O časopisu

Časopis Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog institutta za povijest Scrinia Slavonica izlazi jednom godišnje i objavljuje radove posvećene povijesti Slavonije (u novovjekovnom zemljopisnom značenju toga pojma), Srijema i hrvatskog dijela Baranje. Časopis nastoji konstituirati regionalnu slavonsku povijest kao mogući okvir sustavnog historiografskog istraživanja. Podjednako je otvoren objavljivanju temeljnih istraživačkih studija, kao i sintetskih ili preglednih radova te manjih cjelina relevantne povijesne građe. Osim toga, određeni prostor u časopisu posvećuje se i radovima šire teorijske i metodološke tematike, posebice kada su oni relevantni i primjenjivi u konkretnom regionalnom istraživanju. Napokon, kroz prijevode članaka i prikaze knjiga nastoji se uspostaviti kontinuirano praćenje historiografskih kretanja i zanimljivijih noviteta u zemljama u neposrednom susjedstvu slavonske regije, Mađarskoj, Srbiji (Vojvodini) i Bosni i Hercegovini, jer su ti prostori tijekom minulih stoljeća neprestano bili obuhvaćeni različitim sklopovima uzajamnih veza i suodnosa pa se i interesi i rezultati njihovih modernih historiografija u znatnoj mjeri preklapaju (što ne znači da se i podudaraju), čineći nužnom komunikaciju i uzajamno poznavanje, a poželjnom i suradnju i argumentirani dijalog.

Glavni i odgovorni urednik: Stanko Andrić

Tajnik: Marijan Šabić

Uredništvo: Mato Artuković, Marija Karbić, Suzana Leček, Robert Skenderović, Zlata Živaković-Kerže, Dinko Župan. Svi članovi uredništva izabrani su u znanstvena, odnosno znanstveno-nastavna zvanja.

Uredničko vijeće:  Carl Bethke (Tübingen), Hrvoje Gračanin (Zagreb), Fazileta Hafizović (Sarajevo), Alojz Ivanišević (Wien), Milan Kruhek (Karlovac), Damir Matanović (Osijek), Nenad Moačanin (Zagreb), Antal Molnár (Budapest), Mirko Valentić (Zagreb), Szabolcs Varga (Pécs), Božena Vranješ-Šoljan (Zagreb), Piotr Żurek (Bielsko-Biała).

Radovi objavljeni u časopisu Scrinia Slavonica referiraju se i dostupni su u bazama:

Historical Abstracts i Historical Abstracts with Full Text (http://ebscohost.com); European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/); Central and Eastern European Online Library (http://www.ceeol.com); Portal hrvatskih znanstvenih časopisa (http://hrcak.srce.hr).

Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine isključivo na mrežnu adresu https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/slavonica/index. U slučaju problema autori se mogu obratiti uredništvu e-porukom.

Uredništvo Scrinie Slavonice prihvaća radove koji nisu prethodno drugdje objavljeni. Prihvaćaju se tekstovi koji svojom kvalitetom udovoljavaju znanstvenim odnosno stručnim standardima časopisa.

Za znanstveni rad koji je prošao uredničku procjenu uredništvo osigurava dvije neovisne recenzije. Scrinia Slavonica kao standardni recenzijski postupak primjenjuje dvostruko slijepu recenziju u kojoj urednik ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta. Nakon uredničke procjene urednik može odbiti članak bez vanjske recenzije ako smatra da je tema članka izvan fokusa časopisa, ako se autor ne pridržava etičkih normi, ako je članak izrazito loše kvalitete ili ako ne udovoljava zahtjevima slanja članka u časopis. Autore se upoznaje s rezultatima uredničke procjene i recenzentskoga postupka, a članak su dužni prepraviti u skladu s eventualnim uputama, sugestijama, zahtjevima i primjedbama recenzenata i uredništva te sve promjene označiti. Popravljeni tekst dostavlja se recenzentima na uvid ako to zatraže. Recenzent daje mišljenje o kvaliteti rukopisa i predlaže kategoriju članka. Konačnu odluku o kategoriji članka donosi Uredničko vijeće na temelju prijedloga urednika i recenzenata. Osim recenziranih radova objavljuju se prikazi knjiga i periodike te izvješća sa znanstvenih skupova i izložbi te sjećanja, obavijesti i slično.

Uredništvo Scrinie Slavonice u pitanjima izdavačke etike rukovodi se preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Etičkoga postupnika udruge “Committee on Publication Ethics” (COPE).

 

ARHIVA IZDANJA