Svezak 4 Br. 1 (2020): Paragraf

					Pogledaj Svezak 4 Br. 1 (2020): Paragraf

God. 4, br. 1/2020.

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

ISSN (Tisak) 2584-3621
ISSN (Online) 2584-3613

E-pošta: paragraf@pravos.hr

Pristup: Otvoreni pristup

Licenca: CC BY-NC

Objavljeno: 2021-02-10

Kompletno izdanje