O časopisu

Časopis za suvremenu povijest znanstveni je časopis koji objavljuje radove tematski vezane uz suvremenu povijest. Izdavač je Hrvatski institut za povijest. Prvi broj objavljen je 1969. godine. Časopis izlazi tri puta godišnje te donosi prethodno neobjavljene članke. Časopis za suvremenu povijest objavljuje članke na hrvatskom jeziku, a u fokusu su mu teme relevantne za suvremenu hrvatsku povijest.

Svi radovi podliježu provjeri kvalitete inicijalnom uredničkom provjerom, a znanstveni radovi provjeri podudarnosti i strogom recenzentskom postupku koji uključu­je najmanje dvije dvostruko slijepe recenzije anoni­mnih recenzenata.

Časopis za suvremenu povijest referira se u sljedećim publikacijama:
Hrvatska bibliografija, Niz B; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Historical Abstracts (EBSCOhost); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Scopus; Ulrichsweb, Global Serials Directory; Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Časopis je svrstan u kategoriju časopisa A1, koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom.

Časopis ima elektronsko i tiskano izdanje. Časopis podržava otvoreni pristup, što znači da je cijeli sadržaj elektronskog izdanja slobodno dostupan bez naplaćivanja korisnicima ili njihovim institucijama.

Slanje rukopisa

Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine isključivo na mrežnu adresu: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/casopis-za-suvremenu-povijest/index. U slučaju problema i dvojbi autori se mogu obratiti uredništvu e-porukom (bostajmer@gmail.com; stipica.grgic@isp.hr; dgodic@isp.hr). Časopis autorima ne naplaćuje troškove zaprimanja, recenziranja ili objavljivanja radova.

Uredništvo Časopisa za suvremenu povijest prihvaća radove koji nisu prethodno drugdje objavljeni, s iznimkom rezultata istraživanja objavljenih u obliku sažetka, a prije izloženih na znanstvenom skupu (što treba istaknuti u bilješci).

Časopis za suvremenu povijest objavljuje članke na hrvatskom jeziku, a u fokusu su mu teme relevantne za suvremenu hrvatsku povijest. Autore koji žele objaviti članak na nekom od svjetskih jezika upućujemo na Review of Croatian History istoga izdavača (rch@isp.hr). Časopis objavljuje znanstvene radove, a stručne samo izuzetno. Uz recenzirane znanstvene radove Časopis objavljuje i druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa koji prolaze samo inicijalnu provjeru: in memoriam, reagiranja, osvrte, prikaze i recenzije.

Tekst članka predaje se isključivo u digitalnom obliku (u nekoj od inačica programa MS Word ili u nekom od programa kompatibilnih s MS Wordom). Obavezno je korištenje fonta Times New Roman CE da bi se izbjegli problemi s hrvatskim znakovima. U tekstu priloga veličina slova je 12, a prored 1,5. U bilješkama je veličina slova 10, a prored jednostruk. Bilješke se pišu na dnu stranice. Preporučeni opseg članka (uključujući bilješke te popis izvora i literature) ne bi smio prelaziti 30 stranica uz korištenje zadane veličine slova i proreda. Uredništvo može iznimno odlučiti tiskati i tekstove većega opsega.

Na početku članka navodi se kraći sažetak rada (apstrakt) duljine pet do deset redaka te pet do sedam ključnih riječi odvojenih točka-zarezom (;). Nakon samoga teksta treba navesti i popis korištenih izvora i literature. Na kraju članka autor treba napisati dulji sažetak (15 do 25 redaka) koji mora sadržavati sve elemente bitne za razumijevanje teme i autorova doprinosa. Taj sažetak objavljuje se na engleskom jeziku (ili na nekom drugom relevantnom svjetskom jeziku), a autor ga može poslati i na hrvatskom jeziku.

Molimo autore radova koji prolaze recenzentski postupak da iz teksta uklone sve informacije koje mogu otkriti njihov identitet (ime i prezime, informacije o projektu), te da informacije o identitetu uklone i iz karakteristika (properties) elektroničkog dokumenta. Prilikom prijave rad se automatski povezuje s autorom koji ga prijavljuje, a ako rad ima više autora prilikom prijave ih valja pridružiti radu. Podatke o projektu koje autori žele dodati članku mogu navesti u komentaru uredniku tijekom prijave.

Bilo kakvo naknadno dodavanje, brisanje ili preuređivanje imena autora moguće je napraviti prije prihvaćanja rukopisa samo ako ga odobri uredništvo Časopisa. Da biste zatražili takvu promjenu, uredništvu je potrebno dostaviti sljedeće: (a) razlog promjene popisa autora i (b) pismenu potvrdu (e-mail, pismo) od svih autora da se slažu s promjenom. Broj autora mora biti u skladu sa znanstvenim doprinosom rada.

Recenzijski postupak

Prihvaćaju se tekstovi koji kvalitetom udovoljavaju znanstvenim odnosno stručnim standardima časopisa.

Urednik može odbiti članak bez vanjske recenzije ako smatra da je tema članka izvan fokusa časopisa, ako se autor ne pridržava etičkih normi, ako je članak loše kvalitete ili ako ne udovoljava zahtjevima slanja članka u časopis. Uredništvo za znanstveni rad koji je prošao uredničku procjenu osigurava dvije neovisne recenzije.

Uredništvo časopisa Časopisa za suvremenu povijest nastoji spriječiti bilo koju vrstu povrede znanstvenoistraživačke čestitosti. Svi dostavljeni rukopisi članaka provjeravaju se pomoću sustava iThenticate Crossref Similarity Check.

Časopis za suvremenu povijest kao standardni recenzijski postupak primjenjuje dvostruko slijepu recenziju uobičajenu u humanističkim znanostima, u kojoj urednik ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta. Uredništvo nastoji recenzijski postupak provesti što brže i efikasnije, no to u velikoj mjeri ovisi o raspoloživosti i odgovornosti recenzenata te kvaliteti zaprimljenih rukopisa. Autori će biti upoznati s rezultatima recenzentskog postupka, a članak su dužni prepraviti u skladu s eventualnim uputama, sugestijama, zahtjevima i primjedbama recenzenata i uredništva te sve promjene označiti. Popravljeni tekst dostavit će se recenzentima na uvid ako to zatraže. Recenzent daje mišljenje o kvaliteti rukopisa i predlaže kategoriju članka, a konačnu odluku o kategoriji donose glavni urednik i uredništvo. Kategorije rada/članka su: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak ili stručni članak. Članci se objavljuju uz naznaku kategorije rada. Autori mogu tražiti da neke osobe ne budu recenzenti, što će urednik razmotriti i prihvatiti ako je zahtjev argumentiran.

Osim recenziranih radova objavljuju se prikazi knjiga i periodike, izvješća sa znanstvenih skupova i izložbi te osvrti. Radovi ove skupine, osim kritičkih osvrta i reagiranja, ne bi trebali biti duži od pet stranica teksta. Kritički osvrti i reagiranja mogu biti duža, a po potrebi mogu sadržavati bilješke, sažetak i popis literature.

Članci se ne honoriraju, a autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa.

Etika objavljivanja

Časopis za suvremenu povijest zalaže se za promicanje najviših etičkih postupaka objavljivanja i odr­žavanja integriteta znanstvenog rada.

Autori su odgovorni za originalnost i autorstvo svojeg rukopisa i trebaju se ponašati u skladu s etičkim načelima i pravilima znanstvenog poštenja za autore Europske udruge znanstvenih urednika (EASE).

U slučaju sumnje na neetično znanstveno postupanje (plagiranje, samoplagiranje, manipuliranje podacima, redundantne rukopise, poklonjeno autorstvo, itd.) Uredništvo će postupiti u skladu s etičkim postupnikom međunarodne udruge – Committee on Publication Ethics (COPE) prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Časopis objavljuje neobjavljene radove. Slanjem rada autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom i originalnom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku od­govornost (u vezi s plagiranjem, krivotvorenjem podataka, suvišnim publi­kacijama istovjetnog znanstvenog rezultata, zlouporabom autorstva i dr.). Autori jamče da rad nije objavljen u nekoj drugoj publikaciji i da nije istodobno po­slan na procjenu u druge časopise.