(1)
Lozynskyi, V. H.; Medianyk, V.; Saik, P.; Rysbekov, K.; Demydov, M. Multivariance Solutions for Designing New Levels of Coal Mines. RGN zbornik 2020, 35.