hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 3. 6. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Wpływ sezonu na parametry nasienia knurów mieszańców oraz korelacje fenotypowe pomiędzy cechami nasienia w poszczególnych sezonach roku  
The effect of season on semen parameters in crossbred boars and phenotypic correlations between semen characteristics in different seasons (str.252-259) engleskipdf 446 KB
Bogdan SZOSTAK, Łukasz PRZYKAZA
Izvorni znanstveni članak
 
Cechy fizyczne ejakulatu knurów inseminacyjnych w zależności od upływu czasu między pobraniami kolejnymi ejakulatów  
Physical characteristics of ejaculates produced by insemination boars depending on the interval between successive ejaculate collections (str.260-271) engleskipdf 458 KB
Magdalena BAJENA, Stanisław KONDRACKI, Maria IWANINA, Anna WYSOKIŃSKA, Agnieszka ADAMIAK
Izvorni znanstveni članak
 
Growth performance, carcass characteristics and blood metabolites of broiler chickens fed diets formulated on total or digestible amino acids basis with bovine bile salts powder and soybean oil (str.272-284) engleskipdf 270 KB
Vahid REZAEIPOUR, Hashem ALINEJAD, Sekineh ASADZADEH
Izvorni znanstveni članak
 
Histochemické vlastnosti svalových vláken u jehňat plemene texel  
Histochemical Muscle Fiber Characteristics of Texel Meat (str.285-293) engleskipdf 269 KB
Milena FANTOVÁ, Ludmila ŠKARKOVÁ, Martin PTÁČEK, Klára MICHNOVÁ, Lenka NOHEJLOVÁ, Jaromír DUCHÁČEK
Izvorni znanstveni članak
 
Úroveň celogenómovej väzbovej nerovnováhy u pinzgauského dobytka  
Extent of genome-wide linkage disequilibrium in Pinzgau cattle (str.294-302) engleskipdf 375 KB
Veronika Šidlová, Radovan KASARDA, Nina MORAVČÍKOVÁ, Anna TRAKOVICKÁ, Ino CURIK, Maja FERENČAKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Ocena czystości mikrobiologicznej wybranych komponentów pasz i mieszanek poddanych obróbce termicznej  
The assessment of microbiological purity of selected components of animal feeds and mixtures which underwent thermal processing (str.303-314) engleskipdf 240 KB
Paweł SOBCZAK, Kazimierz ZAWIŚLAK, Wioletta ŻUKIEWICZ-SOBCZAK, Jacek MAZUR, Rafał NADULSKI, Marta KOZAK
Izvorni znanstveni članak
 
Príjem a uvoľňovanie vlhkosti vlnou ožiarenou elektrónovým lúčom  
The uptake and release of humidity by wool irradiated with electron beam (str.315-324) engleskipdf 552 KB
Zuzana HANZLÍKOVÁ, Jana BRANIŠA, Ján ONDRUŠKA, Mária PORUBSKÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Reakcja łubinu białego (Lupinus albus L.) na dawkę startową azotu i dokarmianie dolistne  
Reaction of white lupin (Lupinus albus L.) to the initial nitrogen feeding and foliar feeding (str.325-334) engleskipdf 274 KB
Wacław JARECKI, Magdalena CZARNIK, Dorota BOBRECKA-JAMRO
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv aeróbnej expozície na nutričnú hodnotu a fermentačné ukazovatele kukuričnej siláže  
The effect of aerobic exposure on nutritive value and fermentation parameters of maize silage (str.335-345) engleskipdf 281 KB
Marián MAJLÁT, Miroslav JURÁČEK, Daniel BÍRO, Milan ŠIMKO, Branislav GÁLIK, Michal ROLINEC, Róbert HERKEĽ
Izvorni znanstveni članak
 
Uptake and utilization efficiency of nitrogen and phosphorus in barley genotypes (str.346-355) engleskipdf 244 KB
Svetla KOSTADINOVA, Nevenka GANUSHEVA, Marina MARCHEVA
Izvorni znanstveni članak
 
Povećanje nutritivnog kvaliteta soje pomoću nestandardnih folijarnih đubriva  
Increase of soybean nutritional quality with nonstandard foliar fertilizers (str.356-368) engleskipdf 298 KB
Vesna DRAGIČEVIĆ, Bogdan NIKOLIĆ, Hadi WAISI, Milovan STOJILJKOVIĆ, Milena SIMIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Improving quality indices of Rosa ‘Yellow Finesse’ using methyl jasmonate and benzyl adenine (str.369-378) engleskipdf 610 KB
Omid ASKARI-KHORASGANI, Forough MORTAZAEINEZHAD
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv genotypu a koncentrácie cytokinínu na schopnosť proliferácie výhonkov pri vybraných kultivaroch Rubus spp.  
Shoot proliferation ability of selected cultivars of Rubus spp. as influenced by genotype and cytokinin concentration (str.379-390) engleskipdf 308 KB
Júlia HUNKOVA, Gabriela LIBIAKOVÁ, Alena GAJDOŠOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Ktoré obrábanie pôdy je lepšie z pohľadu zmien pôdnej organickej hmoty a štruktúry pôdy?  
Which soil tillage is better in terms of the soil organic matter and soil structure changes? (str.391-401) engleskipdf 217 KB
Vladimír ŠIMANSKÝ, Nora POLLÁKOVÁ, Jerzy JONCZAK, Michał JANKOWSKI
Izvorni znanstveni članak
 
