hrcak mascot   Srce   HID

Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu,Vol. 61 No. 1.-2.
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 12. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Emotional empathy of primary school eighth graders  
L’empatia emozionale degli alunni dell’ultimo anno di scuola media inferiore  
Emocionalna empatija učenika osmih razreda osnovne škole (str.7-26) hrvatskipdf 1 MB
Hicela Ivon, Emira Glavina Kozić
Izvorni znanstveni članak
 
School pedagogue in the student centred curriculum  
Il pedagogo scolastico all’interno del curriculum incentrato sull’alunno  
Školski pedagog u kurikulumu usmjerenome prema učeniku (str.27-40) hrvatskipdf 810 KB
Ružica Pažin-Ilakovac
Stručni rad
 
The infl uence of some stratifi cation factors on school success  
L’infl usso di alcuni fattori di stratifi cazione sul rendimento scolastico  
Utjecaj nekih stratifi kacijskih čimbenika na školski uspjeh (str.41-57) hrvatskipdf 1021 KB
Nevenka Maras, Jelena Rodek
Izvorni znanstveni članak
 
Cross-curricular planning and connecting extracurricular educational work  
La pianifi cazione intercurriculare e il legame con il lavoro educativo extrascolastico  
Kroskurikulumsko planiranje i povezivanje izvannastavnog odgojno-obrazovnog rada (str.59-80) hrvatskipdf 1 MB
Mirjana Radalj
Stručni rad
 
Assessment criterion of Biology and Chemistry teachers  
Il criterio di valutazione degli insegnamenti di biologia e di chimica  
Kriterij ocjenjivanja nastavnika biologije i kemije (str.81-100) hrvatskipdf 1 MB
Renata Ruić
Prethodno priopćenje
 
The question of objectivity and reliability of marks in various activities of Music teaching  
La questione dell’oggettività e dell’affi dabilità dei voti nelle varie attività nell’insegnamento di educazione musicale  
Pitanje objektivnosti i pouzdanosti ocjena u različitim aktivnostima nastave Glazbene kulture (str.101-114) hrvatskipdf 932 KB
Sabina Vidulin - Orbanić
Izvorni znanstveni članak
 
Attitudes of primary-school pupils toward music and Music Education  
Atteggiamenti degli alunni delle scuole elementari nei confronti della musica e dell’insegnamento della musica  
Stavovi učenika osnovne škole prema glazbi i nastavi glazbe (str.115-131) hrvatskipdf 1 MB
Snježana Dobrota, Ivana Obradović
Izvorni znanstveni članak
 
A child and a work of art  
Il bambino e l’opera d’arte – Pablo Picasso  
Dijete i umjetničko djelo − Pablo Picasso (str.133-153) hrvatskipdf 1 MB
Marija Brajčić, Dubravka Kuščević
Prethodno priopćenje
 
From dramatic games and exercises to theatrical plays  
Dai giochi scenici ed esercizi alla messa in scena della recita  
Dramskim igrama i vježbama do igrokaza (str.155-162) hrvatskipdf 2 MB
Željana Lažeta
Stručni rad
 
The child as a scientist – natural science aspects of the contemporary conceived early education curriculum  
Il bambino come scienziato – aspetti legati alle scienze naturali nella creazione dei curriculum moderni per l’età prescolare  
Dijete kao znanstvenik – prirodoslovni aspekti suvremeno koncipiranoga kurikuluma ranog odgoja (str.163-178) hrvatskipdf 1 MB
Edita Slunjski
Stručni rad
 
Elements of Brain Gym while working with children  
Elementi di ginnastica cerebrale nel lavoro con i bambini  
Elementi gimnastike za mozak u radu s djecom (str.179-190) hrvatskipdf 955 KB
Sanja Mandić, Ines Bijelić
Stručni rad
 
Some determinants of content in performing parental role regarding the choice of child-rearing practices  
Alcuni indicatori di soddisfazione nello svolgimento del ruolo del genitore in riferimento alla scelta dei metodi educativi  
Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka (str.191-211) hrvatskipdf 2 MB
Jasminka Zloković, Diana Nenadić - Bilan
Izvorni znanstveni članak
 
Primary-school children and the stress caused by the loss of their beloved ones − Recognition, understanding, help and support  
I bambini delle scuole elementari e lo stress causato dalla perdita di una persona cara – riconoscere il problema, comprenderlo, offrire sostegno e aiuto  
Djeca osnovnoškolske dobi i stres izazvan gubitkom drage osobe - repoznavanje, razumijevanje, potpora i pomoć (str.213-232) hrvatskipdf 1 MB
Milijana Kovačević
Stručni rad
 
Izvještaj o radu uredništva časopisa „Školski vjesnik“ (str.233-245) hrvatskipdf 219 KB
Šime Pilić
Ostalo
 
Dijete, odgojitelj i lutka Pedagoške mogućnosti lutke u odgoju i obrazovanju Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2010. (str.247-248) hrvatskipdf 168 KB
Hicela Ivon
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pedagogija Marije Montessori − Poticaj za razvoj pedagoškog pluralizma Znanstvena monografija urednici: Hicela Ivon, Ligija Krolo, Branimir Mendeš dječji vrtić Montessori dječja kuća i Udruga Montessori pedagogije, Split, 2011. (str.249-250) hrvatskipdf 183 KB
Hicela Ivon
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zapisi o slikaru Jakovu Paviću (1927.-2011.) Sve su to zvuci neke čudne lire (str.251-252) hrvatskipdf 196 KB
Tomislav Najev
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marko Ružič (1948. - 2012.) Zasluge za pedagošku i sindikalnu praksu u osnovnim školama (str.253-256) hrvatskipdf 145 KB
Željko Stipić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 24.254 *