Skip to the main content

Review article

Opstrukcijska apneja tijekom spavanja, anestezija i dišni put; kliničke dileme i osvrt na najnovije smjernice

MLADEN CAREV orcid id orcid.org/0000-0003-2209-9331 ; Split University Hospital Centre, Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Split, University of Split, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Intensive Medicine, Split, Croatia
ZORAN ĐOGAŠ orcid id orcid.org/0000-0003-3138-3887 ; University of Split, School of Medicine, Department of Neuroscience, Center for Sleep Medicine, Split, Croatia
ŽELJKO NINČEVIĆ orcid id orcid.org/0000-0001-9087-1368 ; Split University Hospital Centre, Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Split, University of Split, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Intensive Medicine, Split, Croatia
SANDA STOJANOVIĆ STIPIĆ ; Split University Hospital Centre, Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Split, University of Split, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Intensive Medicine, Split, Croatia
NENAD KARANOVIĆ ; Split University Hospital Centre, Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Split, University of Split, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Intensive Medicine, Split, Croatia


Full text: croatian pdf 172 Kb

page 35-44

downloads: 1.101

cite


Abstract

Cilj ovoga preglednog članka je objasniti anesteziološki pristup bolesnicima s opstrukcijskom apnejom tijekom spavanja (engl. Obstructive Sleep Apnea, OSA), prikazati rezultate najnovijih istraživanja i osvrnuti se na nedavno objavljene smjernice i preporuke. OSA je najčešći poremećaj disanja vezan uz spavanje. Smatra se da je OSA sustavna bolest s više raznih fenotipova i patofi zioloških mehanizama. Dokazano je da bolesnici s OSA-om imaju znakovito povećanu incidenciju perioperacijskih komplikacija, a osobito onih vezanih za održavanje dišnoga puta. Bolesnici s OSA-om osjetljivi su na konvencionalne anestetike i sedative, osobito na opioide. Stoga, u ovih bolesnika kad god je moguće treba primijeniti lokoregionalne tehnike. Među kirurškim bolesnicima izrazito je visoka prevalencija OSA-e, a veliki broj bolesnika je prijeoperacijski nedijagnosticiran. Defi nitivna dijagnoza OSA-e moguća je jedino polisomnografi jom, koja nije uvijek dostupna. Stoga se danas sve više preporuča uporaba raznih validiranih prijeoperacijskih testova i upitnika (STOP, STOP-BANG, Berlin, ASA, P-SAP) koji zadovoljavajuće koreliraju s poslijeoperacijskim ishodima i pomažu u prijeoperacijskoj stratifi kaciji rizika. Veliki napredak su i smjernice Američkog udruženja anesteziologa iz 2014. godine, te preporuke Američkog udruženja za anesteziju i medicinu spavanja iz 2016. godine. Novije smjernice doimaju se praktične, jer svrstavaju bolesnike u tri skupine: 1) bolesnici s dijagnosticiranom OSA-om, koji se pridržavaju liječenja pozitivnim tlakom (engl. Continuous Positive Airways Pressure, CPAP), 2) bolesnici s dijagnosticiranom OSA-om, koji odbijaju ili se slabo pridržavaju liječenja CPAP-om, te 3) bolesnici pod sumnjom na OSA-u. Te smjernice po prvi puta navode i defi niraju termin nekontrolirane sustavne bolesti. Nadalje, taj novi strukturirani pristup daje jasne preporuke uz već nazočne smjernice ASA iz 2014. godine.

Keywords

opstrukcijska apneja tijekom spavanja; upitnik; kirurgija; komplikacije; dišni put; smjernice

Hrčak ID:

209065

URI

https://hrcak.srce.hr/209065

Publication date:

18.11.2018.

Article data in other languages: english

Visits: 1.997 *