Hodnotenie koncentrácie anorganických foriem dusíka v Národnej prírodnej rezervácii Čičovské mŕtve rameno  
Evaluation of the concentration of inorganic nitrogen forms in the National nature reserve Čičov oxbow (str.402-419) engleskipdf 490 KB
Jaroslav NOSKOVIČ, Mária BABOŠOVÁ, Jana IVANIČ PORHAJAŠOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Ochrana lužných lesov v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine (od návrhu až po realizáciu)  
Floodplain forest protection in agriculturally intensive areas (from design to implementation) (str.420-432) engleskipdf 710 KB
František PETROVIČ, Pavol STRANOVSKÝ, Zlatica MUCHOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Energetická bilancia vybraných plodín a ich potenciál pre zabezpečenie potreby energie na Slovensku  
Energy balance of chosen crops and their potential to saturate energy consumption in Slovakia (str.433-446) engleskipdf 373 KB
Katarína HRČKOVÁ, Štefan POLLÁK, Norbert BRITAŇÁK, Roman HAŠANA
Izvorni znanstveni članak
 
Technologická heterogenita, technická efektivnost a přímé platby v českém zemědělství  
Technological heterogeneity, technical efficiency and subsidies in Czech agriculture (str.447-466) engleskipdf 500 KB
Kateřina MATULOVÁ, Lukáš ČECHURA
Izvorni znanstveni članak
 
Zhodnotenie podpory nepoľnohospodárskych aktivít v období 2007-2013 prostredníctvom Programu rozvoja vidieka 2007-2013  
Evaluation of support for non-agricultural activities in Slovakia in the period 2007-2013 through the Rural Development Programme 2007-2013 (str.467-476) engleskipdf 587 KB
Zuzana BOHATOVA, Pavol SCHWARCZ
Izlaganje sa skupa
 
Environmental hot spot analysis in agricultural lifecycle assessments – three case studies (str.477-492) engleskipdf 659 KB
Gerhard PIRINGER, Alexander BAUER, Andreas GRONAUER, Molly Katherine SAYLOR, Angelika STAMPFEL, Iris KRAL
Izvorni znanstveni članak
 
Mechanické vlastnosti krepového a “chickpaper“ papierov  
Mechanical properties of crepe paper and chickpaper (str.493-507) engleskipdf 495 KB
Ľubomír KUBÍK, Iveta BOĎOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Development of the body size in stallions of selected Bohemian-Moravian Belgian horse, Silesian Noriker and Noriker breeds in the Czech Republic  
Vývoj tělesných rozměrů hřebců plemene českomoravský belgický kůň, slezský norik a norik v České republice (str.508-521) češkipdf 508 KB
Jan NAVRÁTIL, Jaromír DUCHÁČEK, Martin PTÁČEK, Luděk STÁDNÍK, Viktor EICHLER
Izvorni znanstveni članak
 
Dynamics of nitrogen in the soil under winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on tillage systems  
Dynamika dusíka v pôde pod pšenicou letnou f. ozimnou (Triticum aestivum L.) v závislosti od spôsobu obrábania (str.522-532) slovačkipdf 248 KB
Boris VÁCLAV, Peter ONDRIŠÍK, Dagmara BRASOVÁ, Jana URMINSKÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Soil compaction in vineyards of different ages in Pannonian Croatia. Part I. Influence of machinery traffic and soil management on compaction of individual horizons  
Zbijenost tala vinograda različite starosti u Panonskoj Hrvatskoj. I dio. Utjecaj gaženja mehanizacijom i gospodarenja tlom na zbijenost pojedinih horizonata (str.533-544) hrvatskipdf 641 KB
Igor BOGUNOVIĆ, Ivica KISIĆ, Edi MALETIĆ, Aleksandra PERČIN, Stefan MATOŠIĆ, Luka ROŠKAR
Izvorni znanstveni članak
 
Soil Compaction in different ages vineyards in Pannonian Croatia. Part II. Modeling spatial variability of soil compaction parameters in vineyard  
Zbijenost tala vinograda različite starosti u Panonskoj Hrvatskoj. II dio. Modeliranje prostorne raspodjele čimbenika zbijenosti tala u vinogradu (str.545-562) hrvatskipdf 933 KB
Igor BOGUNOVIĆ, Ivica KISIĆ, Edi MALETIĆ, Aleksandra JURIŠIĆ, Luka ROŠKAR, Igor DEKEMATI
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 14.316 *