hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2011.

Objavljen na Hrčku: 25. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.115-117) hrvatskipdf 87 KB
Organizacijski odbor 5. Međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih
Uvodnik
 
POZIV ZA SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O OBRAZOVANJU ODRASLIH: ANDRAGOŠKA PROFESIJA I KOMPETENCIJE STRUČNJAKA U OBRAZOVANJU ODRASLIH (str.119-122) hrvatskipdf 92 KB
Ostalo  
EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE POTREBA I CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH PODUZETNIKA-POČETNIKA (str.125-125)  
EMPIRICAL RESEARCH OF EDUCATIONAL NEEDS AND LIFELONG LEARNING OF CROATIAN START-UP ENTREPRENEURS (str.125-125)  
Nikša Alfirević, Mira Krneta, Marko Hell
Sažetak sa skupa
 
GDJE SI DANAS? LONGITUDINALNO ISTRAŽIVANJE OBRAZOVNIH I RADNIH AKTIVNOSTI ZAVRŠENIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZADARSKE ŽUPANIJE – GENERACIJA 2007/2008 (str.126-126)  
WHERE ARE YOU TODAY? LONGITUDINAL RESEARCH OF EDUCATIONAL AND WORK ACTIVITIES OF PUPILS THAT FINISHED SECONDARY SCHOOLS IN ZADAR COUNTY – CLASS 2007/2008 (str.126-126)  
Dubravko Bacalja, Višnja Perin
Sažetak sa skupa
 
NOVI MEDIJI U CJELOŽIVOTNOM OBRAZOVANJU (str.127-127)  
NEW MEDIA IN LIFELONG EDUCATION (str.127-127)  
Sanja Balaži, Sonja Vrban
Sažetak sa skupa
 
RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UČENJE ODRASLIH UZ POMOĆ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (str.128-128)  
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND ADULT LEARNING WITH HELP OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY (str.128-128)  
Ivana Batarelo Kokić
Sažetak sa skupa
 
RODITELJ KAO NASTAVNIK – OSPOSOBLJAVANJE RODITELJA ZA PROCES ŠKOLOVANJA KOD KUĆE (str.129-129)  
PARENT AS A TEACHER - TRAINING OF PARENTS FOR HOMESCHOOLING PROCESS (str.129-129)  
Sandra Bjelan
Sažetak sa skupa
 
POTREBNE KOMPETENCIJE ANDRAGOŠKIH DJELATNIKA ZA PRIMJENU EUROPSKE OBRAZOVNE POLITIKE (str.130-130)  
REQUIRED COMPETENCES OF ADULT EDUCATION PROFESSIONALS FOR THE ENFORCEMENT OF THE EUROPEAN EDUCATION POLICY (str.130-130)  
Marina Crnčić Sokol, Mario Vučić, Nives Pokrajčić
Sažetak sa skupa
 
SITUACIJSKI PRISTUP UČENJU I OBRAZOVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (str.131-131)  
SITUATED LEARNING APPROACH IN POLICE OFFICERS EDUCATION (str.131-131)  
Zvonimir Dujmović, Hrvoje Filipović
Sažetak sa skupa
 
ULOGA ANDRAGOGA U OBRAZOVANJU ZA RECEPTIVNI TURIZAM (str.132-132)  
ANDRAGOGUE’S ROLE IN EDUCATION FOR RECEPTIVE TOURISM (str.132-132)  
Romana Franjić, Željko Trezner
Sažetak sa skupa
 
KLJUČNE KOMPETENCIJE KARIJERNOG SAVJETNIKA ZA ODRASLE STUDENTE NA SVEUČILIŠTU U GLOBALNOJ KRIZI (str.133-133)  
KEY COMPETENCIES OF CAREER ADVISOR FOR ADULT STUDENTS AT THE UNIVERSITY IN GLOBAL CRISIS (str.133-133)  
Urška Gruden
Sažetak sa skupa
 
OSPOSOBLJAVANJE PRIPADNIKA ROMSKE POPULACIJE ZA UKLJUČIVANJE NA TRŽIŠTU RADA (str.134-134)  
TRAINING OF ROMA FOR INCLUSION TO LABOR MARKET (str.134-134)  
Lejla Hodžić, Emina Dedić Bukvić
Sažetak sa skupa
 
OSOBNI NARATIVI I IMPLICITNE TEORIJE U KVALITATIVNIM ANDRAGOGIJSKIM ISTRAŽIVANJIMA (str.135-135)  
PERSONAL NARRATIVES AND IMPLICIT THEORIES IN QUALITATIVE ANDRAGOGICAL RESEARCH (str.135-135)  
Amina Isanović
Sažetak sa skupa
 
OBRAZOVANJE ODRASLIH U 21. STOLJEĆU (str.136-136)  
ADULT EDUCATION IN 21TH CENTURY (str.136-136)  
Petja Janžekovič
Sažetak sa skupa
 
NOVIH MEDIJA U CJELOŽIVOTNOM UČENJU ZAPOSLENIKA (str.137-137)  
CHALLENGES OF NEW MEDIA IN THE LIFELONG LEARNING OF EMPLOYEES (str.137-137)  
Olivera Jurković Majić, Snježana Zbukvić Ožbolt
Sažetak sa skupa
 
