IZRADA INVENTARA METAFORIČKIH KOLOKACIJA U HRVATSKOME JEZIKU - NA PRIMJERU IMENICE GODINA

Autor(i)

  • Aneta Stojić Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
  • Nataša Košuta Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Ključne riječi:

metaforičke kolokacije, korpusno istraživanje, SketchEngine, kolokacijski profili, semantički aspekt, pragmatički aspekt, hrvatski jezik

Sažetak

Predmet su ovoga rada kolokacije s jednom sastavnicom u prenesenome značenju, odnosno metaforičke kolokacije. Pretpostavlja se kako bi njihov opis sa semantičkoga i pragmatičkoga aspekta mogao dati doprinos razumijevanju prirode ove višerječne sveze, čije se značenje modelira jezičnom uporabom. U tu se svrhu u okviru višegodišnjega znanstvenoistraživačkog projekta radi na izradi inventara metaforičkih kolokacija uz pomoć računalnoga alata SketchEngine. Fokus ovoga rada čini prikaz detaljnoga postupka izrade inventara na primjeru jedne imenice - imenice godina koja je najfrekventnija u korpusu hrvatskoga jezika hrWaC2 što je čini čestom osnovom u kolokacijama i time pogodnim izvorom podataka. Izlučeni kolokacijski profili ove imenice analizirani su sa semantičkoga i pragmatičkoga aspekta. Analiza dobivenih podataka pokazala je koje su gramatičke relacije tj. morfosintaktičke konstrukcije produktivne po pitanju metaforičkih kolokacija te time relevantne za izradu inventara metaforičkih kolokacija. Riječ je o kombinacijama pridjev u funkciji kolokatora + imenica u funkciji osnove te glagol u funkciji kolokatora + imenica u funkciji osnove. Osim toga, utvrđen je niz semantičko-pragmatičkih posebnosti bitnih za određivanje metaforičkih kolokacija i izradu njihova inventara te za dobivanje uvida u zakonitosti kolokacijskoga slaganja temeljem uočenih rekurentnih obrazaca. Cilj je ovoga rada pomoću opsežne analize kolokacijskih profila imenice godina utvrditi potrebne metodološke korake u izradi inventara metaforičkih kolokacija u hrvatskome jeziku.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-11-22

Broj časopisa

Rubrika

Prethodno priopćenje