Skoči na glavni sadržaj

Posjećenost časopisa

Statistikama su obuhvaćena otvaranja web stranica časopisa, sveščića, članka (bibliografskog zapisa) te priloga u punom tekstu (PDF). Suma tih brojeva daje ukupnu posjećenost časopisa.

Da bi se dobio realniji uvid u stvarnu posjećenost i smanjila mogućnost manipulacije (ručno ili automatizirano višestruko učitavanje) iz posjeta su fitrirane:

  • detektirane posjete robota
  • uzastopno višestruko učitavanje iste stranice ili priloga s iste IP adrese
  • posjete s računala administratora sustava
  • posjete prijavljenih administratora časopisa (od 01.09.2012.).

Zbog filtriranja posjećenost je manja od one iskazane u statistikama isporučenim MZOŠ-u u 2011. godini te od brojača koji su se do svibnja 2012. nalazili na stranicama Hrčka.

Pojašnjenje načina na koji se broje posjete: bez obzira koliko puta jedan korisnik otvori stranicu jednog članka i na koliko različitih jezika, ono se broji kao jedna posjeta stranici članka. Isto pravilo vrijedi za stranice sveščića te časopisa. Ako jedan članak ima priloge (pdf) na više jezika otvaranje svakog priloga se broji zasebno, ali ne više od jedanput u sklopu jedne posjete korisnika.

Statistike se osvježavaju početkom svakog mjeseca.


Filter


Časopis Status u Hrčku Datum uključivanja Posjećenost priloga Posjećenost ukupno
Croatica Chemica Acta aktivan 2005-12-18 27355 67145
Acta Adriatica aktivan 2005-12-20 2909 8336
Kemija u industriji aktivan 2005-12-20 18185 36453
Acta stomatologica Croatica aktivan 2006-02-07 24809 54107
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju aktivan 2006-02-07 23938 64167
Tekstil aktivan 2006-02-07 3064 6899
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly aktivan 2006-02-07 5761 15107
Pomorstvo aktivan 2006-02-07 5626 13886
Brodogradnja aktivan 2006-02-07 5323 11516
Medix suspendiran 2006-02-07 7954 8115
Prolegomena aktivan 2006-02-07 4416 9937
Drvna industrija aktivan 2006-02-07 4986 15804
Radovi aktivan 2006-02-07 583 2350
Migracijske i etničke teme aktivan 2006-02-07 8064 18925
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci aktivan 2006-02-07 25003 38610
Paediatria Croatica aktivan 2006-02-07 8786 22353
Geofizika aktivan 2006-02-07 1112 4538
Acta Pharmaceutica aktivan 2006-02-07 5364 15388
Filozofska istraživanja aktivan 2006-02-07 15717 35448
Polimeri prestao izlaziti 2006-02-20 3850 9848
Financijska teorija i praksa prestao izlaziti 2006-02-23 2849 5198
Glasnik matematički aktivan 2006-02-27 2213 6959
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci aktivan 2006-02-27 3688 8929
Playmath prestao objavljivati na Hrčku 2006-02-27 1725 3453
Sigurnost aktivan 2006-03-01 16097 26086
Medica Jadertina aktivan 2006-03-01 11881 24918
Interdisciplinary Description of Complex Systems aktivan 2006-03-01 4828 13311
Mljekarstvo aktivan 2006-03-02 24150 61811
Journal of Central European Agriculture aktivan 2006-03-03 6422 19560
Math.e aktivan 2006-03-06 1114 2261
Croatian Journal of Fisheries aktivan 2006-03-06 9707 29897
Cris aktivan 2006-03-08 3433 8198
Economic research - Ekonomska istraživanja aktivan 2006-03-08 35572 55664
Mathematical Communications aktivan 2006-03-08 3283 8055
Osječki matematički list aktivan 2006-03-08 4836 8464
Hrvatski športskomedicinski vjesnik aktivan 2006-03-09 4517 9935
Časopis za suvremenu povijest aktivan 2006-03-09 27046 56690
Colloquia Maruliana ... aktivan 2006-03-13 4088 10515
Geologia Croatica aktivan 2006-03-13 2747 8469
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu aktivan 2006-03-16 4443 9856
Annales Instituti Archaeologici aktivan 2006-03-16 4040 9617
Hrvatski geografski glasnik aktivan 2006-03-16 6440 15891
MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu aktivan 2008-03-17 12185 25565
Agriculturae Conspectus Scientificus aktivan 2006-03-21 5608 15104
Obnovljeni Život aktivan 2006-03-23 26650 56985
Natura Croatica aktivan 2006-03-24 4937 14723
Veterinarski arhiv aktivan 2006-03-28 8032 21191
Kartografija i geoinformacije aktivan 2006-03-30 5285 12968
Croatian Medical Journal aktivan 2006-03-31 5051 11379
Stočarstvo aktivan 2006-04-04 4174 12035
