Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u smjernicama za autore.

Smjernice za autore

Upute autorima

 

Obnovljeni Život znanstveni je časopis Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu. Izlazi četiri puta godišnje, a objavljuje kategorizirane znanstvene i stručne radove iz filozofije i religijskih znanosti. Osim toga, objavljuje i kratke nekategorizirane radove kao što su prikazi i recenzije. Na popisu je A1 liste domaćih publikacija koje se uzimaju u obzir kod vrednovanja radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti.

Obnovljeni Život objavljuje originalne autorske radove koji prethodno nisu još bili objavljeni te koji nisu u recenzentskom postupku kod drugog izdavača. Za znanstvene i stručne radove provodi se kategorizacija kroz peer review recenzentski postupak. Urednik može odbiti članak bez vanjske recenzije ako očito ne odgovara sadržajem, kvalitetom ili tehničkim propozicijama časopisa. Časopis Obnovljeni Život objavljuje radove na hrvatskom standardnom jeziku te osigurava lekturu za članke prihvaćene za objavljivanje. Uredništvo može od autora tražiti da tekst prilagodi neutralnoj jezičnoj normi akademskog i znanstvenog stila.

Nakon recenzentskog postupka, rad prihvaćen za objavljivanje može imati jednu od znanstveno-stručnih ocjena prema važećemu Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05).

Izvorni znanstveni rad je rad koji sadržava rezultate izvornih znanstvenih istraživanja, na način da su znanstveni podatci izloženi tako da se mogu provjeriti, a znanstveni postupci opisani tako da se mogu ponoviti.

Prethodno priopćenje znanstveni je rad koji sadržava jedan ili više novih znanstvenih podataka koji ne mijenjaju bitno već postojeće znanstvene spoznaje.

Pregledni rad znanstveni je rad koji daje pregled i analizu objavljenih znanstvenih spoznaja u nekom užem području. Budući da autor takvog rada svoje istraživanje temelji na raščlambi prethodno već objavljenih istraživanja, u radu mora biti vidljiv njegov doprinos temi kroz vlastiti kritički osvrt.

Stručni rad sadržava već poznate ili prethodno objavljene spoznaje, a težište usmjerava na njihovu primjenu ili širenje u obrazovne svrhe.

Radovi se predaju u formatima *.doc, *.docx ili *.rtf, koristeći font Times New Roman. Od oblikovanja teksta dopušteno je koristiti Normal (Regular) i Italic te numerički poredak bilješki ispod teksta (Footnote, Number format). Autori su dužni osigurati da predana elektronička verzija teksta nema drugih vidljivih ili skrivenih oblikovanja. Zato se savjetuje, prilikom kopiranja iz drugih izvora, korištenje opcije Keep Text Only. Ako postoji potreba za posebnim oblikovanjem (tablice, stihovi, posveta i sl.), potrebno je prijedlog oblikovanja dostaviti uredništvu u *.pdf formatu.

 Članci koji se predaju u recenzentski postupak trebaju imati sljedeće propozicije: Opseg rada može biti najmanje 16 i najviše 20 kartica teksta, pri čemu je kartica teksta 1.800 znakova s razmacima (dakle, od najmanje 28.800 do najviše 36.000 znakova s razmacima). Rad treba sadržavati redom sljedeće sastavnice: naslov, autor, uvodni sažetak, ključne riječi, tekst članka i literatura na hrvatskom jeziku te naslov, autor, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.

Obnovljeni Život za citiranje i referiranje koristi sustav unutartekstnih citatnica (In-Text Citations) i izdvojenog popisa literature (Reference List), tzv. harvardski način referiranja po uzoru na standard APA (American Psychological Association).

 

Pravni okvir

 

Časopis autorima ne naplaćuje recenzentski postupak, troškove objavljivanja rada ni druge troškove u vezi s osiguravanjem vidljivosti objavljenog rada na Internetu. Članci se ne honoriraju, a autor članka dobiva jedan besplatni primjerak časopisa. Obnovljeni Život časopis je sa slobodnim pristupom (Open Acces), a objavljeni radovi mogu se koristiti prema licenci CC BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence), koja je dostupna na URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Slanjem svojeg članka u Obnovljeni život, autor potvrđuje da je upoznat s opisanim uvjetima objavljivanja i mogućnostima korištenja objavljenog rada opisanima u licenci CC BY-NC 4.0 te da ih prihvaća.

 

Detaljne smjernice

Detaljne smjernice za autore možete naći ovdje: https://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Obnovljeni_zivot.pdf.

Izvorni znanstveni rad

Izvorni znanstveni rad je rad koji sadržava rezultate izvornih znanstvenih istraživanja, na način da su znanstveni podatci izloženi tako da se mogu provjeriti, a znanstveni postupci opisani tako da se mogu ponoviti.

Prethodno priopćenje

Prethodno priopćenje znanstveni je rad koji sadržava jedan ili više novih znanstvenih podataka koji ne mijenjaju bitno već postojeće znanstvene spoznaje.

Pregledni rad

Pregledni rad znanstveni je rad koji daje pregled i analizu objavljenih znanstvenih spoznaja u nekom užem području. Budući da autor takvog rada svoje istraživanje temelji na raščlambi prethodno već objavljenih istraživanja, u radu mora biti vidljiv njegov doprinos temi kroz vlastiti kritički osvrt.

Stručni rad

Stručni rad sadržava već poznate ili prethodno objavljene spoznaje, a težište usmjerava na njihovu primjenu ili širenje u obrazovne svrhe.

Razno

Nekategorizirani radovi koji se ne recenziraju, primjerice: priopćenja, razmišljanja, osvrte, ocjene i bibliografije.

Prikazi-recenzije

Prikaz i recenzija nedavno izašlih knjiga.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.