Skip to the main content

Review article

https://doi.org/10.5559/di.26.2.07

Strategijska geografija. Odnos geografskoga prostora i nacionalne snage (moći)

Marinko Lozančić ; Croatian Defence Academy "Dr. Franjo Tuđman", Zagreb
Borna Fuerst-Bjeliš ; Faculty of Science, Zagreb


Full text: croatian pdf 1.189 Kb

page 269-289

downloads: 783

cite


Abstract

Cilj je ovog rada odrediti objekt istraživanja strategijske geografije
kao geografske poddiscipline te definirati njezin teorijski
koncept u kontekstu interdisciplinarnog polja geografije. Naglasak
je na definiranju značenja geografskoga prostora u funkciji
sinergije nacionalne snage (moći) te oblikovanju nacionalnih
interesa i njihove strategijske operacionalizacije u procesu
dosezanja nacionalnih ciljeva u međunarodnom okružju. U radu
je prezentiran teorijsko-metodološki koncept istraživanja
geografskoga prostora koji podrazumijeva interdisciplinarni
pristup i sveobuhvatnost istraživanja interaktivno i funkcionalno
povezane životne sredine. Cilj istraživanja strategijske geografije
jest znanstvena spoznaja i vrednovanje uloge geografskih
čimbenika u modificiranju prostorno-funkcionalne dinamike.
Njezino izdvajanje kao posebne znanstvene poddiscipline rezultat
je unutrašnjeg objekta istraživanja temeljenog na raščlambi i
izdvajanju dominantnih geografskih značajki bitnih sa stajališta
analize i sintetske prosudbe geografskih izvora potencijalne
nacionalne snage/moći. Geografski prostor, odnosno geografski
čimbenici, procesi, veze i odnosi kao potencijalni izvori
komparativnih prednosti u procesu definiranja nacionalnih
interesa te oblikovanju i provedbi nacionalnih strategija
predstavljaju objekt istraživanja strategijske geografije. Težišni
istraživački postupak strategijske geografije usmjeren je na
geografske i resursne prednosti nacionalnoga prostora te ljudski
potencijal u međunarodnom kontekstu.

Keywords

strategijska geografija, geografski prostor, geostrategija, nacionalna snaga (moć)

Hrčak ID:

183952

URI

https://hrcak.srce.hr/183952

Article data in other languages: english

Visits: 1.594 *