Krmiva aktivan 2006-04-04 4193 13939
Pomologia Croatica aktivan 2006-04-04 2509 6165
Agronomski glasnik aktivan 2006-04-04 17272 45728
Sjemenarstvo aktivan 2006-04-04 3114 9368
Ljetopis socijalnog rada aktivan 2006-04-04 14025 26489
Metodički ogledi aktivan 2006-04-06 5723 12837
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku prestao izlaziti 2006-04-06 1334 3175
Radovi Instituta za povijest umjetnosti aktivan 2006-04-06 7077 14514
Review of psychology prestao izlaziti 2006-04-06 1473 3860
Journal of Information and Organizational Sciences aktivan 2006-04-06 4887 11188
Metalurgija aktivan 2006-04-10 16776 35945
Geodetski list aktivan 2006-04-10 18493 42281
Hortus Artium Medievalium prestao objavljivati na Hrčku 2006-04-10 1216 2526
Društvena istraživanja aktivan 2006-04-11 19007 47771
Kinesiology aktivan 2006-04-11 10325 28835
Synthesis philosophica aktivan 2006-04-13 5895 17111
Kvartal neaktivan 2006-04-20 3497 9337
Polemos aktivan 2006-04-20 8100 16506
KoG aktivan 2006-04-20 1285 3402
Automatika aktivan 2006-04-24 6594 16981
Slovo aktivan 2006-04-24 6642 17922
Narodna umjetnost aktivan 2006-04-28 11888 30547
Tehnički vjesnik aktivan 2006-05-02 33458 78220
Journal of computing and information technology aktivan 2006-05-04 4734 12544
Suvremena psihologija prestao objavljivati na Hrčku 2006-05-19 2126 6240
Acta Botanica Croatica aktivan 2006-05-19 6628 19948
Revija za sociologiju aktivan 2006-05-25 15083 32219
Diskrepancija aktivan 2006-05-29 2567 5931
Journal of Energy aktivan 2006-06-08 2146 4915
FLUMINENSIA aktivan 2006-06-16 8664 19575
Nova mehanizacija šumarstva aktivan 2006-07-07 1227 2664
Croatian Journal of Forest Engineering aktivan 2006-07-07 3118 7934
Collegium antropologicum aktivan 2006-07-10 23506 53295
Rudarsko-geološko-naftni zbornik aktivan 2006-10-19 7574 21988
Opvscvla archaeologica prestao objavljivati na Hrčku 2006-10-25 3131 7032
Ekscentar neaktivan 2006-10-30 4981 8882
Psihologijske teme aktivan 2006-11-22 9265 23085
Studia ethnologica Croatica aktivan 2006-11-23 5093 12693
Prostor aktivan 2006-12-04 7876 19142
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu aktivan 2006-12-04 11620 26073
Poljoprivreda aktivan 2006-12-07 3936 11224
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu aktivan 2006-12-07 4268 9404
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu aktivan 2006-12-07 12292 28480
Medicinski vjesnik prestao objavljivati na Hrčku 2006-12-11 16526 26407
Goriva i maziva prestao izlaziti 2006-12-11 4148 9783
Financial theory and practice prestao izlaziti 2006-12-19 1714 4367
Arhivski vjesnik aktivan 2006-12-20 8148 21118
Croatian Economic Survey aktivan 2006-12-20 1589 4043
Glasnik pulske bolnice prestao objavljivati na Hrčku 2007-01-04 4261 5580
Croatian International Relations Review prestao objavljivati na Hrčku 2007-01-04 2465 6172
Građevinar aktivan 2007-01-08 17857 32040
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku aktivan 2007-01-11 9356 22447
Dubrovnik annals aktivan 2007-01-11 1382 4400
Filologija aktivan 2007-01-11 10626 21706
Folia onomastica Croatica aktivan 2007-01-11 7636 13201
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti aktivan 2007-01-11 2461 7660
Adrias prestao objavljivati na Hrčku 2007-01-12 1220 2764
Lahor prestao objavljivati na Hrčku 2007-01-15 2669 4684
Ekonomski pregled aktivan 2007-01-15 14964 31124
Biochemia Medica aktivan 2007-01-17 5920 19251
Scrinia Slavonica aktivan 2007-01-18 4113 11147
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti aktivan 2007-01-19 5772 14121
Socijalna ekologija aktivan 2007-01-19 6768 18983
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku prestao objavljivati na Hrčku 2007-01-24 955 2262
NAŠE MORE aktivan 2007-02-05 16582 35027
Pravnik aktivan 2007-02-09 8861 13376
Gynaecologia et perinatologia prestao objavljivati na Hrčku 2007-02-12 4387 10015
Informatologia aktivan 2007-02-13 5645 14675
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin aktivan 2007-02-13 4203 8947
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru aktivan 2007-02-13 8836 18181
Poredbeno pomorsko pravo aktivan 2007-02-14 3726 8911
Pravni vjesnik aktivan 2007-02-15 6016 11405
