(1)
Milotić, I. . ARBITRAŽA PO UZORU NA RIMSKO PRAVO U GRANIČNOM SPORU IZMEĐU LOVRANA I MOŠĆENICA (1646.). Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. 2020, 40, 987-1006.