hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 35 No. 68, 2011


Croatica Christiana periodica,Vol. 35 No. 68
Publication date: December 2011

Published on HRČAK: 18 May 2012
Table of contents Full text
GROBNICE HRVATSKE BRATOVŠTINE SV. JURJA I TRIPUNA U MLETAČKOJ CRKVI MALTEŠKOGA REDA (S. GIOVANNI BATTISTA DEL TEMPIO) (str.1-14) croatianpdf 275 KB
GRAVES OF THE CROATIAN FRATERNITY OF ST. GEORGE AND TRIPHON IN THE VENETIAN CHURCH OF OF THE MALTESE ORDER (S. GIOVANNI BATTISTA DEL TEMPIO) (str.1-14)  
Lovorka ČORALIĆ
Original scientific paper
 
FRANCUSKO POIMANJE HRVATSKIH KRAJEVA U 17. STOLJEĆU: RECEPCIJA DJELA IVANA LUČIĆA U TOM KONTEKSTU (str.15-34) croatianpdf 303 KB
UNE CONCEPTION FRANÇAISE DES RÉGIONS CROATES AU XVIIe SIÈCLE : LA RÉCEPTION DE L’OEUVRE DE IVAN LUČIĆ DANS SON CONTEXTE (str.15-34)  
Luc ORESKOVIC
Original scientific paper
 
KANONIKAT ANGELINI U ROVINJU (str.35-57) croatianpdf 295 KB
CANONRY ANGELINI IN ROVINJ (ROVIGNO) (str.35-57)  
(str.35-57)  
Ante TEKLIĆ Eugen TEKLIĆ
Review article
 
OSOBNA IMENA U MATIČNOJ KNJIZI KRŠTENIH ŽUPNE MATICE LUČ KRAJEM 18. STOLJEĆA (str.59-68) croatianpdf 249 KB
PERSONAL NAMES IN THE REGISTERS OF BAPTISMS OF LUČ PARISH AT THE END OF THE EIGHTEENTH CENTURY (str.59-68)  
Dubravka BOŽIĆ BOGOVIĆ
Original scientific paper
 
HERMAN BOLLÉ I RESTAURACIJA ŽUPNE (RANIJE PAVLINSKE) CRKVE U REMETAMA NAKON POTRESA 1880. GODINE (str.69-85) croatianpdf 3 MB
HERMAN BOLLÉ AND RESTARUATION OF THE PARISH (PREVIOUSLY PAULINE) CHURCH IN REMETE AFTER THE EARTHQUAKE OF 1880 (str.69-85)  
Dragan DAMJANOVIĆ
Original scientific paper
 
VJERSKE KONVERZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI S KRAJA 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA U SVJETLU NEPOZNATOG ARHIVSKOG GRADIVA (str.87-111) croatianpdf 316 KB
RELIGIOUS CONTROVERSIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AT THE END OF THE NINETEENTH AND THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY CONCERNING THE NEW AND UP TO NOW UNKNOWN ARCHIVAL SOURCES (str.87-111)  
Zlatko KUDELIĆ
Original scientific paper
 
LITERARIZACIJA ISKUSTVA (ILI STVARNOSTI) U BARLÈOVU PUTOPISU PUT NA VOLAJSKO JEZERO (str.113-123) croatianpdf 247 KB
LITERALIZATION OF EXPERIENCE (OR REALITY) ACCORDING TO THE BARLÈ’S TRAVELING ACCOUNT »VOYAGE TO VOLAJSKO LAKE«?? (str.113-123)  
Kristina RIMAN
Original scientific paper
 
ČEŠKI I SLOVAČKI OBZORI STJEPANA KARLOVA ŽGURIĆA (str.125-142) croatianpdf 283 KB
CZECH AND SLOVAK EXPERIENCES OF STJEPAN KARLOV ŽGURIĆ (str.125-142)  
Marijan ŠABIĆ
Original scientific paper
 
VJERA I VJERSKA PRAKSA U HRVATSKIM ZBJEGOVIMA U EL SHATTU (1944. – 1946.) (str.143-152) croatianpdf 243 KB
FAITH AND RELIGIOUS PRACTICE IN THE CROATIAN REFUGE CAMPS IN EL SHATT (1944-1946) (str.143-152)  
Mateo BRATANIĆ
Original scientific paper
 
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor, 2009., 256 str. (str.153-154) croatianpdf 271 KB
Statute of Fraternity of St. Nicholas the sailor in Kotor from 1463 with addenda up to 1807: Phototypic edition with transcriptions, translations and regesta, edited by Miloš Milošević and Jelena Antović, Kotor, 2009. (str.153-154)  
Maja Katušić
Case report
 
Rudolf EITELBERGER von EDELBERG, Srednjovjekovni umjetnički spomenici Dalmacije, Beč, 1884. (reprint: Leykam International, Zagreb, 2009., 256 str.) (str.154-156) croatianpdf 370 KB
Rudolf Eitelberger von Edelberg, Medieval art monuments of Dalmatia, Wienna, 1884 / reprint: Zagreb, 2009. (str.154-156)  
Božena Glavan
Case report
 
Marko ŠPIKIĆ, Francesco Carrara polihistor, antikvar i konzervator (1812.–1854.), Književni krug Split, Split, 2010., 330 str. (str.156-160) croatianpdf 320 KB
Marko Špikić, Francesco Carrara polyhistor, antiquarian and conservator (1812-1854), Split, 2010. (str.156-160)  
Slavko Kovačić
Case report
 
