Skip to the main content

Review article

DIGITALNO PREDSTAVLJANJE PROSTORA I VREMENA U PROCESIMA GLOBALIZACIJE

Jesenka PIBERNIK


Full text: croatian pdf 131 Kb

versions

page 1123-1141

downloads: 912

cite


Abstract

Po nekim autorima, digitalna je tehnologija klju~ni ~imbenik
pove}anoga toka informacija u ekonomiji koja mo`e raditi u
stvarnom vremenu na planetarnoj razini (Castells, 1996., 2000.).
Ovaj se rad bavi analizom predstavlja~kih i komunikacijskih
karakteristika digitalne tehnologije u prikazu prostorno-
-vremenskih konvencija te njihovom usporedbom s tradicionalnim
dru{tvenim shva}anjima prostorno-vremenskoga fenomena. Ako
za bitne parametre opa`aja nekoga fenomena uzmemo prostor i
vrijeme, tada se analize digitalne kompresije prostora i vremena
(Mittelman, 1996.), odnosno digitalnog odvajanja prostora od
vremena (Giddens, 1990.) mogu izvesti isklju~ivo istra`ivanjem
predstavlja~kih i komunikacijskih svojstava te iste tehnologije.
Analiza `eli pokazati da se upravo razotkrivanjem dijalekti~kog
odnosa izme|u stvarnoga i virtualnoga prostora mogu prevladati
negativne strane uporabe tehnologije u globalizaciji. Taj se
dijalekti~ki odnos razotkriva u svjesnom suprotstavljanju osje}aja
prisutnosti i djelovanja u prostoru (postojanja ovdje i sada), `elji
za br`im savladavanjem prostora i vremena. Te negativne strane
Paul Virilio (1999.) opisuje ovako: "Upravo to ~ine teletehnologije
stvarnog vremena: one ubijaju 'sada{nje' vrijeme izdvajaju}i ga
od njegova ovdje i sada na ra~un nekog zamjenjivog drugdje,
koje nije mjesto na{e 'konkretne prisutnosti' na svijetu, nego one
pritajene 'teleprisutnosti' ~ija zagonetnost ostaje posvema{njom."

Keywords

Hrčak ID:

16253

URI

https://hrcak.srce.hr/16253

Publication date:

31.12.2004.

Article data in other languages: english german

Visits: 2.193 *