Informacije za autore

SOCIOLOGIJA I PROSTOR – četveromjesečnik za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja objavljuje samo znanstvene radove iz sociologije prostora (urbane i ruralne sociologije) i srodnih znanstvenih područja koja proučavaju selo, grad, prostor (urbanizma, arhitekture, socijalne geografije, urbane ekonomije, urbane antropologije, socijalne ekologije, demografije i dr.).

Primaju se samo neobjavljeni radovi, a u časopisu se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi radovi prolaze kroz anonimni recenzentski postupak (s obavezno dvije recenzije - double-blind review, iznimno tri).

Članci – uključujući bilješke, literaturu, tablice, grafičke prikaze i sažetak, ne smiju prelaziti 27 kartica teksta (1.800 znakova s bjelinama jedna je kartica teksta). Članku se prilažu sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku, opsega do 250 riječi, a iza sažetka navodi se popis najvažnijih ključnih riječi (do 8 riječi), odnosno ključnih pojmova kojima se u rukopisu označavaju spominjani teorijski pristupi, metodologija, iskustveni rezultati ili pravac promišljanja.

Recenzije i prikazi nisu strogo prostorno profilirani te ne smiju prelaziti 8 kartica teksta. Knjige i časopisi koji se prikazuju ne smiju biti stariji od tri godine. U prikazu se, osim imena i prezimena autora čije se djelo prikazuje te naslova djela, navodi naziv izdavača, mjesto izdavanja, godina izdavanja i broj stranica. Na kraju samoga prikaza autor prikaza stavlja svoj potpis punim imenom i prezimenom.

Radovi se šalju u Word formatu i fontu 12 kroz OJS sustav.

Na prvoj stranici rada navodi se ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresa i naslov rada.

Numeracija  stranica  označava  se  u  donjem  desnom  kutu  na  svakoj  stranici  (uključujući  i stranice s bibliografijom). Bilješke (fusnote) dolaze na podnožju stranice gdje se nalazi brojčana oznaka fusnote.

Svako poglavlje te tablice i slike moraju biti numerirane i imati naslov ili ukoliko su uzete iz drugog izvora onda taj izvor mora biti naveden. Tablice moraju biti crno-bijele i izrađene u programima MS Officea standardiziranom tabulacijom.

Izbjegava se pisanje u kurzivu osim ukoliko želite određeni pojam  naglasiti  u  kontrastu prema ostalim pojmovima u tekstu. Pojedinačne riječi ili fraze koje se koriste iz stranih jezika, ukoliko nisu citati, pišu se u kurzivu. Naslovi filmova, glazbenih djela ili likovnih djela navode se kurzivom (Let iznad kukavičjeg gnijezda, Trubadur, Da Vincijeva Mona Lisa).

Datumi se navode u sljedećoj formi: 7. prosinca 1981. Brojevi kojima započinje rečenica i aproksimativni brojevi izražavaju se riječima – tisuću, milijun, stotina i sl. Brojevi od 10,000 prema više koriste interpunkcijsku oznaku zareza npr.: 105,278. Ukoliko ima više od 6 znamenaka, koristi se isto oznaka zareza i to odvajajući po tri znamenke brojeći s desne strane broja npr. 8,753,875,000.

Citirati se može izravno – koristeći navodnike, i neizravno – prepričavanjem. Citat koji se izravno prenosi iz teksta drugog autora stavlja se u navodne znakove. Ako se izravno citira veći dio teksta, a jedan se dio želi ispustiti, ispušteni dio označava se znakom […]. Radovi u bibliografskom popisu navode se abecednim redom. Ukoliko se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja

Knjiga – jedan autor

u tekstu: (Kuvačić, 2004.); Kuvačić (2004.); (Kuvačić, 2004.:235)

bibliografski popis: 

Kuvačić, I. (2004). Uvod u sociologiju. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Knjiga - dva autora

u tekstu: (Tomić-Koludrović i Leburić, 2002.); Tomić-Koludrović i Leburić (2002.); (Tomić-Koludrović i Leburić, 2002.:169)

bibliografski popis: 

Tomić-Koludrović, I. i Leburić, A. (2002). Sociologija životnog stila. Zagreb: Jesenski i Turk.

Knjiga - tri autora

u tekstu: (Ilišin, Marinović Bobinac i Radin, 2001.) – prvi put navesti sva tri autora, zatim: (Ilišin i sur., 2001.) Ilišin i sur. (2001.) (Ilišin i sur., 2001.:93)

bibliografski popis:

Ilišin, V., Marinović Bobinac, A. i Radin, F. (2001). Djeca i mediji. Zagreb: IDIZ.

