hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 13 No. 1, 2012.


Jezikoslovlje,Vol. 13 No. 1
Datum izdavanja: kolovoza 2012.

Objavljen na Hrčku: 12. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Semantička i gramatička svojstva prefiksa o-/ob- u slovenskim glagolima za izražavanje emocija  
A cognitive linguistic view of South Slavic prepositions and prefixes (str.5-17) engleskipdf 108 KB
Ljiljana Šarić
Uvodnik
 
Semantic and grammatical features of o-/ob- in verbs of emotion in Slovene (str.19-39) engleskipdf 175 KB
Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Izvorni znanstveni članak
 
Kretanje od – do u hrvatskome. Analiza polazišta, ciljeva i dvojnih čitanja dativa  
Moving od(-) and do(-) in Croatian. An account of sources, goals and dual readings of the dative (str.41-69) engleskipdf 184 KB
Maja Brala-Vukanović, Anita Memišević
Izvorni znanstveni članak
 
Orphan prefixes and the grammaticalization of aspect in South Slavic engleskipdf 203 KB
Osamostaljeni prefiksi i gramatikalizacija vida u južnoslavenskim jezicima (str.71-105)  
Stephen M. Dickey
Izvorni znanstveni članak
 
Prijedlog i prefiks nad u južnoslavenskim jezicima s naglaskom na makedonskom jeziku  
The preposition and prefix nad in South Slavic languages with emphasis on Macedonian (str.107-150) engleskipdf 246 KB
Liljana Mitkovska, Eleni Bužarovska
Izvorni znanstveni članak
 
Prijedlog uz u hrvatskome: kognitivni pristup  
The Croatian preposition uz: A cognitive approach (str.151-190) engleskipdf 223 KB
Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Kognitivnosemantička analiza prefiksa uz u hrvatskom jeziku  
A cognitive semantic account of the prefix uz in Croatian 191-218 (str.191-218) engleskipdf 181 KB
Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Kognitivna analiza bugarskih prijedloga i glagolskih prefiksa nad i pod  
A cognitive analysis of the Bulgarian prepositions and verbal prefixes NAD and POD (str.219-260) engleskipdf 235 KB
Ivelina Tchizmarova
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 12.975 *