hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.7 No.1

Datum izdavanja: Rujan 1999.

Objavljen na Hrčku: 21.12.2012.
Sadržaj Puni tekst
SOCIJALNA PEDAGOGIJA-PITANJA IDENTITETA (str.1-6) hrvatskipdf 5 MB
Slobodan Uzelac
Stručni rad
 
ZNANSTVENO-TEORIJSKA UTEMELJENOST IDENTITETA SOCIJALNE PEDAGOGIJE (str.7-20) hrvatskipdf 12 MB
Josipa Bašić, Ljiljana Mikšaj-Todorović, Milko Mejovšek
Pregledni rad
 
MJESTO I ULOGA SOCIJALNE PEDAGOGIJE DANAS (str.21-24) hrvatskipdf 4 MB
Nivex Koller-Trbović
Stručni rad
 
PRAVNI POLOŽAJ SOCIJALNIH PEDAGOGA U REPUBLICI HRVATSKOJ-RAŠČLAMBA DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI (str.25-40) hrvatskipdf 14 MB
Vladimira Žakman-Ban, Meri Varga
Stručni rad
 
PITANJA PROFESIONALNE ETIKE-JEDNO OD TEMELJNIH PITANJA PROFESIONALNOG IDENTITETA SOCIJALNIH PEDAGOGA (str.41-46) hrvatskipdf 5 MB
Antonija Žižak
Stručni rad
 
KAKO SAM GRADILA PROFESIONALNI IDENTITET (str.47-50) hrvatskipdf 2 MB
Nevenka Milaković Veršić
Stručni rad
 
OBILJEŽJA PROFESIONALNOG DJELOVANJA SOCIJALNIH PEDAGOGA U UVJETIMA TRANZICIJE (str.51-56) hrvatskipdf 4 MB
Zoran Šućur, Antonija Žižak
Stručni rad
 
SOCIJALNO PEDAGOŠKI PROGRAMI: UVJET ZA KOMUNIKACIJU IZMEĐU STRUKE I JAVNOSTI (str.57-64) hrvatskipdf 6 MB
Ljiljana Mikšaj-Todorović, Aleksandar Buđanovac
Stručni rad
 
ULOGA GRADA KAO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U PREVENCIJI DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVIH PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI (str.65-71) hrvatskipdf 5 MB
Arijana Mataga Tintor
Stručni rad
 
RAD DEFEKTOLOGA SOCIJALNIH PEDAGOGA U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA RIJEKE (str.73-76) hrvatskipdf 3 MB
Lenka Cimperman, Stela Kalember, Sanda Šoić, Vesna Žilić
Stručni rad
 
OKVIRNI PROGRAM PRODUŽENOG STRUČNOG POSTUPKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA (str.77-82) hrvatskipdf 4 MB
Sanja Habjanec-Martinović, Dubravka Marušić
Stručni rad
 
SOCIJALNI PEDAGOZI KAO SLUŽBENICI REDARSTVENIH VLASTI ZA SUZBIJANJE MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE (str.83-88) hrvatskipdf 4 MB
Irena Cajner Mraović
Stručni rad
 
SOCIJALNI PEDAGOG U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (str.89-91) hrvatskipdf 2 MB
Đurđica Kolarec
Stručni rad
 
NOVE FORME I PODRUČJA DJELOVANJA SOCIJALNIH PEDAGOGA (str.93-104) hrvatskipdf 8 MB
Nivex Koller-Trbović
Stručni rad
 
EMOCIONALNI PROBLEMI DJECE I MLADEŽI I ŠKOLSKI USPJEH (str.105-110) hrvatskipdf 4 MB
Snježana Dautović
Stručni rad
 
EVALUACIJA PROGRAMA TRENINGA SOCIJALNIH VJEŠTINA (str.111-118) hrvatskipdf 6 MB
Martina Ferić, Valentina Kranželić
Stručni rad
 
ULOGA SOCIJALNOG PEDAGOGA U PREVENCIJI ZLOUPORABE DROGA U OSNOVNOJ ŠKOLI (str.119-122) hrvatskipdf 3 MB
Darko Tot
Stručni rad
 
NEKI POKAZATELJI O POČINITELJIMA KAZNENIH DJELA, STRUKTURI POČINJENIH DJELA, POSTUPCIMA PREMA POČINITELJIMA TE NEKIM OBLICIMA PREVENTIVNOG RADA I TRETMANA (str.123-128) hrvatskipdf 4 MB
Vesna Gmaz Luški
Stručni rad
 
KRIMINALNO NASILJE MALOLJETNIKA S POSEBNIM OSVRTOM NA SREDSTVA IZVRŠENJA DELIKTA KAO PODRUČJE RADA SOCIJALNIH PEDAGOGA (str.129-134) hrvatskipdf 5 MB
Irena Cajner Mraović, Andreja Došen
Stručni rad
 
ULOGA STRUČNOG TIMA I SOCIJALNOG PEDAGOGA U ODGOJNOM ZAVODU TUROPOLJE (str.135-138) hrvatskipdf 3 MB
Snježana Maloić
Stručni rad
 
POJAVA ZANEMARIVANJA I ZLOSTAVLJANJA KOD DJECE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (str.139-145) hrvatskipdf 5 MB
Marija Koren-Mrazović
Stručni rad
 
PRIMJENA ZNANJA IZ PODRUČJA SOCIJALNE PEDAGOGIJE U EDUKACIJI STUDENATA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DJELATNIKA MUP-a RH (str.147-150) hrvatskipdf 3 MB
Irma Kovčo
Stručni rad
 
Posjeta: 14.288 *