Skip to the main content

Original scientific paper

STAVOVI NASTAVNIKA PREMA DJEČJEM AGRESIVNOM PONAŠANJU: UTJECAJ VRSTE AGRESIJE, SPOLA AGRESORA I SPOLA ŽRTVE

Gordana KERESTEŠ


Full text: croatian pdf 150 Kb

versions

page 1055-1079

downloads: 1.403

cite


Abstract

Stavovi i vjerovanja koje nastavnici imaju o dje~jem agresivnom
pona{anju va`an su, ali nedovoljno istra`en, ~initelj razvoja
dje~je agresivnosti i uspje{nosti programa namijenjenih prevenciji
i smanjivanju dje~je agresivnosti. U ovom su radu na uzorku
nastavnica razredne nastave analizirani njihovi stavovi prema
dje~joj agresivnosti, odnosno njihove procjene ozbiljnosti razli~itih
oblika dje~jega agresivnog pona{anja, stupnja povrije|enosti
`rtve takva pona{anja te spremnosti na intervenciju kad su bile
svjedoci dje~je agresivnosti. Ispitano je ovise li ove tri mjere
nastavni~kih stavova o vrsti agresivnoga pona{anja, spolu
agresora i spolu `rtve. Utvr|en je i stupanj povezanosti izme|u tri
ispitivane komponente stavova i razmotrene su razlike u
vjerojatnosti primjene raznih vrsta intervencija s obzirom na vrstu
dje~je agresivnosti. Rezultati su pokazali da direktna agresivna
pona{anja – i fizi~ka i verbalna – nastavnice procjenjuju
ozbiljnijima, odnosno "agresivnijima" od indirektnih agresivnih
pona{anja. Nastavnice tako|er smatraju kako su `rtve direktnih
agresivnih pona{anja u ve}oj mjeri povrije|ene od `rtava
indirektnih oblika agresivnosti i u tom su slu~aju spremnije
intervenirati. Spol agresora i `rtve nije utjecao na procjene
nastavnica, kao ni njihova interakcija s vrstom agresivnoga
pona{anja. Agresivna pona{anja koja nastavnice smatraju
ozbiljnijima istodobno procjenjuju i {tetnijima za `rtvu te su kod
takvih oblika pona{anja i spremnije intervenirati. K tome, ve}inu
razmatranih intervencijskih mjera nastavnice su spremnije
poduzeti kod direktnih nego kod indirektnih oblika agresije.

Keywords

Hrčak ID:

16250

URI

https://hrcak.srce.hr/16250

Publication date:

31.12.2004.

Article data in other languages: english german

Visits: 3.342 *