana Boban, Dražen Pulanić
Pregledni rad
 
Liječenje akutne mijeloične leukemije alogeničnom transplantacijom koristeći smanjen intenzitet kondicioniranja – metoda rezervirana samo za starije osobe? (str.370-374) hrvatskipdf 449 KB
Treatment of acute myeloid leukemia using reduced intensity conditioning – method reserved for elderly patients only? (str.370-374)  
Nadira Duraković, Ranka Serventi-Seiwerth, Mirta Mikulić, Zina Perić, Boris Labar
Izvorni znanstveni članak
 
Aberantni imunofenotipovi u prognozi akutne mijeloične leukemije (str.375-380) hrvatskipdf 473 KB
Prognostic value of aberrant phenotypes in acute myeloid leukemia (str.375-380)  
Mirta Mikulić, Vedran Hostić, Drago Batinić, Ranka Serventi-Seiwerth, Renata Zadro, Sanja Davidović, Klara Dubravčić, Pavle Rončević, Damir Nemet, Boris Labar
Izvorni znanstveni članak
 
Transplantacija alogenih krvotvornih matičnih stanica od HLA podudarnog nesrodnog darivatelja (str.381-388) hrvatskipdf 447 KB
Allogeneic stem cell transplantation from matched unrelated donor (str.381-388)  
Ranka Serventi-Seiwerth, Mirta Mikulić, Mirando Mrsić, Zorana Grubić, Ines Bojanić, Katarina Štingl, Boris Labar
Izvorni znanstveni članak
 
Peroralna kombinacija lomustina, klorambucila, etopozida i prednizona (CCEP) u liječenju bolesnika s uznapredovanim limfomom (str.389-395) hrvatskipdf 395 KB
Peroral administartion of lomustine, chlorambucil, etopozide and prednsiolone (CCEP) for treatment of patients with advanced lymphoma (str.389-395)  
Ivo Radman, Marijo Vodanović, Zdravko Mitrović, Igor Aurer, Sandra Bašić Kinda, Boris Labar
Stručni rad
 
Dasatinib u liječenju Ph+ KML-a – zagrebačko iskustvo (str.396-403) hrvatskipdf 799 KB
Dasatinib in treatment of Ph+ CML – Zagreb experience (str.396-403)  
Dubravka Sertić, Sanja Davidović, Renata Zadro, Igor Aurer, Boris Labar
Stručni rad
 
Dijagnostičko-terapijski pristup u bolesnika s Philadelphia pozitivnom kroničnom mijeloičnom leukemijom – Smjernice Hrvatske kooperativne grupe za hematoloških bolesti (Krohem) (str.404-419) hrvatskipdf 608 KB
Diagnosis and Therapy for Patients with Philadelphia positive chronic myeloid leukemia – Guidelines of Croatian cooperative group for hematologic disorders (Krohem) (str.404-419)  
Boris Labar, Dubravka Sertić, Sanja Davidović, Renata Zadro, Ružica Lasan-Trčić, Rajko Kušec, Branimir Jakšić, Ljubica Škare-Librenjak, Antica Duletić-Načinović, Jasminka Petričević-Sinčić, Dubravka Čaržavec, Velka Gverić-Krečak, Božena Coha, Elizabeta Čorović, Zlata Nemet-Lojan, Renata Babok-Flegarić
Stručni rad
 
Liječenje bolesnika s uznapredovanim stadijem Hodgkinova limfoma eskaliranim BEACOPP-om (str.420-425) hrvatskipdf 637 KB
Treatment of patients with advanced Hodgkin’s lymphoma with escalated BEACOPP (str.420-425)  
Sandra Bašić-Kinda, Dino Dujmović, Ivo Radman, Ranka Serventi–Seiwerth, Igor Aurer
Stručni rad
 
Ekulizumab u liječenju paroksizmalne noćne hemoglobinurije (str.426-431) hrvatskipdf 544 KB
Eculizumab in the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (str.426-431)  
Zinaida Perić, Klara Dubravčić, Sandra Bašić-Kinda, Nadira Duraković, Ana Boban, Mirta Mikulić, Drago Batinić, Boris Labar
Kratko priopćenje
 
Imatinib mesilat u liječenju relapsa kronične mijeloične leukemije nakon transplantacije alogenih krvotvornih matičnih stanica – prikaz bolesnika (str.432-437) hrvatskipdf 1 MB
Imatinib mesylat in the treatment of chronic myeloid leukemia relapse after allogeneic stem cell transplantation – case report (str.432-437)  
Marijo Vodanović, Ranka Serventi-Seiwerth, Dubravka Sertić, Sanja Davidović, Renato Zadro, Vinko Bogdanić, Dražen Pulanić, Boris Labar
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 28.277 *