Knjiga - više od tri autora

u tekstu: (Sekulić i sur., 2004); Sekulić i sur. (2004.); Sekulić i sur., 2004.:105)

bibliografski popis: 

Sekulić, D.; Šporer Ž.; Hodson R.; Massey, G.; Županov, J. (2004). Sukob i tolerancija: O društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracije. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.

Članak u časopisu - jedan autor

u tekstu: (Marinović Jerolimov, 2005.); Marinović Jerolimov (2005.); (Marinović Jerolimov, 2005.:317)

bibliografski popis:

Marinović Jerolimov, D. (2005). Tradicionalna religioznost u Hrvatskoj 2004.: između kolektivnog i individualnog. Sociologija sela, 168 (2):303-338.

Članak u časopisu - dva autora

u tekstu: (Perasović i Bartoluci, 2007.); Perasović i Bartoluci (2007.); (Perasović i Bartoluci, 2007.:108)

bibliografski popis: 

Perasović, B. i Bartoluci, S. (2007). Sociologija sporta u hrvatskom kontekstu. Sociologija i prostor, 175 (1):105-120.

Članak u časopisu - tri autora

u tekstu: (Štulhofer, Jureša i Mamula, 2000.) – prvi put navesti sva tri autora, zatim: (Štulhofer i sur., 2000.); Štulhofer i sur. (2000.); (Štulhofer i sur., 2000.:869)

bibliografski popis: 

Štulhofer, A.; Jureša, V. i Mamula, M. (2000). Problematični užici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji. Društvena istraživanja, 50 (6):867-896.

Članak u časopisu - više od tri autora

u tekstu: (Balenović i sur., 2000.); Balenović i sur. (2000.); (Balenović i sur., 2000.:813)

bibliografski popis :

Balenović, T.; Hromatko, I.; Markovina, J.; Perica, V.; Paratušić, A.; Poljanić, S. (2000). Studentska percepcija seksualnog uznemiravanja. Društvena istraživanja, 50 (6):811-828.

Zbornik

u tekstu: (Grubišić i Zrinščak, 1999.); Grubišić i Zrinščak (1999.); (Grubišić i Zrinščak, 1999.:143)

bibliografski popis:

Grubišić, I. i Zrinščak, S. (Ur.) (1999). Religija i integracija. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Članak u zborniku

u tekstu: (Jukić, 1999.); Jukić (1999.); (Jukić, 1999.:60)

bibliografski popis:

Jukić, J. (1999). Religijske integracije i uloga pomirenja, u: Grubišić Ivan i Zrinščak Siniša (Ur.). Religija i integracija. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Članak u novinama

u tekstu: (Dumenil  i Bidet, 2007.); Dumenil i Bidet (2007.); (Dumenil i Bidet, 2007.:24)

bibliografski popis:

Dumenil, G. i Bidet, J. (2007). Jedan drugi marksizam za jedan drugi svijet. Le Mond diplomatique, listopad 2007.

Institucionalne publikacije

u tekstu: (Državni zavod za statistiku [DZS], 2006.) – prvi put navesti puni naslov institucije (DZS, 2005.); DZS (2006.); (DZS, 2006.:987) – u sljedećim navođenjima koristiti akronim

bibliografski popis: 

Državni zavod za statistiku (2006). Statistički ljetopis 2006. Zagreb: Državni zavod za statistiku.

Radovi s interneta

u tekstu: (Cedermann, 2007.); Cedermann (2007.); (Cedermann, 2007.:86)

bibliografski popis:

Cedermann, L-E. (2007). Computational Models of Social Forms: Advancing Generative Process Theory. American Journal of Sociology, 110 (4). Pregledano 29. studenog 2007. (http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/con- tents/v110n4. html?erFrom=-1669774549191795122Guest).

Zakoni i pravilnici

u tekstu: (Zakon o zaštiti okoliša [ZOZO], NN 110/07) – prvo navođenje; (ZOZO, NN 110/07) – sljedeća navođenja

bibliografski popis:

Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine 110 od 2007.

Molimo suradnike časopisa da se pridržavaju ovih pravila i da poštuju i slijede norme hrvatskoga standardnog jezika. Uredništvo časopisa ima slobodu ne prihvaćati tekstove autora ukoliko se ne pridržavaju ovih naputaka.

Za sva ostala pitanja autori se mogu javiti uredništvu koje će u najkraćem mogućem roku pronaći rješenje.

Uredništvo