Skip to the main content

Original scientific paper

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću na daljinu u njemačkom i austrijskom pravu

Dr. sc. Ivan Jurić, Neven Kočila mag. iur.


Full text: croatian pdf 207 Kb

page 52-65

downloads: 134

cite


Abstract

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz 2019. g. u hrvatski
pravni sustav uveden je pravni institut osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na
daljinu bez punomoćnika. Ovom novelom nije dokinut uobičajeni način osnivanja društva pred
javnim bilježnikom, nego je omogućeno da se, alternativno, društvo može osnovati bez sudjelovanja
javnog bilježnika i pravnih savjetnika putem internetskih stranica sustava sudskog registra,
uz korištenje autentifikacijskog sustava i uz korištenje propisanih obrazaca (princip „one
stop shop”). Cilj zakonodavca bio je usklađivanje hrvatskog prava društava s Direktivom (EU)
2019/1151 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132
u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava („Company Law Package“).
Novi zakonodavni okvir s ciljem uvođenja digitalnih alata u hrvatsko pravo društava je poželjan,
ali način na koji je nedavno uveden problematičan je, između ostalog, iz perspektive uloge koja
je namijenjena javnom bilježniku u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Zato je u ovome radu
iznesen komparativni prikaz o tome kako je ova Direktiva EU-a implementirana u austrijsko i
njemačko pravo društava. Izneseni su konkretni prigovori pravnih praktičara i znanstvene rasprave
koje su tome prethodile u navedenim, nama usporedbenim, pravnim sustavima. Osim što
je, u hrvatskom pravu, nedvojbeno, prijeko potrebno zadržati ključnu ulogu javnog bilježnika u
postupku osnivanja društva, u radu će se naznačiti mogućnosti šire primjene digitalnih alata u
postupcima pred javnim bilježnikom i sudskim registrom.

Keywords

javni bilježnik, online osnivanje, društvo s ograničenom odgovornošću

Hrčak ID:

256093

URI

https://hrcak.srce.hr/256093

Visits: 272 *