Časopis za suvremenu povijest znanstveni je časopis koji objavljuje radove tematski vezane uz suvremenu povijest. Izdavač je Hrvatski institut za povijest. Časopis je 2003. svrstan u kategoriju časopisa A1, koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom.

Časopis izlazi tri puta godišnje. Prvi broj objavljen je 1969. godine. U znanstvenom polju povijesti jedan je od najstarijih i najuglednijih hrvatskih znanstvenih časopisa. Tijekom gotovo pola stoljeća izlaženja s časopisom su surađivali brojni vrsni domaći i strani povjesničari te znanstvenici srodnih područja. S obzirom na to da je fokusiran na suvremenu povijest, afirmirao se otvaranjem novih znanstvenih tema, predstavljanjem istraživanja temeljenih na novim metodologijama, a posebno nastojanjem za uravnoteženim znanstvenim sagledavanjem tema iz prošlosti koje se u suvremenom društvu smatraju temama od posebnoga interesa.

Časopis za suvremenu povijest referira se u sljedećim publikacijama:
Hrvatska bibliografija, Niz B; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Historical Abstracts (EBSCOhost); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Scopus; Ulrichsweb, Global Serials Directory; Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine isključivo na mrežnu adresu https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/casopis-za-suvremenu-povijest/about/submissions. U slučaju problema autori se mogu obratiti uredništvu e-porukom.

Uredništvo Časopisa za suvremenu povijest prihvaća radove koji nisu prethodno drugdje objavljeni. Prihvaćaju se tekstovi koji svojom kvalitetom udovoljavaju znanstvenim odnosno stručnim standardima časopisa. Urednički odbor časopisa Časopisa za suvremenu povijest nastoji spriječiti bilo koju vrstu povrede znanstvenoistraživačke čestitosti. Svi dostavljeni rukopisi članaka provjeravaju se pomoću sustava iThenticate Crossref Similarity Check.

Časopis za suvremenu povijest objavljuje članke na hrvatskom jeziku. Autore koji žele objaviti članak na nekom od svjetskih jezika upućujemo na Review of Croatian History istoga izdavača (rch@isp.hr).

Za znanstveni rad koji je prošao uredničku procjenu uredništvo osigurava dvije neovisne recenzije. Časopis za suvremenu povijest kao standardni recenzijski postupak primjenjuje dvostruko slijepu recenziju u kojoj urednik ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta. Nakon uredničke procjene urednik može odbiti članak bez vanjske recenzije ako smatra da je tema članka izvan fokusa časopisa, ako se autor ne pridržava etičkih normi, ako je članak izrazito loše kvalitete ili ako ne udovoljava zahtjevima slanja članka u časopis. Autore se upoznaje s rezultatima uredničke procjene i recenzentskoga postupka, a članak su dužni prepraviti u skladu s eventualnim uputama, sugestijama, zahtjevima i primjedbama recenzenata i uredništva te sve promjene označiti. Popravljeni tekst dostavlja se recenzentima na uvid ako to zatraže. Recenzent daje mišljenje o kvaliteti rukopisa i predlaže kategoriju članka. Konačnu odluku o kategoriji članka donosi Uredničko vijeće na temelju prijedloga urednika i recenzenata. Osim recenziranih radova objavljuju se prikazi knjiga i periodike te izvješća sa znanstvenih skupova i izložbi te sjećanja, obavijesti i slično. Znanstveni radovi u časopisu čine najmanje tri četvrtine broja.

Uredništvo Časopisa za suvremenu povijest u pitanjima izdavačke etike rukovodi se preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Etičkoga postupnika udruge “Committee on Publication Ethics” (COPE).