Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word formatu.
  • DOI broj je naveden za sve bibliografske čestice koje ga imaju.
  • Poželjan opseg radova (uključujući bilješke, bibliografiju i mjesta za grafičke priloge) ne smije prelaziti dva autorska arka (57 600 slovnih mjesta s razmacima).
  • Tekst sadrži 1,5 prored; koristi se font 12 Times New Roman; preferira se kurziv (italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i pozicija svih ilustracija, slika i tablica je jasno naznačena.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u smjernicama za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".

Smjernice za autore

 Časopis Anali Hrvatskog politološkog društva objavljuje ponajprije članke iz znanstvenog polja politologije. Osim toga u časopisu se objavljuju radovi iz komunikacijskih znanosti (komunikacijska teorija, masovni mediji i odnosi s javnošću), te drugih polja društvenih i humanističkih znanosti, poput sociologije, ekonomije, prava, povijesti i filozofije ako obrađuju temu koja je relevantna za političku znanost. Časopis izlazi u prosincu tekuće godine, a moguća je ranija objava pojedinačnih tekstova ili skupina tekstova i recenzija po modelu „na mreži najprije“. Tiskano izdanje izlazi najkasnije u siječnju iduće godine u odnosu na godište izdanja. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Anali Hrvatskog politološkog društva časopis su s otvorenim pristupom (open access journal). Autorima se niti kod predaje rada niti za objavljivanje rada ne naplaćuju nikakvi troškovi.

Anali objavljuju radove koji zadovoljavaju standarde znanstvene relevantnosti i izvrsnosti. Objavljuju se samo radovi koji su pozitivno ocjenjeni od dva recenzenta u dvostruko anonimnom recenzentskom postupku. Anali razmatraju za objavljivanje samo članke koji nisu prethodno objavljeni (u cjelini ili djelomično, na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku), te koji trenutno nisu u postupku razmatranja za objavljivanje u sklopu nekog drugog časopisa ili knjige. Za sve navedeno autori preuzimaju odgovornost.

Radovi se predaju u Word formatu. Radovi moraju biti napisani fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1,5. Preferira se kurziv (italic), radije nego podcrtavanje. Sve stranice trebaju biti numerirane. Na prvoj stranici trebaju biti ispisani naslov rada te sažetak koji upućuje na zadaće i cilj rada, metode istraživanja te najvažnije rezultate (pola kartice s popisom ključnih 5 do 6 riječi), sve na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Poželjan opseg radova (uključujući bilješke, bibliografiju i mjesta za grafičke priloge) ne smije prelaziti dva autorska arka (57 600 slovnih mjesta s razmacima). Popis korištene literature na kraju rada i navođenje izvora u tekstu mora pratiti citatni stil „autor-godina“ s unutartekstnim citatnicama. U popisu literature treba navesti isključivo radove koji su korišteni u tekstu, i to u sljedećim oblicima:

Fotini, C. (2012). Alliance Formation in Civil Wars. Cambridge: Cambridge University Press

Kesse, S. (2014). The populist catdog: applying the concept of populism to contemporary European party systems. Journal of Political Ideologies, (19)1, 99-118. https://doi.org/10.1080/13569317.2013.869457

Mazzoleni, G. (2014). Mediatization and Political Populism. U: F. Esser & J. Strömbäcke (ur.), Mediatization of Politics: Understanding the Transformation of Western Democracies (str. 42-56). New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137275844

 

Popis izvora se strukturira abecedno prema prezimenu prvog autora. DOI broj treba biti naveden za sve bibliografske čestice koje ga imaju. Za eventualne dodatne upute kod navođenja različitih kategorija izvora molimo konzultirati pravila navođenja bibliografskih jedinica.

Autorima se preporučuje da fusnote koriste za dodatna pojašnjenja izrečenog u glavnom tekstu, ali da vode računa o njihovu razumnom opsegu i ne pretjeraju s njihovom uporabom na štetu glavnog teksta. Položaj svih ilustracija, slika i tablica mora biti jasno naznačen. Sve ilustracije trebaju biti pripremljene u zasebnim dokumentima koji se predaju zajedno s glavnim tekstom. Dodatni dokumenti moraju biti imenovani kao i nazivi ilustracija u radu u kojemu je jasno naznačeno mjesto ilustracije. Pri predaji rada moraju se slijediti upute o osiguravanju anonimnosti recenzije.

Recenzirani članci kategoriziraju se u sljedeće kategorije: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak. Izvorni znanstveni članak sadrži do sada još neobjavljena izvorna istraživanja. Prethodno priopćenje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje. Ne mora omogućiti provjeru iznijetih rezultata. Pregledni članak mora biti originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegovog dijela, u kojemu autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti naglašena uloga autorovog izvornog doprinosa u tom području u odnosu na već publicirane radove, kao i pregled tih radova.

Prihvaćanjem kategorizacije i objavljivanja članka autor se obvezuje da isti članak ne smije objaviti na drugom mjestu bez naznake o tome da jest i kada je članak prvi puta objavljen u Analima. Kategoriju znanstvenih i stručnih članaka predlaže recenzent, a konačnu odluku, na osnovi recenzija, donosi Uredništvo.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.