O časopisu

UREĐIVAČKA POLITIKA

Postupak objavljivanja rukopisa

 

a. Primitak rukopisa i urednička provjera. Urednik ili stručni suradnik zaprimaju rukopis i pravodobno šalju autoru potvrdu o primitku rukopisa u roku od tri radna dana. Uredničko vijeće procjenjuje je li rad u obliku u kojemu je zaprimljen prikladan za objavljivanje u časopisu i hoće li ga se uputiti u recenzijski postupak. Svoju odluku (prihvaćanje ili odbijanje rada) i eventualne zahtjeve Uredničko vijeće pravodobno priopćava autoru. Od autora se u ovoj fazi može zahtijevati tehnička i/ili metodološka dorada rada prema uputama u ovom dokumentu. Urednička provjera uključuje i provjeru izvornosti rada. S ciljem osiguravanja najviših etičkih i znanstvenih standarda kvalitete znanstvenih radova, izvornost sadržaja svih rukopisa uzetih u razmatranje za objavljivanje u ovom časopisu podvrgava se provjeri putem alata Turnitin.

Uredničko vijeće zadržava pravo odbijanja radova prije upućivanja u postupak recenzije/povlačenja objavljenih radova u skladu s uputama o povlačenju radova ukoliko postoji jasan dokaz o neetičnosti u istraživanju, te u slučaju da su podatci prezentirani u radu nepouzdani, prethodno objavljeni u drugoj publikaciji bez odgovarajućeg citiranja te dijelom ili u cijelosti plagirani ili autoplagirani.

b. Recenzijski postupak. Svi rukopisi koji prođu prvu uredničku kontrolu šalju se na dvostruku slijepu recenziju kojom se ne otkriva ni identitet autora, ni recenzenata. Prije slanja stručni suradnik kompletan rukopis anonimizira tako da se u sadržaju dokumenta koji se šalje recenzentima uklone sve informacije koje mogu otkriti identitet autora, te se informacije o identitetu uklone i iz karakteristika elektroničkoga dokumenta. U slučaju jedne negativne recenzije ili oprečnih ocjena članka, Uredničko vijeće je slobodno potražiti mišljenje drugih (trećeg, četvrtog…) recenzenata. Članak može biti odbijen nakon završenog recenzijskog postupka u slučaju da su: negativne obje recenzije, dvije (od tri) ili, čak, ako je negativna samo jedna (od dvije), ali se procjena Uredničkoga vijeća priklanja negativnoj recenziji i/ili je druga recenzija pozitivna, ali s velikim brojem primjedbi i zahtijevanih izmjenâ. Ako su recenzije pozitivne, nastavlja se s postupkom.

c. Dorada rukopisa. Ukoliko postoje izmjene koje recenzent ili oba recenzenta zahtijevaju kao uvjet za objavljivanje, Uredničko vijeće će autoru uputiti dio ili, po potrebi, cijelu recenziju (anonimnu) s uputama i primjedbama. Ako autor ne unese izmjene ili se ne očituje u roku koji mu odredi Uredničko vijeće, objavljivanje članka se odgađa, odnosno članak se premješta u neki od sljedećih brojeva; a u slučaju da se autor potpuno ogluši, članak ne će biti objavljen. Nakon što autor ispravi rukopis, glavni i odgovorni urednik provjerava izmjene i po potrebi šalje rad recenzentima na uvid. Ukoliko autor nije suglasan s traženim izmjenama i/ili dopunama ima pravo povući svoj rad.

d. Lektura. Nakon što je postupak recenziranja dovršen i sve eventualne izmjene unesene, članak se upućuje na lekturu. Uredničko vijeće zadržava pravo na izmjene rukopisa u svrhu prilagodbe standardima hrvatskoga jezika odnosno kada je u pitanju rad na nekom od stranih jezika, odgovarajućem stranom jeziku. U ovoj je fazi moguće ponovno upućivanje na doradu, koja je obično manjega opsega, ako lektor preporučuje neke izmjene koje može unijeti samo autor ili su potrebna neka dodatna pojašnjenja.

e. Konačna kategorizacija. Ovisno o rasporedu sjednicâ, Uredničko vijeće prije, tijekom ili poslije lekture na sjednici Uredničkoga vijeća razmatra kategorizacije radova. Konačna se kategorizacija donosi na temelju recenzija, čije se objekcije i predložene kategorizacije s posebnom pozornošću razmatraju i uvažavaju, ali i mišljenja svih članova Uredničkoga vijeća. U pravilu konačnu kategorizaciju rada donosi Uredničko vijeće Časopisa na prijedlog glavnog i odgovornog urednika. U posebnim situacijama takvu odluku samostalno može donijeti i glavni i odgovorni urednik.

f. Zadnja izmjena i autorizacija. Pred sam kraj rada na radnom prijelomu novoga broja, odnosno pred kraj korekture, unosa potrebnih podataka i opreme broja, Uredništvo svakom autoru šalje separat njegova članka. Autori tada mogu, u zadanom roku, unijeti svoje dodatne izmjene manjega opsega, ali i odgovoriti na eventualna pitanja koja su se javila pri korekturi ili odobrenjâ izmjena za koje Uredničko vijeće traži suglasnost autora. Ako se autori u zadanom roku ne očituju, Uredničko vijeće će smatrati da nemaju nikakvih primjedbi, eventualna pitanja ostat će neodgovorena, izmjene za koje Uredničko vijeće traži suglasnost autora bit će, ovisno kako se procijeni dopuštenost zahvata, ili odbačene ili prihvaćene, te će se, zbog unaprijed zadanih rokova, nastaviti s tiskom.

 

Recenzentska politika

  • Recenzenti su dužni razotkriti mogući sukob interesa vezan uz rukopis koji recenziraju i u slučaju sukoba interesa izuzeti se od recenzijskog postupka. Jednako vrijedi i za članove Uredničkga vijeća koji se izuzimaju iz uredničkog procesa ako su u mogućem sukobu interesa (suradnja ili drugi oblik povezanosti s autorima ili ako objavljuju vlastite radove u časopisu).
  • Recenzijski postupak vodi se uputama COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers: https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.9
  • Važno je da se recenzije provode objektivno. Kritika „ad hominem“ je neprimjerena i neprihvatljiva. Recenzenti trebaju jasno i argumentirano izražavati svoja stajališta, te voditi računa o povjerljivosti recenzijskog postupka i svih podataka koje im je dostavio urednik.
  • Eventualnu žalbu na recenzijski postupak ili odluku o rukopisu autori mogu pismeno uputiti glavnom i odgovornom uredniku.

Izdavačka etika