hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 17. No. 1-2., 2016.


Jezikoslovlje,Vol. 17. No. 1-2.
Datum izdavanja: listopada 2016.

Objavljen na Hrčku: 21. 10. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Imenska skupina - uvodno (str.1-6) hrvatskipdf 190 KB
Branko Kuna
Uvodnik
 
O determinatorima u hrvatskome s gledišta sistemske funkcionalne gramatike  
On determiners in Croatian from the perspective of Systemic Functional Grammar (str.7-22) engleskipdf 348 KB
Irena Zovko Dinković, Mirjana Borucinsky
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza razdvojenog determinatorskog izraza hrvatskih imenica  
A split DP-analysis of Croatian noun phrases (str.23-45) engleskipdf 272 KB
Đurđica Željka Caruso
Izvorni znanstveni članak
 
Features of noun being integrated into discourse  
Obilježja imenice koja podliježe uklapanju u diskurs (str.47-63) hrvatskipdf 286 KB
Jana Willer-Gold
Izvorni znanstveni članak
 
Anomalous use of definiteness and gender in some types of noun phrases in Bulgarian engleskipdf 270 KB
Neuobičajena uporaba određenosti i roda u nekim vrstama imenskih izraza u bugarskom (str.65-87)  
Valentin Gešev
Pregledni rad
 
Quantification in noun phrases  
Kvantifikacija u imenskim skupinama (str.89-100) hrvatskipdf 294 KB
Lada Badurina, Ivo Pranjković
Izvorni znanstveni članak
 
A thousand in a thousand ways  
Tisuća na tisuću načina (str.101-116) hrvatskipdf 340 KB
Jasna Vince
Izvorni znanstveni članak
 
non-numerically quantified noun phrases with a governing quantifier  
Upravljana neobrojčena kvantifikacija (str.117-133) hrvatskipdf 335 KB
Ana Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
What is an adjective to the noun? (An adjective is a child that shows what its mother is like.)  
Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka) (str.135-144) hrvatskipdf 226 KB
Marija Znika
Pregledni rad
 
Word combinations head noun + genitive noun and adjective + noun in Croatian scientific terminology  
Skupine imenica + imenica u genitivu i pridjev + imenica u znanstvenome nazivlju (str.145-167) hrvatskipdf 366 KB
Lana Hudeček, Snježana Kereković, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
A few notes on the extraction of wh-words from adjective phrases in Croatian  
Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jeziku (str.169-177) hrvatskipdf 244 KB
Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
Pragmatika pridjeva u akademskome diskursu: od kvalifikacije do intenzifikacije  
Pragmatics of adjectives in academic discourse: from qualification to intensification (str.179-206) engleskipdf 317 KB
Mihaela Matešić, Anita Memišević
Izvorni znanstveni članak
 
Noun phrases with prepositional complements in German and their equivalents in Croatian  
Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku (str.207-234) hrvatskipdf 389 KB
Velimir Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Substantive phrases with the incongruous attribute in the instrumental case with preposition nad(a)  
Supstantivne sintagme s nekongruentnim atributom u instrumentalu s prijedlogom nad(a) (str.235-246) hrvatskipdf 296 KB
Mirela Omerović
Pregledni rad
 
Instrumental noun phrase as an argument of psych verbs  
Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola (str.247-265) hrvatskipdf 291 KB
Ivana Brač, Ivana Oraić Rabušić
Izvorni znanstveni članak
 
Glagolske i imenske osobine produktivnih mađarskih glagolskih poimeničenja  
Verbal and nominal properties of the productive Hungarian deverbal nominalizations (str.267-293) engleskipdf 318 KB
Veronika Szabó, Bálint Tóth, Gábor Alberti, Judit Farkas
Pregledni rad
 
Položaji argumenata u kosim padežima u mađarskim imenskim skupinama  
Positions for oblique case-marked arguments in Hungarian noun phrases (str.295-319) engleskipdf 210 KB
Judit Farkas, Gábor Alberti
Izvorni znanstveni članak
 
O agentivnim i instrumentalnim glagolskim poimeničenjima u slovenskom  
On agentive and instrumental deverbal nominalizations in Slovenian (str.321-337) engleskipdf 272 KB
Tatjana Marvin
Izvorni znanstveni članak
 
Nouns and Adjectives: What can adjectives reveal about nouns?  
Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama? (str.339-359) hrvatskipdf 332 KB
Matea Birtić
Izvorni znanstveni članak
 
What can corpus tell us about noun phrases (on the example of the noun mreža)  
Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža) (str.361-375) hrvatskipdf 994 KB
Ivana Matas Ivanković, Goranka Blagus Bartolec
Pregledni rad
 
Zašto Modrić i Real prije nego Real i Modrić? O redoslijedu vlastitih imena u koordiniranim konstrukcijama  
Why Modrić and Real rather than Real and Modrić? On the order of proper names under coordination (str.377-395) engleskipdf 356 KB
Mario Brdar
Izvorni znanstveni članak
 
Noun phrases in Čakavian and Štokavian texts dated from 15th to 18th century  
Imenske skupine u čakavskim i štokavskim tekstovima 15.-18. stoljeća (str.397-412) hrvatskipdf 308 KB
Marijana Horvat
Pregledni rad
 
Correlative use of demonstrative pronouns in Croatian Church Slavonic  
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku (str.413-427) hrvatskipdf 337 KB
Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
O nesklonjivim relativizatorim u nestandardnom hrvatskom iz arealne perspektive  
Croatian non-standard invariant relativizers in European perspective (str.429-451) engleskipdf 313 KB
Jurica Polančec, Ana Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Dativna vanjska posvojna konstrukcija u hrvatskom jeziku s arealnog-tipološkog stajališta  
Dative of external possession in Croatian: From an areal-typological perspective (str.453-474) engleskipdf 277 KB
Motoki Nomachi
Izvorni znanstveni članak
 
Possessive relations uttered in narrative by monolingual Croatian speaking and English speaking children  
Izražavanje posvojnih odnosa u pripovjednom diskursu jednojezične djece govornika hrvatskoga i engleskoga jezika (str.475-494) hrvatskipdf 360 KB
Lidija Šaravanja, Ivana Trtanj
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 36.953 *