Skoči na glavni sadržaj

Ostalo

EKONOMIJA I SOCIOLOGIJA: BUDI SE NOVI DIJALOG?

Velimir ŠONJE
Nevenka ČUČKOVIĆ


Puni tekst: hrvatski pdf 124 Kb

verzije

str. 1181-1196

preuzimanja: 709

citiraj


Sažetak

U ovom radu autori ispituju i kriti~ki analiziraju neke od teza
u ~lanku sociologa Vjerana Katunari}a "Vrijediti i ko{tati:
sociokulturne pretpostavke tranzicije u novijim radovima
hrvatskih ekonomista", koji je – definiraju}i tri pristupa –
poku{ao klasificirati recentne radove odabranih hrvatskih
ekonomista. Autori poku{avaju dokazati da izdvojeno i
isklju~ivo promatranje ideolo{kih temelja nije dobro polazi{te
za klasifikaciju ekonomista, jer zanemaruje neke va`nije
razlike i mogu}e klasifikacijske kriterije u pogledu predmeta,
teorija i metoda analize. Iako je neprijeporno da ekonomika
nije imuna na utjecaj ideologija, autori elaboriraju za{to
njihovo isticanje u prvi plan kao jedinih kriterija klasifikacije
mo`e dati potpuno iskrivljenu sliku ekonomske misli i njezinih
dosega. Zastupaju stav da su predmetne, metodolo{ke i
teorijske razlike me|u ekonomistima mnogo va`nije i nisu
uvijek ideolo{ki determinirane, pa su stoga bolji kriteriji koje
bi trebalo rabiti u nekoj budu}oj klasifikaciji hrvatskih
ekonomista. Autori se osvr}u na metodolo{ke pote{ko}e u
formiranju klasifikacijskih skupina, koje su najizra`enije kod
skupine odabranih "relativista", te osobito govore o
pogre{kama pri klasifikaciji prvih dviju skupina (neoliberalnih
redukcionista i neoinstitucionalista). Slijede}i Katunari}ev okvir
analize, raspravu o klasifikaciji rabe kao odsko~nu dasku za
propitkivanje nekih temeljnih dru{tvenih i povijesnih pitanja,
poput onih za{to socijalizam nije uspio i kakav je odnos
ideologije i ekonomske politike u funkcioniranju i razvitku
institucije tr`i{ta. U zaklju~ku autori isti~u potrebu za
interdisciplinarnim dijalogom u teorijskom rasvjetljavanju
mehanizama djelovanja "ne-ekonomskih" varijabli na
ekonomske rezultate i na pona{anje klju~nih aktera
na tr`i{tu.

Ključne riječi

Hrčak ID:

16256

URI

https://hrcak.srce.hr/16256

Datum izdavanja:

31.12.2004.

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 1.716 *