hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,Vol. 5. No. 9-10
Datum izdavanja: prosinca 1979.

Objavljen na Hrčku: 31. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Povodom 450-godišnjice rođenja hrvatskog filozofskog mislioca Frane Petrića (1529-1597) održan je simpozij na otoku Cresu (str.7-7) hrvatskiPDF 62 KB
Ostalo  
Program Simpozija sa rasporedom predavanja (str.8-10) hrvatskiPDF 106 KB
Ostalo  
Pozdravna riječ Vladimira Filipovića (str.11-16) hrvatskiPDF 479 KB
Ostalo  
Između dvije obale (str.17-26) hrvatskiPDF 787 KB
Tra le due sponde (str.17-26)  
Franco Lombardi
Izvorni znanstveni članak
 
Frane Petrić o principima historijskog istraživanja iz perspektive problematičke povijesti (str.27-42) hrvatskiPDF 1 MB
Frane Petrić dei principi delle ricerche storiografiche dalla prospettiva della storia problematica (str.27-42)  
Heda Festini
Izvorni znanstveni članak
 
Frane Petrić, la citta felice -jedna utopija između Thomasa Morusa i Campanelle (str.43-56) hrvatskiPDF 1 MB
Frane Petrić: la citta felice - utopia tra Tommaso More e Campanella (str.43-56)  
Karl-Heinz Gerschmann
Izvorni znanstveni članak
 
Petrić i počeci utopijskog socijalizma (str.57-66) hrvatskiPDF 877 KB
Lino Veljak
Izvorni znanstveni članak
 
Aktualnost humanističke tradicije i Heideggerova teza o kraju filozofije (str.67-84) hrvatskiPDF 1 MB
L'attualita dell'umanesimo (str.67-84)  
Ernesto Grassi
Izvorni znanstveni članak
 
»Slučaj Petrić« i stavljanje na Indeks zabranjenih knjiga njegova djela »Nova de universis philosophia« (str.85-110) hrvatskiPDF 2 MB
»Il caso Patrizi« E l'inserzione nell'indice dei libri proibiti della sua opera »Nova de universis philosophia« (str.85-110)  
Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog obitelji Patricij-Petrić hrvatskoj i evropskoj glazbenoj kulturi (str.111-116) hrvatskiPDF 483 KB
Contributo della famiglia Patrizi - Petrić alla cultura musicale croata ed europea (str.111-116)  
Lovro Županović
Izvorni znanstveni članak
 
Frane Petrić i hermetička tradicija (str.117-138) hrvatskiPDF 2 MB
Francesco Patrizi e la tradizione ermetica (str.117-138)  
Cesare Vasoli
Izvorni znanstveni članak
 
Humanistička i geometrijska filozofija jezika. Promjena paradigme od Leonarda Brunia do Frane Petrića (str.139-160) hrvatskiPDF 2 MB
Filosofia della lingua umanistica e geometrica (mutamento del paradigma da Leonardo Bruni a Frane Petrić) (str.139-160)  
Hanna Barbara Gerl
Izvorni znanstveni članak
 
Frane Petrić o pojmu neprekinutosti i beskonačnosti (str.161-168) hrvatskiPDF 533 KB
Frane Petrić sul concetto di continuita e di infinita (str.161-168)  
Žarko Dadić
Izvorni znanstveni članak
 
Osobitosti Petrićeva tumačenja svjetla (str.169-192) hrvatskiPDF 2 MB
La pecularita dell'interpretazione della lux di Patricius (str.169-192)  
Marija Brida
Izvorni znanstveni članak
 
Aristotelov život i djela prema Discussiones peripateticae od Frane Petrića iz Cresa (str.193-236) hrvatskiPDF 4 MB
Maria Mucillo
Izvorni znanstveni članak
 
Petrićevo tumačenje predmeta Aristotelove metafizike (str.237-256) hrvatskiPDF 2 MB
L'interpretazione del Petrić della materia della Metafisica di Aristotele (str.237-256)  
Mihaela Girardi-Karšulin
Izvorni znanstveni članak
 
Petrićeva shvaćanja o zemljanim supstancijama i pojmu topline (str.257-270) hrvatskiPDF 1 MB
Aspetti chimici della concezione del Petrić sulle sostanze di terra (str.257-270)  
Snježana Paušek-Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
O predmetu i metodi panarhije (str.271-282) hrvatskiPDF 976 KB
Sulla materia e il metodo della panarchia (str.271-282)  
Franjo Zenko
Izvorni znanstveni članak
 
Poetika Frane Petrića: model svih mogućih poema (str.283-292) hrvatskiPDF 814 KB
La poetica di Francesco Patrizi: il modello di tutti i poemi possibili (str.283-292)  
Lina Bolzoni
Izvorni znanstveni članak
 
Petrićev prilog svjetskoj renesansnoj misli (str.293-304) hrvatskiPDF 897 KB
Il contributo di Patrizi al concetto generale del Rinascimento (str.293-304)  
Vladimir Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Petrićeva koncepcija pjesništva u obzoru njegove filozofije jezika (str.305-318) hrvatskiPDF 1 MB
La concezione poetica di Petrić nell'ambito della sua filosofia della lingua (str.305-318)  
Ljerka Šifler-Premec
Izvorni znanstveni članak
 
Frane Petrić u svojoj korespondenciji (str.319-324) hrvatskiPDF 387 KB
Frane Petrić nelle sue epistole (str.319-324)  
Kruno Krstić
Izvorni znanstveni članak
 
Zaključna riječ (str.325-332) hrvatskiPDF 642 KB
Franco Lombardi
Ostalo
 
Posjeta: 9.545 *