MetaLangCORP: PREDSTAVLJANJE PRVOGA KORPUSA MEDIJSKOGA METAJEZIKA NA SLOVENSKOM, HRVATSKOM I SRPSKOM I MOGUĆNOSTI NJEGOVE MEĐUDISCIPLINARNE PRIMJENE

Autor(i)

  • Ksenija Bogetić Inštitut za kulturne in spominske študije, Ljubljana

Ključne riječi:

metajezik, jezični korpusi, jezik u (novim) medijima

Sažetak

Sve veći interes za metajezik, kako u lingvistici, tako i u drugim disciplinama, naglasio je prazninu koja postoji u metajezičnim korpusima i analitičkim izvorima koji spadaju među neke od najrjeđih u sklopu suvremenih dosega korpusne linvistike. Ovaj je rad usmjeren ka popunjavanju te praznine na način da u njemu predstavljamo naš metajezični korpus te ga potom koristimo u kratkoj analizi koja služi kao primjer na temelju kojega raspravljamo o mogućnostima primjene takvih izvora u lingvistici i društvenim znanostima. U radu se prvi put predstavlja MetaLangCorp, višeelmentni korpus suvremenoga medijskog metajezika prisutnoga u jezicima triju država nastalih raspadom Jugoslavije, koji je lingvistički anotiran i dostupan u slobodnome pristupu u sklopu repozitorija lingvističkih resursa CLARIN. Kako bismo korpus smjestili u kontekst, dajemo kratki prikaz značenja i značaja metajezika, kratki osvrt na postojeće napore u sastavljanju metajezičnih korpusa te predstavljamo preliminarnu analizu ključnih riječi iz MetaLangCORP-a s ciljem otvaranja šire rasprave o mogućim primjenama metajezičnih korpusa. Nadamo se da će dostupnost ovih podataka potaknuti iznijansiranije analize metajezika kao i daljnje slične napore usmjerene na stvaranje korpusa kako za slavenske, tako i za jezike koji pripadaju drugim jezičnim porodicama.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-03-04

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni rad