Smjernice za autore

 

Upute za pripremu i prijavu radova

Radovi se tiskaju u pravilu na hrvatskom jeziku, a prihvaćaju se i prilozi na jeziku autora uz prethodnu suglasnost Uredništva. Članci objavljeni na hrvatskom jeziku redovito će biti opremljeni sažetkom na engleskom jeziku, a članci na drugim jezicima moraju sadržavati sažetak na hrvatskom jeziku. Gradivo se objavljuje na jeziku izvornika, a po posebnoj odluci Uredništva i u prijevodu na hrvatskom jeziku. Uredništvo pridržava pravo rukopis redakcijski prilagoditi propozicijama časopisa i radove predane na hrvatskom jeziku lektorirati sukladno sa standardima hrvatskoga književnog jezika. Radove koje autori šalju na drugim jezicima obavezno je prethodno lektorirati. Uredništvo može odbiti znanstveni ili stručni rad i prije slanja na recenziju ako smatra da je članak izvan sadržajnog profila časopisa, ako je loše kvalitete, ne udovoljava tehničkim pravilima za oblikovanje radova (iz ovih Uputa) ili ako se autor ne pridržava etičkih normi.

Osvrti, prikazi i vijesti objavljuju se na hrvatskom, slovenskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Radovi podliježu znanstvenoj kategorizaciji, odnosno slijepoj recenziji dvaju recenzenata. Autori jamče da rad prihvaćen za objavljivanje nije tiskan u nekoj drugoj publikaciji. Prilikom predaje rada autori su dužni ispuniti Izjavu o autorstvu.

Stavovi i mišljenja autora radova ne odražavaju stavove i mišljenje Uredništva. Autorima je dozvoljeno dostaviti referirano izlaganje sa znanstvenog skupa u obliku članka, navodeći opće podatke o konferenciji (naziv, datum i mjesto održavanja skupa (navesti u fusnoti), uz uvjet da članak nije prethodno objavljen u zborniku skupa. Autor je obvezan surađivati s urednikom radi objavljivanja ispravka (errata corrige) ili povlačenja rada iz objave u slučajevima kada je to potrebno.

Autori radova dobivaju po jedan tiskani primjerak Vjesnika istarskog arhiva u kojemu je njihov rad objavljen.

 

Oprema rukopisa

Radovi se dostavljaju isključivo u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte Uredništva časopisa: via@dapa.hr. Poželjno je da znanstveni radovi budu opsega do 32 otisnute kartice (do 60 000 znakova zajedno s razmacima), a osvrti i prikazi knjiga i časopisa te izvješća i bilješke o znanstvenim skupovima 3 – 8 kartica (5500 – 14 500 znakova). Obavezno je korištenje fonta Times New Roman. U osnovnomu je tekstu rada veličina znakova 12, a prored dvostruki (Double). U znanstvenomu aparatu (podnožnim bilješkama) veličina je znakova 10, a prored jednostruk (Single).

Uz rad treba priložiti sinopsis članka od 50 do 70 riječi te sažetak od 250 do 350 riječi. Sažeci radova objavljuju se na talijanskom i engleskom jeziku. Ako je rad tiskan na stranom jeziku, sažetak na hrvatskom jeziku mora biti obimom duži i detaljniji (od 600 do 700 riječi). Iza sažetka treba navesti ključne riječi (do 7).

Priloge (grafikone, slike, tablice itd.) se mora prirediti (u crno-bijeloj tehnici) na jedan od standardnih načina računalne izrade. U slučaju preuzimanja priloga iz drugog izvora (tiskane publikacije, arhivsko gradivo itd.), autori su dužni osigurati dopuštenje za njihovo objavljivanje.

Na prvoj stranici valja navesti puno ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove u kojoj je zaposlen i adresu elektroničke pošte.

Prikazi knjiga, osvrti i vijesti ne podliježu recenziji, preporučuje se da nisu dulji od tri kartice i potpisuju se na kraju teskta. Na prvoj stranici navodi se ime i prezime autora djela, naslov djela (podnaslov), naziv izdavača, mjesto izdanja, godina izdanja i broj stranica.