Skip to the main content

Original scientific paper

SUOČAVANJE S AKADEMSKIM STRESOM I AKTIVNOSTI U SLOBODNOM VREMENU UČENIKA

Ingrid BRDAR
Darko LONČARIĆ


Full text: croatian pdf 154 Kb

versions

page 967-988

downloads: 1.618

cite


Abstract

Cilj je ovog istra`ivanja bio ispitati mogu li u~enici biti
klasificirani u grupe ovisno o tome kako provode slobodno
vrijeme i ispitati odnos izme|u strategija suo~avanja s
akademskim stresom i na~ina provo|enja slobodnoga
vremena. Od njih je 455 u~enika osnovne i srednje {kole
odgovorilo na upitnik Strategije suo~avanja s neuspjehom u
{koli i Upitnik o na~inu provo|enja slobodnog vremena.
Primijenjena je klaster analiza, kako bi se u~enici klasificirali
na temelju odgovora u Upitniku o na~inu provo|enja
slobodnoga vremena. Dobivena su ~etiri klastera ispitanika.
Prvi klaster obuhva}a u~enike koji najvi{e slobodnoga vremena
provode u zabavi. To je najstarija skupina koja ima najgori
{kolski uspjeh i najni`i rezultat na strategiji rje{avanja
problema. Drugi klaster ~ine u~enici koji svim aktivnostima u
slobodno vrijeme posve}uju manje vremena. Tu skupinu ~ine
mla|i u~enici boljega {kolskog uspjeha. Kada dobiju lo{u
ocjenu, najmanje tra`e socijalnu podr{ku i najmanje se
oslanjaju na strategiju zaboravljanja. Tre}i klaster ~ine u~enici
koji najvi{e slobodnoga vremena provode u ~itanju knjiga i
odlascima u kazali{ta. Ta skupina obuhva}a starije u~enike
prosje~noga {kolskog uspjeha, sklonih tra`enju socijalne
podr{ke od prijatelja i roditelja. Ni oni nisu skloni zaboravljanju
lo{e ocjene. ^etvrti klaster obuhva}a u~enike koji su najmanje
skloni socijalno nepo`eljnim oblicima zabave, a najvi{e
vremena provode u sportskim aktivnostima. Ta je grupa u~enika
najmla|a i ima najbolji {kolski uspjeh, a u svim strategijama
suo~avanja s akademskim stresom (osim emocionalnih reakcija)
ima najvi{i rezultat.

Keywords

Hrčak ID:

16246

URI

https://hrcak.srce.hr/16246

Publication date:

31.12.2004.

Article data in other languages: english german

Visits: 3.816 *