FIKCIJA NA NIŠANU (METAFIKCIJA U ROMANIMA NIŠAN BLAŽE MINEVSKOG I KNJIGA O TARI ZDENKA LEŠIĆA)

Autor(i)

  • Marija Gjorgjieva Dimova Filološki fakultet „Blaže Koneski”, Skopje

Ključne riječi:

postmoderni roman, metafikcija, ontološka dominanta

Sažetak

Predmet su zanimanja ovoga teksta metafikcionalni elementi u romanima Nišan (2007) Blaže Minevskog i Knjiga o Tari (2004) Zdenka Lešića. Polazeći od teorijskih modela metafikcije (Linda Hutcheon, Patricia Waugh, Mark Currie) komparativna interpretacija romana odvijat će se na tri razine: 1. Pregled metafikcionalnih tema i postupaka u romanima: tematizacije i demonstracije odnosa književnost – stvarnost, umjetnost – život, fakt – fikcija; tehnike „otvorenoga dijegetskog narcizma“ (samosvjestan narator, autotematizacija pisanja); 2. Metatekstualne razine u romanima: varijante autoreferencijalnog promišljanja vlastitoga narativnog identiteta i metatekstualne varijante komentatorskog odnosa prema tuđim tekstovima, prema književnoj tradiciji i prema književnim kodovima i konvencijama; 3. Ontološke implikacije metafikcije u romanima: funkcija metafikcije u indiciranju poljuljanoga ontološkog statusa književnosti; funkcija metafikcije u samosvjesnim problematizacijama i nivelacijama granica među svjetovima (književnost – stvarnost, fakt – fikcija) i među tekstovima (književni – neknjiževni, original – plagijat).

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-04-25

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak