Demokratski potencijal studenata Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijedić

Authors

Abstract

Tema ovoga rada je politički interes kod studenata, odnosno kako i u kojoj mjeri studentiiskazuju interes za politiku, zapolitičkimdjelovanjem u bosanskohercegovačkom društvu. U tu svrhu provedeno je anketno istraživanje„Studenti i politika“u siječnju i veljači 2019. godine na uzorku od 371 studenta Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijediću Mostaru. Dobiveni kvantitativni i kvalitativnipodaci prikazani su frekvencijama i postocima u domeni deskriptivnih statističkih postupaka i primjenom hi-kvadrat testa, a u okviru teorijskog pristupa istraživanja Almondai Verbe (2000) izraženog pomoću tri dimenzije odnosa prema politici i to kao interes ljudi za politiku iinformacije o političkim aktivnostima; zatimkao stavovi kojim izražavaju podršku različitim modelima demokratskoga političkog poretka i na kraju kao vrednovanje političkih postignuća kao povjerenje ispitanika u institucije. Kvantitativnom analizom dobivenih rezultatanavedenog istraživanja utvrđeno je kako studenti prate trend niskog interesa za politiku mladih u BiH, ali imaju i poseban demokratski potencijal.

Downloads

Published

2021-07-12