Skip to the main content

Other

KLASIFIKACIJA I DISKVALIFIKACIJA

Vjeran KATUNARIĆ


Full text: croatian pdf 74 Kb

versions

page 1197-1203

downloads: 488

cite


Abstract

U odgovoru na kriti~ke primjedbe Velimira [onje i Nevenke
^u~kovi} na ~lanak "Vrijediti i ko{tati: sociokulturne pretpostavke
tranzicije u novijim radovima hrvatskih ekonomista"
(Dru{tvena istra`ivanja, svezak 13, br. 1-2, str. 147-168) autor
~lanka iznosi ~etiri stajali{ta. Prvo, odbacuje banaliziranje
utjecaja ideologija na teorijska usmjerenja u ekonomiji i zala`e
se za kriti~ko razumijevanje srodnosti izme|u (akademskih)
teorija i (ekonomskih ili politi~kih) ideologija. Drugo, prihva}a
primjedbu o premalenom uzorku analiziranih radova hrvatskih
ekonomista te priznaje da mu nije jasno koja je "kriti~na masa"
radova potrebna kako bi se analizom utvrdila teorijska
orijentacija pojedinog autora. Tre}e, nasuprot kriti~arima, dr`i
da ekonomski liberalizam nu`no proizvodi negdje dobre a
negdje lo{e u~inke, ba{ kao i ekonomski etatizam. I ~etvrto,
upozorava da (poziv na) dijalog ima smisla ako se unaprijed
ne uvjetuju polazi{ta njegovih sudionika.

Keywords

Hrčak ID:

16257

URI

https://hrcak.srce.hr/16257

Publication date:

31.12.2004.

Article data in other languages: english german

Visits: 1.452 *