OČEKIVANJA POLAZNIKA IZOBRAZBE ODRASLIH USMJERENA KOMPETENCIJAMA ANDRAGOGA (str.138-138)  
EXPECTATIONS OF ADULT EDUCATION PARTICIPANTS REGARDING COMPETENCES OF ANDRAGOGUES (str.138-138)  
Irena Kiss
Sažetak sa skupa
 
ANDRAGOŠKI POKRETI (str.139-139)  
ANDRAGOGICAL MOVEMENTS (str.139-139)  
Anita Klapan, Mile Živčić
Sažetak sa skupa
 
USPOREDNI PRIKAZ OBRAZOVANJA ODRASLIH U ZEMLJAMA NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (str.140-140)  
COMPARATIVE OVERVIEW OF ADULT EDUCATION IN COUNTRIES OF THE FORMER YUGOSLAVIA (str.140-140)  
Marija Klipa
Sažetak sa skupa
 
VAŽNOST POZITIVNIH EMOCIJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH I PRILAGODBI SUVREMENOM TRŽIŠTU RADA (str.141-141)  
THE IMPORTANCE OF POSITIVE EMOTIONS IN ADULT LEARNING AND ADAPTING THE MODERN LABOR MARKET (str.141-141)  
Marijana Kozarić Ciković, Ivana Delač, Željka Duk
Sažetak sa skupa
 
ODRŽAVANJE TRENINGA U VIŠEJEZIČNOM OKRUŽENJU: ISKUSTVA IZ PILOT PROJEKTA INFORMATIZACIJE ŠKOLSKOG SUSTAVA NA KOSOVU (str.142-142)  
TRAINING IN MULTILINGUAL ENVIRONMENT: EXPERIENCE OF THE PILOT PROJECT OF INFORMATIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM IN KOSOVO (str.142-142)  
Dragana Kupres, Daliborka Pašić
Sažetak sa skupa
 
SAMOPROCJENA KOMPETENCIJA I POTREBA ZA USAVRŠAVANJEM TRENERA ODRASLIH KOJI POUČAVAJU NA DALJINU (str.143-143)  
SELF-EVALUATION OF COMPETENCES AND NEEDS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ADULT TRAINERS WHO TEACH AT A DISTANCE (str.143-143)  
Dragana Kupres, Branka Vuk
Sažetak sa skupa
 
ANDRAGOGIJA VS. PEDAGOGIJA (str.144-144)  
ANDRAGOGY VS. PEDAGOGY (str.144-144)  
Đurđa Leš, Nevenka Fabijanić
Sažetak sa skupa
 
KOMPETENTNOST NASTAVNIKA U OBRAZOVANJU ODRASLIH (str.145-145)  
COMPETENCE OF THE TEACHERS IN ADULT EDUCATION (str.145-145)  
Jasna Martinko, Antonio Svedružić
Sažetak sa skupa
 
SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE NA MIKRORAZINI: VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE ISHODA UČENJA I RAZVOJ EMPATIJSKE KOMUNIKACIJE U ODNOSU NASTAVNIK – STUDENT (str.146-146)  
MICROLEVEL OF UNIVERSITY EDUCATION: EVALUATION OF LEARNING EFFECTS AND DEVELOPMENT OF EMPATHY IN TEACHER-STUDENT COMMUNICATION (str.146-146)  
Mirjana Mavrak
Sažetak sa skupa
 
ANDRAGOGIJA I ANDRAGOZI U HRVATSKOJ 2011. GODINE (str.147-147)  
ANDRAGOGY AND ADULT EDUCATION SPECIALISTS IN CROATIA IN THE YEAR 2011 (str.147-147)  
Milan Matijević
Sažetak sa skupa
 
MOGUĆNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH U PENOLOŠKIM USTANOVAMA (str.148-148)  
OPPORTUNITIES FOR ADULT EDUCATION IN IMPRISONMENT INSTITUTIONS (str.148-148)  
Bruno Moslavac
Sažetak sa skupa
 
ZNAČENJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA ANDRAGOŠKOG DJELATNIKA (str.149-149)  
SIGNIFICANCE OF KEY COMPETENCES FOR ADULT EDUCATION PROFESSIONALS (str.149-149)  
Igor Njegovan
Sažetak sa skupa
 
OBRAZOVANJE ODRASLIH: KLJUČNI ČIMBENICI I NOVI IZAZOVI U PROCESU PROFESIONALIZACIJE (str.150-150)  
ADULT EDUCATION: KEY FACTORS AND NEW CHALLENGES IN THE PROCESS OF PROFESSIONALIZATION (str.150-150)  
Kristina Ovesni, Šefika Alibabić
Sažetak sa skupa
 
UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA OBRAZOVANJE ODRASLIH (str.151-151)  
IMPACT OF GLOBALIZATION ON ADULT EDUCATION (str.151-151)  
Višnja Rajić, Tomislav Rajić
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 14.098 *