Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Mithad Kozličić ; Facoltà di Filosofia Zara


Puni tekst: talijanski pdf 16.255 Kb

str. 41-138

preuzimanja: 46

citiraj


Sažetak

Charles François BeautempsBeaupré
(1766.-1854.), francuski hidrograf i oceanograf, utemeljitelj znanstvene hidrografije,
tijekom 1806. i 1808.-1809. izvr~io je hidrografsku izmjeru istocnog Jadrana. N a
zapadnoj obali lstre istrazivao je 1806. godine. O tome se u zagrebackoj Sveueili~noj i nacionalnoj
knjiznici, Kartografski odjel , sign. A-III-S 18-9, ocuvao Atlas, u kojem se nalazi
izvorno "lzvjesée" s pripadajuéim kartografskim materij alom (M-1 do M-9). "lzvjesée" je
objelodanjeno u Anna/es hydrographiques, Paris 1849, str. 32-52 i 71 . Buduéi da su obje
verzije "Izvje ~éa" teze dostupne, u prilogu studije donosi se francuski izvornik.
Uz cinjenicu da se cjelina hidrografskog i kartografskog rada Beautemps-Beaupréa
na obali zapadne Istre 1806. ovom se studijom konacno znanstveno valorizira, u provedenom
je multidisciplinarnom, no ipak u osnovi povijesnom, istrazivanju ustvrdeno:
- Njegovi su opisi luka, sidrista, zaljeva i kanala zapadne Istre odnosno, njihovi planovi,
karta i panorame, bitna kvalitetna razdjelnica izmedu starije kartografije kojoj su kronicno
nedostajali terenski podaci i, nove, znanstveno utemeljene, s obiljem izvornih podataka
polucenih u neposrednoj sistematskoj znanstveno-empirijskoj obradbi
zapadnoistarskog akvatorija.
- Premda je kratko bora v io u lstri, nedvojbeno ne puno vi~e od nekoliko mjeseci tijekom
proljeéa i nekoliko dana tijekom jeseni 1806. godine, Beautemps-Beaupré je poluéio izvanredne
rezultate. S obzirom na broj podataka mozda najvi~e uoéljiv na njegovim kartografskim
radovima (M-1 do M-9), Jogiénim se nameée zakljuéak da je imao iznimno
veliko terensko iskustvo, jo~ veéa znanja i organizacijske sposobnosti, ali je svakako temeljito
izvr~io i prethodne vrlo kvalitetne pripreme. Jedino se unutar toga moze shvatiti
kako mu je uopée poSlo za rukom na tako visokoj razini obaviti slozena
hidrografska, zemljopisna, geomagnetska, kartografska i druga znanstvena istrazivanja
i uoéevanja. Ne treba ispustiti iz v ida ni pomoé koju mu je pruzio poruénik bojnog broda
M. Tician, biv~i rnletaéki vojnopomorski éasnik, svojim ogromnim pomorskim iskustvom
i jo~ veéim poznavanjem zernljopisnih i plovidbenih realiteta zapadnoistarskog
akvatorija.
- Neéemo pretjerati ako zakljuéimo da potpuniju sliku Piranskog zaljeva, Umaga, Luke
Mirne, Poreéa, Limskog kanala, Pule, Verude i Fazanskog kanala, uk:ljuéujuéi njihovu
najblizu okolicu, datu na jednom mjestu, nismo na ovako kvalitetnoj razini dobili ni
prije ali ni poslije iz pera jednoga autora. Pritom se istodobno mis! i na brojne aspekte
koju su na spretan naéin objedinjeni : pomoraéke, vojnopomorske, demografske, gospodarske,
hidrografske, geomagnetske, meteoroloSke, itd. U takvu kontekstu ovaj nam
se izvor éini jo~ vaznijim za istarsku povijest, buduéi da su nam, nakon njegove detaljne
znanstvene analize, bitno jasniji brojni éimbenici kojima se rukovodila Austro-Ugarska
prigodom odabira Pule za glavnu vojnopomorsku bazu svoje ratne mornarice.

Ključne riječi

Hrčak ID:

242793

URI

https://hrcak.srce.hr/242793

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 157 *