hrcak mascot   Srce   HID

Linguistics, Vol. 17. No. 1-2., 2016


Linguistics,Vol. 17. No. 1-2.
Publication date: October 2016

Published on HRČAK: 21 October 2016
Table of contents Full text
Imenska skupina - uvodno (str.1-6) croatianpdf 190 KB
Branko Kuna
Editorial
 
O determinatorima u hrvatskome s gledišta sistemske funkcionalne gramatike  
On determiners in Croatian from the perspective of Systemic Functional Grammar (str.7-22) englishpdf 348 KB
Irena Zovko Dinković, Mirjana Borucinsky
Original scientific paper
 
Analiza razdvojenog determinatorskog izraza hrvatskih imenica  
A split DP-analysis of Croatian noun phrases (str.23-45) englishpdf 272 KB
Đurđica Željka Caruso
Original scientific paper
 
Features of noun being integrated into discourse  
Obilježja imenice koja podliježe uklapanju u diskurs (str.47-63) croatianpdf 286 KB
Jana Willer-Gold
Original scientific paper
 
Anomalous use of definiteness and gender in some types of noun phrases in Bulgarian englishpdf 270 KB
Neuobičajena uporaba određenosti i roda u nekim vrstama imenskih izraza u bugarskom (str.65-87)  
Valentin Gešev
Review article
 
Quantification in noun phrases  
Kvantifikacija u imenskim skupinama (str.89-100) croatianpdf 294 KB
Lada Badurina, Ivo Pranjković
Original scientific paper
 
A thousand in a thousand ways  
Tisuća na tisuću načina (str.101-116) croatianpdf 340 KB
Jasna Vince
Original scientific paper
 
non-numerically quantified noun phrases with a governing quantifier  
Upravljana neobrojčena kvantifikacija (str.117-133) croatianpdf 335 KB
Ana Kovačević
Original scientific paper
 
What is an adjective to the noun? (An adjective is a child that shows what its mother is like.)  
Što je pridjev imenici? (Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka) (str.135-144) croatianpdf 226 KB
Marija Znika
Review article
 
Word combinations head noun + genitive noun and adjective + noun in Croatian scientific terminology  
Skupine imenica + imenica u genitivu i pridjev + imenica u znanstvenome nazivlju (str.145-167) croatianpdf 366 KB
Lana Hudeček, Snježana Kereković, Milica Mihaljević
Original scientific paper
 
A few notes on the extraction of wh-words from adjective phrases in Croatian  
Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jeziku (str.169-177) croatianpdf 244 KB
Ranko Matasović
Original scientific paper
 
Pragmatika pridjeva u akademskome diskursu: od kvalifikacije do intenzifikacije  
Pragmatics of adjectives in academic discourse: from qualification to intensification (str.179-206) englishpdf 317 KB
Mihaela Matešić, Anita Memišević
Original scientific paper
 
Noun phrases with prepositional complements in German and their equivalents in Croatian  
Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku (str.207-234) croatianpdf 389 KB
Velimir Petrović
Original scientific paper
 
Substantive phrases with the incongruous attribute in the instrumental case with preposition nad(a)  
Supstantivne sintagme s nekongruentnim atributom u instrumentalu s prijedlogom nad(a) (str.235-246) croatianpdf 296 KB
Mirela Omerović
Review article
 
Instrumental noun phrase as an argument of psych verbs  
Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola (str.247-265) croatianpdf 291 KB
Ivana Brač, Ivana Oraić Rabušić
Original scientific paper
 
Glagolske i imenske osobine produktivnih mađarskih glagolskih poimeničenja  
Verbal and nominal properties of the productive Hungarian deverbal nominalizations (str.267-293) englishpdf 318 KB
Veronika Szabó, Bálint Tóth, Gábor Alberti, Judit Farkas
Review article
 
Položaji argumenata u kosim padežima u mađarskim imenskim skupinama  
Positions for oblique case-marked arguments in Hungarian noun phrases (str.295-319) englishpdf 210 KB
Judit Farkas, Gábor Alberti
Original scientific paper
 
O agentivnim i instrumentalnim glagolskim poimeničenjima u slovenskom  
On agentive and instrumental deverbal nominalizations in Slovenian (str.321-337) englishpdf 272 KB
Tatjana Marvin
Original scientific paper
 
Nouns and Adjectives: What can adjectives reveal about nouns?  
Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama? (str.339-359) croatianpdf 332 KB
Matea Birtić
Original scientific paper
 
What can corpus tell us about noun phrases (on the example of the noun mreža)  
Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža) (str.361-375) croatianpdf 994 KB
Ivana Matas Ivanković, Goranka Blagus Bartolec
Review article
 
Zašto Modrić i Real prije nego Real i Modrić? O redoslijedu vlastitih imena u koordiniranim konstrukcijama  
Why Modrić and Real rather than Real and Modrić? On the order of proper names under coordination (str.377-395) englishpdf 356 KB
Mario Brdar
Original scientific paper
 
Noun phrases in Čakavian and Štokavian texts dated from 15th to 18th century  
Imenske skupine u čakavskim i štokavskim tekstovima 15.-18. stoljeća (str.397-412) croatianpdf 308 KB
Marijana Horvat
Review article
 
Correlative use of demonstrative pronouns in Croatian Church Slavonic  
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku (str.413-427) croatianpdf 337 KB
Milan Mihaljević
Original scientific paper
 
O nesklonjivim relativizatorim u nestandardnom hrvatskom iz arealne perspektive  
Croatian non-standard invariant relativizers in European perspective (str.429-451) englishpdf 313 KB
Jurica Polančec, Ana Mihaljević
Original scientific paper
 
Dativna vanjska posvojna konstrukcija u hrvatskom jeziku s arealnog-tipološkog stajališta  
Dative of external possession in Croatian: From an areal-typological perspective (str.453-474) englishpdf 277 KB
Motoki Nomachi
Original scientific paper
 
Possessive relations uttered in narrative by monolingual Croatian speaking and English speaking children  
Izražavanje posvojnih odnosa u pripovjednom diskursu jednojezične djece govornika hrvatskoga i engleskoga jezika (str.475-494) croatianpdf 360 KB
Lidija Šaravanja, Ivana Trtanj
Original scientific paper
 
Visits: 22.417 *