Izdavačka etika i znanstvena čestitost

U časopisu Vjesnik istarskog arhiva težimo osigurati visoke standarde etičkog ponašanja u svim stupnjevima priređivanja i objavljivanja članaka. U tom smislu slijedimo smjernice za najbolju praksu u pogledu etičkih očekivanja, kršenja etičkih standarda i mjera protiv neetičkog ponašanja koje predlaže Udruge za etiku u publiciranju (Committee on Publication Ethics (COPE)).

 

Odgovornosti glavnog i odgovornog urednika

Urednik komunicira s autorima i recenzentima te ostalima članovima Uredništva prema preporukama međunarodne Udruge za etiku u publiciranju (Committee on Publication Ethics (COPE). Prema preporukama Udruge za etiku u publiciranju glavni urednik prenosi upute recenzenata autorima i prati njihovu provedbu, te provodi i nadzire ostale postupke predviđene preporukama (redundantnost, plagijarizam, lažni podatci, promjena ili problemi autorstva, sukobi interesa). Glavni urednik izuzima članove Uredništva iz uredničkog procesa ukoliko su u sukobu interesa (suradnja ili drugi oblik povezanosti s autorima, autorstvo ili sudjelovanje u recenzentskom postupku).

 

Odgovornosti recenzenata

Recenzenti su dužni rukopise tretirati povjerljivo. Ocjenjivanju rada trebaju pristupiti objektivno i konstruktivno te upozoriti glavnog urednika ukoliko nisu dovoljno kvalificirani u pogledu teme rada. Dužni su javiti glavnom uredniku mogući sukob interesa vezan uz rukopis koji recenziraju i u slučaju sukoba interesa izuzeti se od recenzentskog postupka.

 

Odgovornosti autora

Autori su odgovorni za izvornost i autorstvo svojeg rukopisa i trebaju se ponašati u skladu s etičkim načelima i pravilima znanstvenog poštenja za autore Europske udruge znanstvenih urednika (European Association of Science Editors (EASE). Ukoliko autori koriste tuđe spoznaje ili vlastita prethodno objavljena saznanja, autori ih trebaju na odgovarajući način navesti i citirati. Trebaju ishoditi dopuštenje za tisak slika, dokumenata i ostalih materijala od nositelja autorskih prava te navesti organizacije, znanstvene projekte ili ustanove koje su dale potporu istraživanju o kojemu je riječ u svome članku. U slučaju sumnje na neetično postupanje (plagiranje, samoplagiranje, redundancija, manipuliranje podatcima, promjena autorstva i sl.) Uredništvo će postupiti u skladu s preporukama ranije spomenute Udruge za etiku u publiciranju (Committee on Publication Ethics – COPE). Prilikom slanja rukopisa Uredništvu autori trebaju dostaviti redoslijed imena autora. Promjenu redoslijeda, brisanje ili preuređivanje imena moguće je provesti prije prihvaćanja rukopisa, uz pisanu suglasnost svih autora (e-mail, pismo), prema smjernicama za autore Europske udruge znanstvenih urednika (EASE). U iznimnim okolnostima uredništvo će razmotriti dodavanje, brisanje ili preuređivanje autora nakon što je rukopis prihvaćen. Uz imena, autori dostavljaju i naziv ustanove u kojoj su radili tijekom provedbe istraživanja te svoju elektroničku adresu.