Sumarni inventar zbirke HR-DAPA-862 Zbirka preslika gradiva iz inozemnih arhiva i ustanova

Autor(i)

  • Sebastijan Legović Državni arhiv u Pazinu

DOI:

https://doi.org/10.31726/via.29.1

Ključne riječi:

zbirka preslika, popis, sumarni inventar, mikrosnimci, digitalni preslici

Sažetak

HR-DAPA-862, Zbirka preslika gradiva iz inozemnih arhiva i ustanova formirana je u Državnom arhivu u Pazinu. Gradivo zbirke čine preslici arhivskoga gradiva iz arhiva i ustanova iz inozemstva: Državnoga arhiva u Trstu, Arhiva Republike Slovenije, Austrijskoga državnog arhiva, Nacionalnoga arhiva Francuske, Diplomatičkoga arhiva Gradske knjižnice „Atilio Hortis“ u Trstu, Knjižnice talijanskoga parlamenta „Giovanni Spadolini“ u Rimu, Knjižnice Muzeja Correr u Veneciji, Knjižnice prizivnoga suda u Trstu, Nacionalne knjižnice Svetoga Marka u Veneciji, Biskupijskoga arhiva u Trstu, Tajnoga vatikanskog arhiva, Arhiva bečkoga sveučilišta, Biskupijskoga arhiva u Beču, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta bečkoga sveučilišta, Sveučilišne knjižnice Maribor, Nacionalne i sveučilišne knjižnice Ljubljana, Literarnog arhiva spomenika narodne pismenosti u Pragu, Povijesnoga arhiva Njemačko-mađarskoga papinskog učilišta te muzeja Châtillonnais. Gradivo zbirke odnosi se na razne diplomatske spise biskupova ureda u Vrsaru, na Franciskanski katastar Istre, na Geografske karte Austrijskoga primorja, Glavnoga intendanta Ilirskih provincija, na Zemaljsko glavarstvo za Kranjsku, Vicedomski ured za Kranjsku, na Reprezentaciju i komoru za Kranjsku, Zemaljske staleže za Kranjsku, Intendanta za Istru, Intendanta Rijeke, na Zbirku karata i zemljovida, Zbirku spisa iz francuske uprave, na Opću seriju isprava, Diplomaciju i vanjsku politiku, na Vanjske poslove Rovinj, Hidrografsku službu mornarice, na istarske statute, na gradivo o biskupu Jurju Dobrili i biskupu Ignaciju Kajetanu te na karte i planove Ilirskih provincija. Iako je gradivo preuzimano u više navrata prije 2004. godine, zbirka dotad nije bila evidentirana u temeljnim evidencijama o arhivskom gradivu, a gradivo je bilo razdvojeno u više arhivskih fondova/zbirki. Objedinjeno je tek 2005. godine za potrebe objedinjavanja podataka u Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je bio objavljen 2006. godine. Jedini su izvor podataka o gradivu bili popisi mikrofilmova koji su izrađeni u tadašnjem Laboratoriju za mikrofilmiranje Državnoga arhiva u Pazinu. Godine 2006. izrađen je popis za sadašnju podseriju Franciskanski katastar Istre za potrebe korištenja u čitaonici i rješavanja zahtjeva stranaka. Godine 2011. izrađen je sumarno-analitički inventar koji je obuhvaćao samo preslike preuzete zaključno s 2007. godinom. Kako su se u međuvremenu i dalje prikupljali preslici, 2022. godine pristupilo se reviziji i sveobuhvatnom popisivanju i sređivanju svih preslika preuzetih iz inozemnih arhiva i ustanova zaključno s 2021. godinom. Gradivo zbirke višerazinski je opisano, izrađen je arhivistički popis te je izrađen i dovršen sumarni inventar zbirke.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-12-30

Broj časopisa

Rubrika

Iz arhivske teorije i prakse