(1)
Smokvina, V.; Čunčić, M. . SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. 2020, 40, 1175-1204.