O časopisu

Časopis Paragraf, godišnjak je najboljih studentskih radova koji se bave pravnim i društvenim pitanjima. Obuhvaća radove studentica i studenata Pravnog fakulteta u Osijeku kao i ostalih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Časopis također objavljuje i radove napisane u koautorstvu studenata i nastavnika. Uredništvo može odobriti i objavljivanje rada s inozemnog fakulteta. Časopis izdaje Pravni fakultet Osijek. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, prikaze, izvješća sa skupova i sl. Prijavljeni radovi moraju biti pravne, ekonomske, sociološke ili neke druge društvene tematike. Časopis ne naplaćuje naknadu za objavu rada kao ni za pristup objavljenim radovima.

Objave

Trenutni broj

Svezak 7 Br. 1 (2023): Paragraf
					Pogledaj Svezak 7 Br. 1 (2023): Paragraf

God. 7, br. 1/2023.

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

ISSN (Tisak) 2584-3621
ISSN (Online) 2584-3613

E-pošta: paragraf@pravos.hr

Pristup: Otvoreni pristup

Licenca: CC BY-NC

Objavljeno: 2023-07-17
Objavljeno: 2023-07-17

Kompletno izdanje

Pregledaj sve brojeve

Paragraf

Časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek
ISSN (Tisak) 2584-3613
ISSN (Online) 2584-3621
Email: paragraf@pravos.hr 
Pristup: Otvoreni pristup
Licenca:  CC BY-NC

 

Adresa Uredništva                                                             

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek, Republika Hrvatska

telefon: +385 (0)31 224 500, fax: +385 (0)31 224 540

URL:  http://www.pravos.unios.hr/paragraf

E-pošta: paragraf@pravos.hr

 

Glavna i odgovorna urednica                                           

izv. prof. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg