ZNAČENJA I OBLICI HRVATSKOG SUFIKSA -AR-A

KORPUSNA STUDIJA

Autor(i)

  • Gabrijela Buljan Filozofski fakultet u Osijeku

Ključne riječi:

sufiks -AR-A, evaluativnost, mutacijsko značenje, modifikacijsko značenje, reanaliza, konglutinacija

Sažetak

Tema su ovog rada suvremeni trendovi u uporabi hrvatskog sufiksa -ar-a uključujući njegove oblike -jar-a, -onjar-a, -enjar-a, -uskar-a i druge zatečene u hrvatskom mrežnom korpusu hrWaC (skupno AR-A). Ciljevi rada su sljedeći: (i) utvrditi koja su značenja sufiksa trenutno najzastupljenija i, moguće, najproduktivnija; (ii) utvrditi distribuciju temeljnog i proširenih oblika sufiksa s obzirom na dvije globalne kategorije značenja, tzv. mutacijsko i modifikacijsko (evaluativno u širem smislu); (iii) ponuditi hipoteze o motivaciji i mehanizmima nastanka barem nekih od proširenih oblika sufiksa. Temeljeći analizu na relevantnim spoznajama u području tvorbe riječi, a posebice evaluativnoj morfologiji, pokazali smo da se semantički i formalni profil sufiksacija građenih sufiksom -AR-A u svim njegovim oblicima razlikuje od njegova opisa u relevantnoj literaturi. Također, pokazali smo i da se u nekim od tipičnih značajki evaluativnih morfoloških sredstava može pronaći motivacija za nastanak nekih od proširenih oblika sufiksa mehanizmima reanalize.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-21

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni članak