Skip to the main content

Preliminary communication

EUROPEJSTVO KAO IDENTITET RAZVOJA – PRAVO ILI PRIVILEGIJ?

Antun Šundalić


Full text: croatian pdf 112 Kb

versions

page 953-966

downloads: 614

cite


Abstract

Europska postsocijalisti~ka dru{tva svoju su tranziciju u proteklom
desetlje}u obilje`ila orijentacijom prema efikasnom tr`i{nom
gospodarenju i politi~koj demokratizaciji. Sva su ta dru{tva
otpo~ela s novom modernizacijom koja im daje nov identitet.
Koliko se pri tome razilaze naslije|ene vrijednosti i obrasci
dru{tvenoga `ivota (identitet naslije|a) s onima zacrtanim
orijentacijom na tr`i{nu ekonomiju i demokratizaciju politike
(identitet razvoja), razli~ito je od dr`ave do dr`ave. Ve}a ili manja
neuskla|enost naslije|a i razvojnih ciljeva ne smije postati
nepremostiva zapreka uklju~ivanju u europski prostor. Koliko se,
pak, europski prostor otvara pojedinim tranzicijskim dru{tvima,
toliko se pojedina dru{tva opisuju kao perspektivna ili ne.
Posebno je pitanje koliko se perspektivnost nekoga dru{tva ti~e
njega samoga i njegove spremnosti na transformaciju identiteta,
a koliko dobre volje europskih mentora i transformacije koju su
propisali. Jer, biti u europskom prostoru, a ne sudjelovati i u
europskom vremenu raspodjele mo}i i bogatstva, sudbina je
europskog Istoka, dok je Zapad Europe posebna Europa. Kod
onih prvih europejstvo se i dalje shva}a kao slu`enje, dok je za
one druge europejstvo pozicija gospodarenja. Stoga je ukupan
napor oko uklju~ivanja u europske integracije za jedne
rezervirano pravo i privilegij, a za druge i dalje samo pravo na
`elju. Antiglobalisti bi to ocrtali kao novi vid kolonijalizma.

Keywords

Hrčak ID:

16245

URI

https://hrcak.srce.hr/16245

Publication date:

31.12.2004.

Article data in other languages: english german

Visits: 1.797 *