Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

https://doi.org/10.26800/LV-144-5-6-7

Utjecaj pandemije COVID-19 na prikupljanje alogeničnih krvotvornih matičnih stanica

Ivona Horvat orcid id orcid.org/0000-0001-8409-6756
Ines Bojanić orcid id orcid.org/0000-0002-2985-7847
Sanja Mazić
Nadira Duraković
Radovan Vrhovac
Branka Golubić Ćepulić


Puni tekst: hrvatski pdf 188 Kb

str. 169-172

preuzimanja: 159

citiraj

Preuzmi JATS datoteku


Sažetak

SAŽETAK
UvodPandemija COVID-19 dovela je do izazova u liječenju bolesnika kojima je potrebna transplantacija krvotvornih matičnih stanica (KMS). Porastom broja oboljelih širom svijeta smanjila se dostupnost KMS-a zbog infekcije darivatelja i ograničenja u međunarodnom prometu. Sukladno tomu, uveden je niz mjera u cilju zaštite bolesnika i darivatelja te osiguravanja dostupnosti transplantata tijekom pandemije. Cilj rada bio je prikazati utjecaj pandemije COVID-19 na prikupljanje alogeničnih KMS-a u KBC-u Zagreb.
MetodeProvedena je retrospektivna analiza podataka za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2021. Podatci su prikupljeni iz bolničkoga informacijskog sustava te zapisnika sa sastanaka Povjerenstva za liječenje transplantacijom KMS-a KBC-a Zagreb.
RezultatiU navedenom razdoblju prvenstveno su korištene KMS iz periferne krvi, osim u slučaju snažne indikacije za primjenu koštane srži (KS). Pripravci alogeničnih KMS-a su prije početka kondicioniranja krioprezervirani kako bi se osigurala raspoloživost prema planu liječenja. Kod 13 bolesnika se odustalo od prikupljanja KMS-a jer su dobili COVID-19. Alogenične KMS su prikupljene od srodnih i nesrodnih darivatelja iz Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja KMS-a i Svjetskog udruženja darivatelja koštane srži za ukupno 135 bolesnika. Koštana srž je prikupljena za 12,5% bolesnika i svi pripravci su transplantirani. Šesnaest bolesnika je transplantirano s perifernim KMS umjesto KS. Transplantirano je 94,1% pripravaka perifernih KMS-a, od kojih je 17 transplantirano s odgodom zbog infekcije darivatelja i/ili bolesnika bolešću COVID-19 prije ili nakon prikupljanja KMS-a. Od ukupno 118 transplantata perifernih KMS-a, 100 (84,7%) ih je krioprezervirano u 540 vrećica. Sedam (5,9%) krioprezerviranih transplantata perifernih KMS-a nisu infundirani zbog progresije bolesti (5), infekcije primatelja bolešću COVID-19 (1) i loše vijabilnosti stanica (1).
ZaključakPandemija COVID-19 nepovoljno je utjecala na prikupljanje i transplantaciju KMS-a uz brojne organizacijske i logističke izazove. Krioprezervacija alogeničnih KMS-a omogućila je uspješno odvijanje transplantacijskog liječenja, iako je nažalost praćena rizikom da neki od tih pripravaka kasnije ne budu infundirani, što izlaže darivatelje riziku nepotrebnog prikupljanja i povećava troškove liječenja.

Ključne riječi

Deskriptori COVID-19; PANDEMIJA; TRANSPLANTACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA; ALOGENI TRANSPLANTATI – dostupnost; KRIOPREZERVACIJA – trend; TRANSPLANTACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA IZ PERIFERNE KRVI; DAROVATELJI TKIVA; NESRODNI DAROVATELJI; TRANSPLANTACIJA KOŠTANE SRŽI; ALOGENA TRANSPLANTACIJA

Hrčak ID:

280094

URI

https://hrcak.srce.hr/280094

Datum izdavanja:

6.6.2022.

Posjeta: 460 *
Pandemija COVID-19 (engl. coronavirus disease 19), uz brojne promjene koje je uzrokovala, dovela je i do brojnih novih problema u liječenju bolesnika transplantacijom krvotvornih matičnih stanica (KMS). Postojala je zabrinutost da bi se SARS-CoV-2 (engl. severe acute respiratory syndrom-coronavirus) mogao prenijeti putem krvnih pripravaka i KMS-a budući da je virusna RNA otkrivena u uzorcima krvi pacijenata oboljelih od COVID-19. (1) Iako prijenos infekcije transfuzijom krvi ni transplantacijom KMS-a nije dokazan, (2,3) porastom broja oboljelih širom svijeta smanjila se dostupnost KMS-a zbog infekcije darivatelja i ograničenja u međunarodnom prometu. Europsko udruženje za transplantaciju krvi i koštane srži (engl. European Society for Blood and Marrow Transplantation, EBMT) (4) i Svjetsko udruženje darivatelja koštane srži (engl. World Marrow Donor Association, WMDA) (5) izdali su preporuke s nizom mjera za zaštitu bolesnika i darivatelja te osiguravanje dostupnosti transplantata u pandemiji COVID-19. Cilj je ovoga rada prikazati utjecaj pandemije COVID-19 na prikupljanje alogeničnih KMS-a u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb.

