Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

ULOGA SOCIJALNE PODRŠKE VRŠNJAKA I VRŠNJAČKIH ODNOSA U USAMLJENOSTI PREDADOLESCENATA I ADOLESCENATA

Mira KLARIN


Puni tekst: hrvatski pdf 121 Kb

verzije

str. 1081-1097

preuzimanja: 1.740

citiraj


Sažetak

Cilj je ovog istra`ivanja ispitati odnos izme|u usamljenosti kao
emocionalnoga korelata prilagodbe i kvalitete vr{nja~kih odnosa.
Ispitivanje je provedeno na djeci od 10 i 12 godina i ponovljeno
je na istoj djeci nakon dvije godine (12 i 14 godina). Polaze}i od
pretpostavke da je osje}aj usamljenosti rezultat deficita u
socijalnim odnosima i Sullivanove teorije o interpersonalnim
odnosima, u radu polazimo od hipoteze da je predadolescencija
i adolescencija razvojno razdoblje u kojem va`no mjesto
zauzima potreba za intimnosti, koju dijete zadovoljava u
interakciji s najboljim prijateljem. Stoga sigurnost, ljubav, podr{ka
koju dijete zadovoljava u odnosu s prijateljem onemogu}uje
pojavu usamljenosti. U ispitivanju su rabljene skale koje mjere
odnos s prijateljem i skala koja mjeri emocionalnu usamljenost.
Rezultati istra`ivanja upu}uju na zaklju~ak da postoji zna~ajna
korelacija izme|u usamljenosti i kvalitete prijateljstva te socijalne
podr{ke u prvom i u drugom ispitivanju, dok kod mla|eg uzrasta
(prvo mjerenje) zna~ajno mjesto zauzimaju i drugi aspekti
odnosa s vr{njacima. Percepcija socijalne podr{ke zna~ajan je
prediktor osje}aja usamljenosti kod oba uzrasta, dok je
reciprocitet zna~ajan prediktor samo kod skupine mla|e djece.
Mo`emo zaklju~iti da je zadovoljstvo vr{nja~kim odnosima va`no
u do`ivljaju osje}aja usamljenosti, a najzna~ajnije mjesto
zauzima do`ivljaj socijalne podr{ke. Dobiveni rezultati
interpretiraju se u okviru Sullivanove teorije interpersonalnih
odnosa (Sullivan, 1953.).

Ključne riječi

Hrčak ID:

16251

URI

https://hrcak.srce.hr/16251

Datum izdavanja:

31.12.2004.

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 4.645 *