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia aktivan 2007-02-15 4376 10268
Povijesni prilozi aktivan 2007-02-19 6677 15616
Croatian Yearbook of European Law & Policy aktivan 2007-02-20 1651 3661
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja aktivan 2007-02-22 7839 18437
Croatica Christiana periodica aktivan 2007-02-23 7866 18341
Asseria prestao objavljivati na Hrčku 2007-02-23 510 1626
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje aktivan 2007-03-01 15706 33291
Peristil aktivan 2007-03-01 6132 16171
Povijest u nastavi aktivan 2007-03-01 3994 6517
Geoadria aktivan 2007-03-07 5411 11077
Ekonomska misao i praksa aktivan 2007-03-07 10106 23037
Riječ suspendiran 2007-03-12 59 67
Disputatio philosophica aktivan 2007-03-16 1701 3758
Infektološki glasnik aktivan 2007-03-27 6761 15337
Signa vitae prestao objavljivati na Hrčku 2007-03-29 1754 4578
Život i škola aktivan 2007-04-05 12112 23876
Metodički obzori aktivan 2007-04-06 6228 12125
Acta clinica Croatica aktivan 2007-05-30 19926 74549
Suvremena lingvistika aktivan 2007-07-05 3132 9938
Review of Croatian History aktivan 2007-07-06 1821 4629
Magistra Iadertina aktivan 2007-07-17 4697 10154
Radovi Staroslavenskog instituta prestao izlaziti 2007-07-17 194 760
Jezik aktivan 2007-08-23 22271 45074
Croatica et Slavica Iadertina aktivan 2007-10-11 7923 13977
Sociologija i prostor aktivan 2007-10-17 11183 24936
Vjesnik bibliotekara Hrvatske aktivan 2007-10-26 5327 13255
Medijska istraživanja aktivan 2007-11-02 4552 11297
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu aktivan 2007-11-02 7373 16701
Arti musices aktivan 2007-11-14 2276 5994
Medicus aktivan 2007-11-19 29556 53461
Senjski zbornik aktivan 2007-11-28 8764 20520
National security and the future aktivan 2007-12-13 4788 8741
Privredna kretanja i ekonomska politika prestao izlaziti 2007-12-21 3021 6728
Management aktivan 2008-01-21 10066 21279
Market-Tržište aktivan 2008-01-21 3989 9760
Politička misao aktivan 2008-02-05 28260 65497
Ekonomska i ekohistorija aktivan 2008-02-05 2664 6438
Nafta prestao izlaziti 2008-03-05 1636 2987
Strojarstvo prestao objavljivati na Hrčku 2008-03-10 1747 4955
Odgojne znanosti prestao izlaziti 2008-03-12 2440 5149
Šumarski list aktivan 2008-03-12 6031 17216
Bogoslovska smotra aktivan 2008-04-16 30235 80642
Crkva u svijetu aktivan 2008-04-21 26734 57586
Nova prisutnost aktivan 2008-04-21 12226 26627
Food Technology and Biotechnology aktivan 2008-04-22 11462 29977
Medicina Fluminensis aktivan 2008-05-02 30388 51446
Etnološka tribina aktivan 2008-05-08 6166 13900
Kairos aktivan 2008-05-26 3357 6679
Metodika prestao izlaziti 2008-06-11 3250 4973
Tourism: An International Interdisciplinary Journal aktivan 2008-06-18 8474 22065
Libellarium aktivan 2008-07-09 1613 5022
Engineering Review aktivan 2008-07-14 4216 10095
Acta turistica nova prestao objavljivati na Hrčku 2008-07-24 1046 2291
Psychiatria Danubina aktivan 2008-07-29 36412 71273
Archaeologia Adriatica aktivan 2008-10-20 2568 5749
Periodicum biologorum aktivan 2008-10-29 7650 15567
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu aktivan 2008-11-04 16151 29712
Fontes aktivan 2008-11-20 2025 4281
Anali Hrvatskog politološkog društva aktivan 2008-11-20 4809 11344
Revija za socijalnu politiku aktivan 2008-11-20 12286 26891
Hrvatski aktivan 2008-12-19 3375 5234
Jezikoslovlje aktivan 2008-12-23 5346 12494
Nuntius prestao objavljivati na Hrčku 2008-12-23 84 186
Bulletin of the International Association for Paleodontology aktivan 2009-01-07 1331 3717
Čakavska rič aktivan 2009-01-27 11693 18262
Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice ... prestao objavljivati na Hrčku 2009-01-27 489 1016
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru aktivan 2009-01-28 2774 6376
International review of the aesthetics and sociology of music prestao objavljivati na Hrčku 2009-02-03 330 933
Entomologia Croatica aktivan 2009-02-20 1253 3723
Histria archaeologica aktivan 2009-03-02 1452 3187
Kriminologija & socijalna integracija aktivan 2009-03-09 6384 12890
Zagreb International Review of Economics & Business aktivan 2009-03-11 2769 6745