Metode

Provedena je retrospektivna analiza podataka o prikupljanju, pohrani i transplantaciji alogeničnih KMS-a u KBC-u Zagreb za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2021. Podatci su prikupljeni iz bolničkoga informacijskog sustava i iz zapisnika sa sastanaka Povjerenstva za liječenje transplantacijom KMS-a KBC-a Zagreb.

Rezultati

Od početka pandemije COVID-19 u KBC-u Zagreb provođene su mjere za smanjenje rizika infekcije sukladno međunarodnim, nacionalnim i bolničkim preporukama. Prvenstveno su se koristile KMS iz periferne krvi, osim u slučaju snažne indikacije za primjenu koštane srži (KS). Pripravci alogeničnih KMS-a su prije početka kondicioniranja krioprezervirani kako bi se osigurala raspoloživost prema planu liječenja, a ako su ipak korištene svježe stanice, trebalo je za pričuvu odabrati drugog darivatelja.

U analiziranom razdoblju kod 13 bolesnika se odustalo od prikupljanja KMS-a jer su dobili COVID-19. Za potrebe transplantacijskog liječenja 135 bolesnika prikupljene su alogenične KMS od srodnih i nesrodnih darivatelja iz Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica (HRDDKMS) i WMDA-a (Table 1). Koštana srž je prikupljena samo za 17 (12,5%) bolesnika i svi pripravci su transplantirani. U šesnaest bolesnika se odustalo od planirane transplantacije KS te je učinjena transplantacija perifernih KMS-a. Od ukupno 118 transplantata perifernih KMS-a, 100 (84,7%) ih je krioprezervirano u 540 vrećica. Zbog nemogućnosti organizacije pravovremene dostave svježeg transplantata jedan pripravak perifernih KMS-a nesrodnog darivatelja s Cipra je krioprezerviran na mjestu prikupljanja prije transporta. Jedan svježi transplantat nesrodnih perifernih KMS-a stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država pred istekom roka valjanosti i nakon krioprezervacije nije imao zadovoljavajuću vijabilnost stanica te nije mogao biti primijenjen. Za liječenje je stoga korišten drugi transplantat KMS-a prikupljen od haploidentičnoga srodnog darivatelja. Transplantirano je ukupno 111 (94,1%) pripravaka perifernih KMS-a, od kojih je 17 transplantirano s odgodom zbog infekcije COVID-19 darivatelja ili bolesnika prije ili nakon prikupljanja KMS-a. Sedam (5,9%) krioprezerviranih transplantata perifernih KMS-a nisu infundirani zbog progresije bolesti (5), infekcije primatelja COVID-19 (1) i loše vijabilnosti stanica (1).

Table 1 Hematopoietic stem cell products collected from March 1, 2020 to June 30, 2021, for patients treated in University Hospital Centre Zagreb
Prikupljeno / CollectedTransplantirano / Transplanted
Darivatelji KMS-a / HSC donorsPeriferne KMS / PBSCKoštana srž / Bone marrowUkupno / TotalPeriferne KMS / PBSCKoštana srž / Bone marrowUkupno / Total
Srodni / Related40 (33,9%)8 (47,1%)48 (35,6%)38 (34,2%)8 (47,1%)46 (35,9%)
Nesrodni / unrelated HRDDKMS14 (11,9%)4 (23,5%)18 (13,3%)13 (11,7%)4 (23,5%)17 (13,3%)
Nesrodni / unrelated WMDA64 (54,2%)5 (29,4%)69 (51,1%)60 (0,5%)5 (29,4%)65 (50,8%)
Ukupno / Total1181713511117128

Legenda / Legend: HRDDKMS – Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica / Croatian HSC Donor Registry; WMDA – World marrow donor association; HSC – hematopoietic stem cells; KMS – krvotvorne matične stanice; PBSC – peripheral blood stem cells

Rasprava

Preporuke EBMT-a za transplantacijske centre, primatelje i darivatelje KMS-a izdane su kako bi se omogućio nesmetan rad transplantacijskih programa u uvjetima pandemije COVID-19, budući da se opskrba transplantatima velikim dijelom oslanja na međunarodnu razmjenu nesrodnih pripravaka KMS-a. Preporučene mjere uključuju obvezno testiranje na SARS-CoV-2 svih darivatelja KMS-a i bolesnika prije početka prikupljanja i liječenja te odgodu u slučaju infekcije COVID-19. Naglašava se važnost individualne procjene rizika bolesnika, vodeći računa o riziku progresije osnovne bolesti i težini COVID-19. (4) Prema preporukama WMDA-a za nesrodne darivatelje KMS-a, koje je prihvatio i EBMT, prikupljanje KMS-a se odgađa u slučaju infekcije COVID-19 darivatelja, a može mu se pristupiti 14 dana nakon prestanka simptoma i oporavka. Ranije prikupljanje KMS-a može se razmotriti na temelju procjene rizika u slučaju hitne potrebe za transplantatom ako nije nađen podudarni alternativni darivatelj, a darivatelj je dobrog stanja i ima negativan test na SARS-CoV-2. (4,5) Preporučuje se cijepljenje darivatelja KMS-a prije početka prikupljanja, uz adekvatan vremenski razmak između cijepljenja i početka mobilizacije krvotvornim faktorima rasta zbog mogućeg preklapanja nuspojava, a od cjepiva trenutno dostupnih u Europi prednost se daje cjepivima koja ne sadržavaju virusni vektor. (6)

Prije početka pandemije rutinski su se krioprezervirali samo autologni pripravci, dok su se alogenične KMS većinom transplantirale svježe. Veliku promjenu u odnosu na razdoblje prije pandemije donijela je preporuka o krioprezervaciji svih alogeničnih pripravaka prije početka kondicioniranja, kako bi se osigurala dostupnost transplantata na dan transplantacije i izbjeglo kondicioniranje bolesnika u slučaju nedostupnosti KMS-a. Preporučuje se umjesto KS koristiti periferne KMS zbog toga što je obrada i krioprezervacija KS praćena većim gubitkom stanica. (4) Alotabi, et al. su u retrospektivnom istraživanju pokazali su da je krioprezervacija sigurna metoda i za alogenične pripravke, pri čemu nije nađena razlika u prihvaćanju ili odbacivanju transplantata, pojavi akutnog GVHD-a gradusa II-IV niti u ukupnom preživljenju između svježih i krioprezerviranih pripravaka. (7)

Dva vodeća svjetska registra darivatelja KMS-a, američki National Marrow Donor Program (NMDP) i Njemački registar darivatelja koštane srži (njem. Deutsche Knochenmarkspenderdatei, DKMS) objavili su na kraju prvog vala pandemije svoja iskustva s krioprezervacijom alogeničnih pripravaka i istaknuli su problem rizika da neki krioprezervirani pripravci neće biti infundirani. Tako je u razdoblju od travnja do srpnja 2020. 95% pripravaka iz NMDP-a bilo krioprezervirano u transplantacijskom centru, osim u slučaju dugih letova, primjerice iz Australije, kada su pripravci krioprezervirani na mjestu prikupljanja. Manje od 1% dostavljenih pripravaka iz NMDP-a nije bilo transplantirano zbog malog broja ili loše vijabilnosti KMS-a. (8)

DKMS je izvjestio da je u razdoblju od ožujka do studenog 2020. 60,5% (2396/3960) pripravaka KMS-a bilo krioprezervirano, od toga 63,2% perifernih KMS-a i 36,7% pripravaka KS, pri čemu je procijenjeno da 5–8% krioprezerviranih pripravaka na kraju neće biti infundirano, što je u skladu i s našim rezultatima (5,9%). Mogućnost da neki krioprezervirani pripravci neće biti transplantirani otvara pitanje izlaganja dobrovoljnih darivatelja nepotrebnom riziku, o čemu ih je svakako potrebno informirati prije početka prikupljanja. Najčešći razlozi zbog kojih krioprezervirani pripravci iz DKMS-a nisu infundirani bilo je pogoršanje stanja pacijenta, uključujući i smrtni ishod (78,5%) te nezadovoljavajuća kvaliteta pripravka zbog nedovoljnog broja i vijabilnosti stanica (13,9%), što odgovara i našim rezultatima (72% progresija bolesti, 14% loša vijabilnost krioprezerviranih stanica). Kako bi se smanjio taj rizik, DKMS preporučuje pažljivu individualnu procjenu potrebe za krioprezervacijom pripravka, što kraće vrijeme između prikupljanja i transplantacije, ponovnu procjenu podobnosti bolesnika za transplantaciju prije početka prikupljanja i izbjegavanje krioprezervacije kada se očekuje veliki gubitak broja i vijabilnosti stanica kao kod pripravaka KS ili prikupljanja KMS-a u udaljenim mjestima. U slučaju kada se očekuje dugo vrijeme transporta, preporučuje se krioprezervacija pripravka u mjestu prikupljanja KMS-a ili u blizini, a ne u transplantacijskom centru. (9)

Prema našem iskustvu, krioprezervacija alogeničnih KMS-a predstavlja za transplantacijski centar značajan organizacijski i financijski izazov zbog dodatnih troškova postupka krioprezervacije i pohrane transplantata, od kojih 5,9% nažalost unatoč pažljivom planiranju nije bilo iskorišteno. Potrebno je stoga dosljedno provoditi mjere koje preporučuju svjetski registri darivatelja KMS-a (4,5) kako bi se neiskorištenost krioprezerviranih alogeničnih pripravaka svela na najmanju moguću mjeru. (8,9) Pravi utjecaj pandemije COVID-19 na područje transplantacije KMS-a pokazat će tek istraživanja koja će pratiti dugotrajni ishod liječenja krioprezerviranim alogeničnim KMS-om.

Zaključak

Pandemija COVID-19 nepovoljno je utjecala na prikupljanje i transplantaciju KMS-a te je uzrokovala brojne organizacijske i logističke izazove u dostavi transplantata KMS-a. Krioprezervacija alogeničnih KMS-a, koja je uvedena kao neophodna mjera kako bi se osigurala raspoloživost transplantata prije početka kondicioniranja, omogućila je uspješno transplantacijsko liječenje i u uvjetima pandemije COVID-19, iako je nažalost praćena rizikom da neki od tih pripravaka kasnije ne budu infundirani, što izlaže darivatelje riziku nepotrebnog prikupljanja i povećava troškove liječenja.

LITERATURA

1 

Kiely P, Hoad VC, Seed CR, Gosbell IB. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2: implications for blood safety and sufficiency. Vox Sang. 2021;116(2):155–66. https://doi.org/10.1111/vox.13009 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32965726

2 

Leclerc M, Fourati S, Menouche D, Challine D, Maury S. Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation from SARS-CoV-2 positive donors. Lancet Haematol. 2021;8(3):e167–9. Epub 2021 Feb 1. https://doi.org/10.1016/S2352-3026(21)00025-9 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33539769

3 

Anurathapan U, Apiwattanakul N, Pakakasama S, Pongphitcha P, Thitithanyanont A, Pasomsub E, et al. Hematopoietic stem cell transplantation from an infected SARS-CoV2 donor sibling. Bone Marrow Transplant. 2020;55(12):2359–60. https://doi.org/10.1038/s41409-020-0969-3 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32528121

4 

European Society for Blood and Marrow Transplantation. Coronavirus disease covid-19: EBMT recommendations version 16 – May 27, 2021. Dostupno na:https://www.ebmt.org/sites/default/files/2021-06/EBMT%20COVID-19%20guidelines%20v.%2016.03.pdf. Pristupljeno 1. 9. 2021.

5 

World Marrow Donor Association. WMDA Rapid Alert May 2020. Dostupno na:https://share.wmda.info/display/LP/COVID-19+-+Impact+on+Registry+Operations?preview=/344866402/354421672/20200609-SEAR-Rapid%20Alert.pdf. Pristupljeno 6. 2. 2022.

6 

World Marrow Donor Association. COVID-19 vaccination guidelines developed by the Donor Medical Suitability Working Group. Dostupno na:https://share.wmda.info/pages/viewpage.action?pageId=363696499&preview=/363696499/372083767/CORONAVIRUS%20GUIDANCE%20-%20vaccination%20v5A.pdf. Pristupljeno 18. 1. 2022.

7 

Alotaibi AS, Prem S, Chen S, Lipton JH, Kim DD, Viswabandya A, et al. Fresh vs. frozen allogeneic peripheral blood stem cell grafts: A successful timely option. Am J Hematol. 2021;96(2):179–87. [Erratum in: Am J Hematol. 2021;96] [10]:1345 https://doi.org/10.1002/ajh.26033 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33108034

8 

Devine SM. Transplantation of allogeneic cryopreserved hematopoietic cell grafts during the Covid-19 pandemic: A National Marrow Donor Program perspective. Am J Hematol. 2021;96(2):169–71. https://doi.org/10.1002/ajh.26052 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33206414

9 

Schmidt AH, Buk D, Bernas SN, Mengling T, Neujahr E, van den Brink MRMA. DKMS (German Bone Marrow Donor Center) view on cryopreservation of unrelated donor stem cell products during the Covid-19 pandemic. Am J Hematol. 2021;96(3):E91–2. https://doi.org/10.1002/ajh.26081 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33368593


This display is generated from NISO JATS XML with jats-html.xsl. The XSLT engine is libxslt.