Don Niko LUKOVIĆ, Prčanj, Pomorski muzej Crne Gore Kotor, Kotor, 2010., 267 str. (str.160-162) croatianpdf 298 KB
Don Niko Luković, The town of Prčanj, Kotor, 2010. (str.160-162)  
Lovorka Čoralić
Case report
 
Slaven BERTOŠA, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb, 2011., 257 str. (str.162-164) croatianpdf 326 KB
Slaven Bertoša, Distinctive place in the Austrian Istria: Region of Lupoglav in Medieval and Early Modern Times, Zagreb, 2011 (str.162-164)  
Lovorka Čoralić
Case report
 
Otoci Ist i Škarda (glavni urednik Josip FARIČIĆ), Sveučilište u Zadru – Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije – Matica hrvatska: ogranak u Zadru – Hrvatsko geografsko društvo: Zadar, Zadar, 2010., 873 str. (str.164-167) croatianpdf 348 KB
Islands of Ist and Škarda (chief editor Josip Faričić), Zadar, 2010 (str.164-167)  
Šime Dunatov
Case report
 
Sveti Ivan Zelina – Povijest i kultura (urednik Ante GULIN), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti i Grad Sveti Ivan Zelina, Zagreb – Sv. Ivan Zelina, 2010., 366 str. (str.167-170) croatianpdf 333 KB
St. John of Zelina – History and culture, edited by Ante Gulin, Sv. Ivan Zelina, 2010 (str.167-170)  
Suzana Miljan
Case report
 
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Žepče 1458. – 2008. (urednik Franjo MARIĆ), Hrvatski institut za povijest, Zagreb – Općina Žepče, Zagreb–Žepče, 2010., 363 str. (str.170-173) croatianpdf 292 KB
Proceedings from the international scientific conference Žepče 1458-2008, edited by Franjo Marić, Zagreb-Žepće, 2010 (str.170-173)  
Ana Biočić
Case report
 
Fra Andrija Kačić Miošić u Americi: predavanja sa znanstvenih skupova o fra Andriji Kačiću Miošiću održanih u Torontu 27. studenoga i Bostonu 7. prosinca 2004. godine, Kačić: Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. XXXIX. – XL., Split, 2007. – 2008., str. 280. (str.173-175) croatianpdf 393 KB
Friar Andrew Kačić Miošić in America: proceedings from the scientific conferences on Friar Andrew Kačić Miošić held in Toronto on 27th November and in Boston on 7th December 2004: Proceedings of the Franciscan Province of the Holy Saviour, vol. 39-40, Split, 2007-2008 (str.173-175)  
Lovorka Čoralić
Case report
 
Ljerka ŠIMUNKOVIĆ – Nataša BAJIĆ-ŽARKO – Miroslav ROŽMAN, Pisma Ivana Luke Garagnina bratu Dominku 1806.–1814., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, br. 22, Državni arhiv u Splitu, Split, 2008./2009., 359 str. (str.175-177) croatianpdf 311 KB
Letters of John Lucas Garagnin to his brother Dominic 1806-1814 // Materials and contributions to the history of Dalmatia, No. 22, Split, 2008/2009 (str.175-177)  
Filip Novosel
Case report
 
Gjuro Szabo u hrvatskoj kulturi (zbornik radova), urednik Jozo MAREVIĆ, Novljansko akademsko društvo, Novska, 2010., 350 str. (str.177-180) croatianpdf 268 KB
Gjuro Szabo in the Croatian culture (collection of works), edited by Jozo Marević, Novska, 2010 (str.177-180)  
Franko Mirošević
Case report
 
Toponimija otoka Murtera, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4 (gl. urednik Vladimir SKRAČIĆ), Zadar, 2010., 357 str. (str.181-182) croatianpdf 180 KB
Toponymy of the Murter island, University of Zadar, Center of the Adriatic onomastic research, Onomastica Adriatica Series, vol. 4 (chief editor Vladimir Skračić), Zadar, 2010 (str.181-182)  
Lovorka Čoralić
Case report
 
Povijesni prilozi, god. 29, br. 39, Zagreb, 2010., 320 str. (str.183-185) croatianpdf 254 KB
Historical Contributions, year 29, no. 39, Zagreb, 2010 (str.183-185)  
Juraj Balić
Case report
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 28, Zagreb, 2010., 398 str. (str.185-187) croatianpdf 372 KB
Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts, vol. 28, Zagreb, 2010 (str.185-187)  
Juraj Balić
Case report
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 52, Zagreb – Zadar, 2010., 410 str. (str.187-189) croatianpdf 251 KB
Radovi / Institute for Historical Sciences of Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar, vol. 52, Zadar-Zagreb, 2010 (str.187-189)  
Juraj Balić
Case report
 
LUJO MARGETIĆ (Donja Stubica, 18. X. 1920. – Rijeka, 17. V. 2010.) (str.191-194) croatianpdf 347 KB
Franjo Šanjek - Mirjana Polić - Petar Strčić
In memoriam, Obituary
 
RAFO BOGIŠIĆ (Dubravka-Konavli, 2. III. 1926. – Zagreb, 6. X. 2010.) (str.195-198) croatianpdf 335 KB
Suzana Jukić - Andrea Filić
In memoriam, Obituary
 
Međunarodni simpozij o bl. Augustinu Kažotiću (Zagreb, 14.-16. listopada 2011.) (str.199-200) croatianpdf 208 KB
Meeting abstract  
Visits: 21.062 *