Najranija prošlost Svetvinčenta i okolice

Autor(i)

  • Klara Buršić-Matijašić

Sažetak

U radu je na temelju arheoloških nalaza i pisanih izvora obrađena najstarija prošlost općine Svetvinčenat. Sedamnaest dokumentiranih na¬lazišta govori o prapovijesnom i antičkom vremenu ovog prostora. Tragovi naseljavanja iz brončanog doba, tzv. gradine ili kašteljeri, nađeni su na lokalitetima Lakoršaga, Krnički vrh, Gradina kod ći, Tondolon, Pešćine, a tumuli ili gromače,najučestaliji oblik pokapanja brončanog doba dokumentirani su u Skicinima, Solinama-Sohama kod Bijažići i Glavici južno od Sv. Petra. U okolici Svetvinčenta zabilježeno je više antičkih i kasnoantičkih lokaliteta s brojnim nalazima keramike, gra¬đevinskih elemenata, grobova i natpisa: Skicini, Turki, Markovica i Suhi dub. Kontinuitet naseljavanja i naseljenosti potvrđen je i na mjestima crkvenih objekata: Sv. Marija od tri kunflna, Sv. Petar.

##submission.downloads##

Objavljeno

2001-02-02

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci