Skoči na glavni sadržaj

Izjava o otvorenom pristupu

Svaki časopis uključen u Hrčak treba imati odabranu licencu, izjavu o pravu korištenja i politiku samoarhiviranja koja treba biti prisutna (može i u obliku poveznice) na naslovnici časopisa, bez obzira radi li se o vlastitim web stranicama ili stranicama na Hrčku.

Za licence predlažemo korištenje Creative Commons (CC) licenci. Preporuka je da izjava i odabrana CC licenca budu na istoj stranici. U tom slučaju odabrana CC licenca može biti popraćena samo izjavom "Ovo je časopis u otvorenom pristupu." Ako nije odabrana CC licenca, izjava o pravu korištenja treba biti detaljnija (vidi donje primjere).

Za politiku izdavača / časopisa vezanu uz samoarhiviranje predlažemo korištenje SHERPA/RoMEO baze podataka.

Primjer izjave o pravu korištenja na hrvatskom jeziku:

"Fizika u medicini" je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.

Primjer politike samoarhiviranja na hrvatskom jeziku:

Radove objavljene u časopisu "Fizika u medicini" dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.

Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.

Politika samoarhiviranja indeksirana je u bazi SHERPA/RoMEO gdje je vidljivo da časopis podržava zelenu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju rada).

Primjer izjave o pravu korištenja na engleskom jeziku:

Journal "Physics in medicine" is an Open Access journal. Users are allowed to read, download, copy, redistribute, print, search and link to material, and alter, transform, or build upon the material, or use them for any other lawful purpose as long as they attribute the source in an appropriate manner according to the CC BY licence.

Primjer politike samoarhiviranja na engleskom jeziku:

The papers published in "Physics in Medicine" can be deposited and self-archived in the institutional and thematic repositories providing the link to the journal's web pages and HRČAK.

Journal does not charge article processing charges (APC).

Self-archiving policy is indexed at Sherpa/RoMEO where is visible that journal is following green level of self-archiving (it is allowed to deposit pre-print, post-print and publisher's version of the paper).