Diacovensia aktivan 2009-03-31 7237 17819
Etnološka istraživanja aktivan 2009-03-31 3510 7585
Suvremene teme aktivan 2009-04-06 1096 2693
Tranzicija aktivan 2009-04-07 3119 6059
Spectrum aktivan 2009-05-07 2376 4147
Osječki zbornik aktivan 2009-05-07 2680 6865
Sic aktivan 2009-05-07 2563 5004
Građa i prilozi za povijest Dalmacije prestao izlaziti 2009-06-19 352 711
Poslovna izvrsnost aktivan 2009-07-01 3254 7274
Tourism and hospitality management aktivan 2009-07-06 10149 25187
MediAnali prestao izlaziti 2009-07-16 2209 4899
Ekonomski vjesnik aktivan 2009-09-28 13116 22523
Acta medico-historica Adriatica aktivan 2009-09-30 5478 12932
Nova Croatica prestao izlaziti 2009-10-29 501 1813
Mali Levijatan neaktivan 2009-12-02 823 2001
European Journal of Analytic Philosophy aktivan 2010-01-05 1980 6028
Historijski zbornik aktivan 2010-02-17 4672 9419
Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam aktivan 2010-03-29 2675 5845
Tusculum aktivan 2010-03-30 1832 4522
Rostra aktivan 2010-04-19 5549 8273
Pomorski zbornik aktivan 2010-04-19 5217 9288
Acta Iadertina aktivan 2010-04-20 4250 8024
Školski vjesnik aktivan 2010-06-02 11058 20606
Croatian journal of food science and technology aktivan 2010-06-02 3804 8677
Problemi sjevernog Jadrana aktivan 2010-06-02 1331 2870
Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu prestao objavljivati na Hrčku 2010-06-02 346 667
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu prestao izlaziti 2010-06-08 7426 11865
Rijeka prestao objavljivati na Hrčku 2010-06-08 179 618
Pro tempore aktivan 2010-06-08 5126 9113
Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu aktivan 2010-06-08 5152 9828
Napredak aktivan 2010-09-16 9541 17348
International journal of electrical and computer engineering systems aktivan 2010-09-16 4049 8470
Organization, technology & management in construction aktivan 2010-09-16 2887 4994
Narodna starina prestao izlaziti 2010-09-16 1787 5040
Služba Božja aktivan 2010-09-16 11527 28589
Jahr aktivan 2010-09-21 5905 11720
Autsajderski fragmenti prestao objavljivati na Hrčku 2010-10-19 196 359
Kroatologija aktivan 2010-10-26 3873 8147
Čemu neaktivan 2010-11-24 3041 7027
Hrvatski meteorološki časopis prestao objavljivati na Hrčku 2010-11-30 1877 5211
Acta graphica aktivan 2010-12-15 1393 3352
Electronic Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek-e-GFOS prestao izlaziti 2010-12-16 1987 3499
Liječnički vjesnik aktivan 2011-01-18 27687 69321
Business Systems Research aktivan 2011-01-18 2074 4922
Essehist aktivan 2011-02-02 9560 12456
Klesarstvo i graditeljstvo neaktivan 2011-02-02 1070 2178
Tedi neaktivan 2011-02-02 1263 2053
Drugost prestao objavljivati na Hrčku 2011-02-18 202 472
Pilar neaktivan 2011-03-09 1650 4541
International Journal of Engineering Business Management prestao objavljivati na Hrčku 2011-03-09 989 2353
Croatian Studies Review aktivan 2011-03-14 1095 2444
Kulturna baština aktivan 2011-03-14 4369 8953
Veterinar aktivan 2011-03-23 1850 2867
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine aktivan 2011-04-06 4844 11729
The holistic approach to environment aktivan 2011-04-07 1999 4509
Acta turistica aktivan 2011-04-18 1709 5359
Praktični menadžment prestao izlaziti 2011-04-27 4002 6535
Medijske studije aktivan 2011-05-04 3028 8046
Croatian Journal of Philosophy aktivan 2011-05-24 1729 4495
Hrvatistika prestao objavljivati na Hrčku 2011-05-24 2360 3320
Oeconomica Jadertina aktivan 2011-05-24 3045 5252
Građa za povijest književnosti hrvatske prestao izlaziti 2011-05-24 54 211
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske aktivan 2011-05-24 3474 6390
Acta anaesthesiologica Croatica prestao objavljivati na Hrčku 2011-06-01 120 312
Matematičko fizički list aktivan 2011-06-01 7806 13584
Kaj aktivan 2011-06-01 2525 6148
Acta Dermatovenerologica Croatica aktivan 2011-06-14 6564 15707
International journal of radio frequency identification & wireless sensor networks prestao izlaziti 2011-08-23 19 100
Riječki teološki časopis aktivan 2011-08-23 3263 8691
Hrvatski filmski ljetopis suspendiran 2011-08-23 0 45
Fizikalna i rehabilitacijska medicina aktivan 2011-08-23 16855 28837
Hitna medicinska služba neaktivan 2011-08-23 84 466
Nanomaterials and Nanotechnology prestao objavljivati na Hrčku 2011-08-23 337 1204
Cardiologia Croatica aktivan 2011-08-29 7623 19967
Radni materijali EIZ-a aktivan 2011-09-14 407 1562
Dani Hvarskoga kazališta aktivan 2011-09-23 8772 15374
International food risk analysis journal prestao izlaziti 2011-09-27 125 255
Croatian Journal of Education aktivan 2011-10-12 9212 21576
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti neaktivan 2011-10-12 1243 2418
Amalgam prestao objavljivati na Hrčku 2011-11-15 327 602
Transactions on Maritime Science aktivan 2011-12-15 3315 7272
Acta medica Croatica aktivan 2011-12-15 20918 35859
South-east European forestry aktivan 2012-01-23 949 2684
Muzeologija aktivan 2012-01-23 2176 6575
Podravina aktivan 2012-02-10 3108 8925
Art bulletin prestao objavljivati na Hrčku 2012-02-13 502 1183
Povijesni zbornik prestao objavljivati na Hrčku 2012-02-13 566 1262
Muzejski vjesnik prestao izlaziti 2012-02-14 1521 4555
Promet - Traffic&Transportation aktivan 2012-03-26 4681 13743
Modruški zbornik prestao objavljivati na Hrčku 2012-03-26 459 1006
Historia Varasdiensis prestao objavljivati na Hrčku 2012-03-26 444 902
Policija i sigurnost aktivan 2012-03-26 10116 17353
Media, culture and public relations neaktivan 2012-03-26 3339 7040
Alcoholism and psychiatry research prestao izlaziti 2012-03-26 1072 2823
Histria antiqua prestao objavljivati na Hrčku 2012-03-26 955 2243
Počeci neaktivan 2012-03-26 1719 2923
Scopus prestao objavljivati na Hrčku 2012-05-10 229 605
Starohrvatska prosvjeta aktivan 2012-05-10 7192 14327
Matka aktivan 2012-05-11 8133 12471
Kalokagathia prestao objavljivati na Hrčku 2012-05-23 0 283
Međunarodne studije aktivan 2012-05-23 10528 17817
Acta Geographica Croatica neaktivan 2012-05-23 1696 4373
Acta Chirurgica Croatica prestao objavljivati na Hrčku 2012-06-12 1241 2327
Journal of Electrochemical Science and Engineering aktivan 2012-06-12 2113 5957
Političke analize aktivan 2012-06-12 5630 11314
Veterinarska stanica aktivan 2012-06-12 6202 13666
Histria aktivan 2012-06-13 2758 6341
Tehnički glasnik aktivan 2012-06-14 12362 24566
K. prestao objavljivati na Hrčku 2012-07-18 277 776
Hrana u zdravlju i bolesti aktivan 2012-09-12 4966 10636
Libri et liberi aktivan 2012-09-12 3838 8146
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu prestao objavljivati na Hrčku 2012-09-13 146 552
Liburna prestao izlaziti 2012-09-13 199 479
Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin prestao izlaziti 2012-09-14 344 1080
Transactions of FAMENA aktivan 2012-10-11 3362 9045
Biblijski pogledi aktivan 2012-10-22 4090 7516
Croatian Operational Research Review aktivan 2012-10-24 2712 7058
Portal aktivan 2012-10-24 1878 3949
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi aktivan 2012-10-24 1317 2905
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske aktivan 2012-11-16 1677 3033
Holon prestao izlaziti 2012-11-23 865 2022
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Tehničke znanosti aktivan 2012-11-23 208 689
Agroeconomia Croatica aktivan 2012-11-23 1336 3302
Ars Adriatica aktivan 2012-11-23 2960 6804
Vjesnik istarskog arhiva aktivan 2012-12-18 2347 4883
Dijete, vrtić, obitelj prestao objavljivati na Hrčku 2013-01-16 10332 19966
Djeca u Europi prestao objavljivati na Hrčku 2013-01-16 1257 3035
Tabula aktivan 2013-02-05 2437 4938
ADMET and DMPK aktivan 2013-02-26 2010 5125
Zagreber germanistische Beiträge aktivan 2013-02-26 1246 2867
Sestrinski glasnik aktivan 2013-03-07 9626 19774
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji prestao objavljivati na Hrčku 2013-04-26 7185 13879
Zbornik Veleučilišta u Rijeci aktivan 2013-04-26 3035 9023
Vatrogastvo i upravljanje požarima aktivan 2013-05-24 1178 2318
Filološke studije prestao objavljivati na Hrčku 2013-05-24 1301 2887
Andragoški glasnik neaktivan 2013-06-03 1663 3806
Socijalna politika i socijalni rad prestao izlaziti 2013-06-03 453 768
Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems aktivan 2013-06-10 2904 6975
Poučak aktivan 2013-06-12 8384 12128
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti aktivan 2013-06-27 1087 2283
Socijalna psihijatrija aktivan 2013-07-03 8301 13984
Defektologija prestao izlaziti 2013-07-03 3575 9465
Ethnologica Dalmatica aktivan 2013-09-17 5176 9416
Umjetnost riječi aktivan 2013-09-17 2247 4578
Studia lexicographica aktivan 2013-10-26 3764 7435
Godišnjak Titius prestao objavljivati na Hrčku 2013-11-25 1936 3680
Croatica aktivan 2013-11-25 5137 9751
Pedagogijska istraživanja prestao objavljivati na Hrčku 2013-11-25 6252 12094
Kateheza prestao izlaziti 2013-11-26 1544 5895
Jat prestao objavljivati na Hrčku 2013-11-28 733 1299
In medias res aktivan 2014-01-23 2893 6691
Hyla prestao objavljivati na Hrčku 2014-01-23 393 1185
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea aktivan 2014-01-23 1031 2468
Studia Polensia aktivan 2014-02-14 2443 3681
International journal of multidisciplinarity in business and science aktivan 2014-02-14 1904 3786
Latina et Graeca aktivan 2014-03-13 8483 16203
Explorations in English Language and Linguistics aktivan 2014-03-13 697 1496
Anafora aktivan 2014-03-13 3121 7168
Civitas Crisiensis prestao objavljivati na Hrčku 2014-05-14 184 364
Reumatizam aktivan 2014-06-09 13498 31067
Epoha zdravlja aktivan 2014-06-09 2761 5302
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu aktivan 2014-06-09 1688 3989
InterEULawEast aktivan 2014-06-22 1971 4659
Prilozi povijesti otoka Hvara aktivan 2014-06-30 1653 3135
Logopedija aktivan 2014-06-30 3016 6462
Journal of economic and social development aktivan 2014-06-30 556 1433
South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research neaktivan 2014-06-30 529 1237
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku aktivan 2014-07-02 7191 11381
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu prestao izlaziti 2014-08-07 1815 3254
Glasnik Hrvatskog botaničkog društva aktivan 2014-09-11 843 2924
Artos prestao izlaziti 2014-09-17 605 1568
Environmental Engineering - Inženjerstvo okoliša aktivan 2014-10-22 893 2281
Zagrebačka pravna revija neaktivan 2014-10-22 2688 5192
Images prestao izlaziti 2014-11-10 74 198
Učenje za poduzetništvo prestao izlaziti 2014-11-13 2131 3923
Hrvatska i komparativna javna uprava aktivan 2014-11-13 10826 24334
FIP - Financije i pravo aktivan 2015-01-13 4204 5364
Kriminalistička teorija i praksa aktivan 2015-01-19 1529 2725
Mostariensia aktivan 2015-01-29 3916 7460
Informatica museologica aktivan 2015-02-02 10627 26810
Obrazovanje za poduzetništvo - E4E aktivan 2015-02-11 4769 8211
Medicina familiaris Croatica neaktivan 2015-03-03 3118 5621
Quaderni aktivan 2015-03-03 2417 5310
Atti aktivan 2015-03-10 5591 10979
EFZG working paper series aktivan 2015-03-10 1850 4364
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku prestao izlaziti 2015-03-16 881 1425
Acta historico-oeconomica prestao izlaziti 2015-03-16 120 349
Željeznice 21 aktivan 2015-06-17 1891 4474
Diadora aktivan 2015-06-17 1257 2673
Central European Astrophysical Bulletin prestao objavljivati na Hrčku 2015-07-22 52 280
Journal of Accounting and Management aktivan 2015-07-22 899 2185
Vinodolski zbornik prestao objavljivati na Hrčku 2015-07-22 166 411
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske aktivan 2015-08-25 913 2463
Političke perspektive aktivan 2015-08-25 1567 3929
Hrvatski dijalektološki zbornik aktivan 2015-08-25 7814 11748
Nanobiomedicine prestao objavljivati na Hrčku 2015-09-14 56 281
Hrvatski jezik aktivan 2015-09-18 9716 15536
Zbornik Lovranšćine aktivan 2015-10-27 935 2320
Anali za povijest odgoja aktivan 2015-10-27 1168 2841
HDKBR INFO Magazin prestao objavljivati na Hrčku 2015-11-25 678 1193
Educatio biologiae aktivan 2015-11-25 2362 3887
Acta Economica Et Turistica aktivan 2015-12-22 1078 3148
Europske studije prestao objavljivati na Hrčku 2015-12-22 277 702
Larus - Godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti aktivan 2016-01-19 384 1312
Notitia -časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme aktivan 2016-01-26 593 1613
Zbornik Janković aktivan 2016-01-26 1821 3908
Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics aktivan 2016-02-05 756 1979
Hercegovina aktivan 2016-03-01 2134 4310
International Journal Vallis Aurea aktivan 2016-03-01 819 1940
Klinička psihologija prestao objavljivati na Hrčku 2016-03-01 1707 3067
Hrvatske vode aktivan 2016-04-08 3995 7716
The Journal of Philosophical Economics prestao objavljivati na Hrčku 2016-04-12 208 650
Review of Innovation and Competitiveness aktivan 2016-04-12 1121 2801
Journal of Circulating Biomarkers prestao objavljivati na Hrčku 2016-07-06 81 326
DIEM aktivan 2016-07-06 4553 8323
Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti aktivan 2016-07-06 4108 8244
Numizmatičke Vijesti aktivan 2016-07-06 2485 4246
Glasnik Zaštite Bilja aktivan 2016-07-13 12565 22847
Glasilo biljne zaštite aktivan 2016-08-24 3704 9096
Strani jezici aktivan 2016-08-24 2130 4287
Govor aktivan 2016-09-16 4568 10119
Transformers Magazine aktivan 2016-09-22 4567 7784
Communication Management Review aktivan 2016-09-22 1927 4152
Književna smotra aktivan 2016-10-20 2621 6981
Polytechnic and design aktivan 2016-10-20 4739 9655
Zavarivanje prestao objavljivati na Hrčku 2016-10-28 29 213
International Journal of Digital Technology & Economy prestao objavljivati na Hrčku 2016-11-15 486 1010
Pannoniana aktivan 2016-11-28 910 2316
International Journal for Engineering Modelling aktivan 2016-11-29 1096 3269
Physiotherapia Croatica aktivan 2017-01-24 2065 3976
Libri Oncologici aktivan 2017-02-03 2796 10054
Radovi Filozofskog fakulteta: Odsjek za povijest prestao izlaziti 2017-03-02 200 560
Socijalne teme aktivan 2017-03-02 1588 2898
Kazalište aktivan 2017-03-08 6121 13406
Psihoterapija aktivan 2017-03-09 1971 3812
Public Sector Economics aktivan 2017-03-20 1189 2977
Journal of Communications Software and Systems aktivan 2017-04-11 2294 5909
Život umjetnosti aktivan 2017-04-13 6823 17071
Bašćinski glasi aktivan 2017-04-26 1233 2423
Technologica Acta aktivan 2017-05-29 784 1752
Bilten studentskih radova iz filozofije prestao objavljivati na Hrčku 2017-06-26 343 666
Strategos aktivan 2017-06-27 1226 2600
Southeastern European Medical Journal aktivan 2017-06-30 1068 2560
Paragraf aktivan 2017-08-01 2001 3157
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu aktivan 2017-08-22 4520 7440
Hum aktivan 2017-08-24 5416 10296
Bilten Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (Online) aktivan 2017-08-31 1330 2678
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku aktivan 2017-09-05 1414 3078
Forum za sigurnosne studije aktivan 2017-10-16 722 1433
Engineering Power aktivan 2017-12-05 922 2065
Hrvatski veterinarski vjesnik aktivan 2017-12-05 3752 6425
Zbornik sveučilišta Libertas aktivan 2017-12-18 2842 4496
Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske aktivan 2017-12-18 1466 2657
Javni bilježnik aktivan 2018-01-24 992 1431
Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) aktivan 2018-01-24 1809 3355
Politehnika aktivan 2018-01-31 610 1354
Nafta i Plin aktivan 2018-02-06 1402 3057
Croatian Nursing Journal aktivan 2018-02-06 974 2751
Ljetopis ... (Akademije medicinskih znanosti Hrvatske) prestao objavljivati na Hrčku 2018-03-06 267 569
Zbornik Muzeja Đakovštine aktivan 2018-03-21 1768 3583
Subterranea Croatica aktivan 2018-03-22 2408 5586
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku prestao izlaziti 2018-04-05 534 1123
Fragmenta phytomedica prestao objavljivati na Hrčku 2018-04-06 279 694
e-Zbornik, elektronički zbornik radova Građevinskog fakulteta aktivan 2018-04-17 2304 3807
XA Proceedings prestao objavljivati na Hrčku 2018-05-10 322 769
Sveta Cecilija aktivan 2018-05-22 13291 34297
Annals of Disaster Risk Sciences neaktivan 2018-05-22 427 972
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru aktivan 2018-06-05 2438 4312
Acta mathematica Spalatensia. Series didactica aktivan 2018-06-12 534 1069
Uporedno pomorsko pravo prestao izlaziti 2018-06-12 841 2379
Textile & Leather Review neaktivan 2018-06-21 1043 2686
Speleolog aktivan 2018-08-28 2421 5601
@rhivi aktivan 2018-08-30 1561 3716
Varaždinski učitelj aktivan 2018-09-12 14263 23193
Obnova, časopis za kulturu, društvo i politiku aktivan 2018-10-17 951 2328
GLASILO FUTURE aktivan 2018-10-25 602 2149
Lanterna aktivan 2018-10-30 870 1917
Časopis Koža & Obuća aktivan 2018-11-13 721 1623
Odgojno-obrazovne teme aktivan 2018-11-14 1026 2535
Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti prestao izlaziti 2018-12-04 230 614
Zdravstveni glasnik aktivan 2018-12-05 5866 8417
Kairos aktivan 2019-01-04 11609 14753
Bosniaca aktivan 2019-01-23 1105 2329
Pleter: Časopis udruge studenata povijesti aktivan 2019-03-13 1367 2421
Knjižničarstvo aktivan 2019-03-13 1158 2459
Geografski horizont aktivan 2019-05-10 2508 4378
Archives of Psychiatry Research aktivan 2019-06-17 2513 6251
Tragovi aktivan 2019-06-19 3077 5521
Thesis aktivan 2019-06-19 688 1643
Hrvatski časopis za OSIGURANJE aktivan 2019-07-24 435 1519
Molecular and Experimental Biology in Medicine prestao objavljivati na Hrčku 2019-07-31 273 736
Glasnik Društva bibliotekara Split prestao objavljivati na Hrčku 2019-10-10 130 327
Podravski zbornik aktivan 2019-10-18 10477 17547
MemorabiLika aktivan 2019-10-29 998 1817
South Eastern European Journal of Communication aktivan 2019-11-25 1251 2928
History in Flux aktivan 2019-12-20 300 903
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru aktivan 2019-12-30 2072 2593
CroDiM aktivan 2020-01-24 1346 3239
Knjižničar/Knjižničarka aktivan 2020-01-24 1096 2242
Didaskalos: časopis Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek prestao objavljivati na Hrčku 2020-02-11 1045 1617
KRITiKA prestao izlaziti 2020-05-13 185 337
Patchwork neaktivan 2020-06-24 601 915
Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama aktivan 2020-07-22 1382 2292
Germanistica Euromediterrae aktivan 2020-07-24 253 699
ST-OPEN aktivan 2020-09-24 461 1333
ERS aktivan 2020-10-19 935 1876
International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship neaktivan 2020-10-22 584 1129
Primaljski vjesnik aktivan 2020-10-23 924 1542
ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion aktivan 2020-11-27 2099 4737
SKEI–MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS aktivan 2021-01-04 554 1705
Croatian Regional Development Journal aktivan 2021-02-02 249 553
Kanavelić aktivan 2021-05-19 327 792
Vjesnik dalmatinskih arhiva aktivan 2021-05-19 465 1277
Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti aktivan 2021-05-19 1057 2207
Mjera aktivan 2021-06-11 453 1297
Vrhbosnensia aktivan 2021-06-14 3152 8608
Journal of Global Health Economics and Policy prestao objavljivati na Hrčku 2021-09-28 53 263
Psychē aktivan 2021-09-28 1649 2811
Radiološki vjesnik aktivan 2021-10-22 1040 2090
Novi uvez aktivan 2021-10-28 337 801
Hieronymus aktivan 2021-11-03 192 539
Nastavnička revija aktivan 2022-01-04 1199 1869
Journal of Bioanthropology aktivan 2022-01-07 222 626
Nouspojava neaktivan 2022-01-10 124 274
Suvremeni Mediteran neaktivan 2022-02-02 57 165
Bjelovarski učitelj aktivan 2022-02-15 1996 3201
FISCUS neaktivan 2022-03-21 80 334
Eho aktivan 2022-04-13 256 670
Proverbium aktivan 2022-04-26 1665 2677
New theories=Nove teorije aktivan 2022-04-29 260 602
ET²eR – ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo aktivan 2022-05-06 576 1050
Arheološki radovi i rasprave aktivan 2022-05-26 938 2033
Distinctio aktivan 2022-06-17 50 224
SPONDE: Časopis za jezike, književnosti i kulture između dviju obala Jadrana / Rivista di lingue, letterature e culture tra le due sponde dell’Adriatico / A Journal of Languages, Literatures and Cultures between the two Adriatic coasts aktivan 2022-09-12 167 530
Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja aktivan 2022-09-12 832 1474
Krčki zbornik aktivan 2022-10-11 770 1482
Zbornik Istarskog veleučilišta - Rivista dell’ Università Istriana di scienze applicate aktivan 2022-10-25 453 852
Advances in Civil and Architectural Engineering aktivan 2022-10-25 278 896
Zbornik Računovodstvo i menadžment aktivan 2022-12-16 1137 2439
Sonda aktivan 2023-01-23 6180 10307
Hrvatski Časopis za javno zdravstvo aktivan 2023-01-26 9306 17973
Poučavanje povijesti aktivan 2023-02-03 853 1620
Sports Law, Policy & Diplomacy Journal aktivan 2023-02-15 27 152
Fizika A prestao izlaziti 2023-04-04 650 4222
Fizika B prestao izlaziti 2023-04-04 1590 4624
Fizika prestao izlaziti 2023-10-12 38 144
">