KONEKTORI I DRUGE DISKURSNE OZNAKE U PISANOME I SPONTANOME GOVORENOM JEZIKU

Autor(i)

  • Gordana Hržica Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  • Sara Košutar Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet
  • Kristina Posavec Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Ključne riječi:

konektori, diskursne oznake, pisani jezik, govoreni jezik, korpusna analiza

Sažetak

Govorenje i pisanje dva su modaliteta jezične proizvodnje različitih obilježja koji pružaju različite izražajne mogućnosti te se zasnivaju na različitim jezičnim zakonitostima. Razlike između modaliteta očituju se u uporabi jezičnih sredstava kojima se uspostavljaju odnosi na nadrečeničnoj razini, to jest konektora i ostalih diskursnih oznaka. Dosadašnja su istraživanja
pokazala da se uporaba konektora i ostalih diskursnih oznaka razlikuje s obzirom na jezični modalitet. Mnogi oblici upotrebljavaju se i u pisanome i govorenome modalitetu, ali s različitim funkcijama, dok su neki drugi ograničeni na jedan jezični modalitet. S obzirom na nedostatak sličnih istraživanja u hrvatskome, u ovome su se istraživanju željele ispitati razlike u
uporabi konektora i ostalih diskursnih oznaka s obzirom na jezični modalitet. Sukladno prijašnjim istraživanjima, očekivale su se razlike u čestoti konektora i diskursnih oznaka s obzirom na jezični modalitet. Istraživanje je provedeno na Hrvatskome nacionalnom korpusu (pisani jezik) te na Hrvatskome korpusu govornog jezika (govoreni jezik). Dobiveni su rezultati većim
dijelom sukladni dosadašnjim istraživanjima, to jest pronađena je veća čestota diskursnih oznaka koje nisu konektori u govorenome korpusu te su se pojedini konektori i diskursne oznake pojavili u samo jednome od korpusa. Utvrđeno je i da se konektori pojavljuju češće u govorenome korpusu, a taj je rezultat u suprotnosti s prvotnom pretpostavkom o većoj čestoti tih sredstava u pisanome korpusu. Rezultate provedenoga istraživanja potrebno je tumačiti u svjetlu žanrovskih osobitosti, stupnja formalnosti i interakcije.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-03-04 — Ažurirano 2023-01-26

Verzije

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak