Skip to the main content

Original scientific paper

ЛАЗАРСКИТЕ ОБРЕДНИ ФОРМИ И ДЕЈСТВИЈА, ИЗРАЗ НА ЖЕНСКАТА ПУБЕРТЕТСКА ИНИЦИЈАЦИЈА НА ПРЕМИН - НИЗ ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКОР

Jasminka Ristovska Piličkova ; Ss. Cyril and Methodius University, Institute of foklore "Marko Cepenkov"


Full text: macedonian pdf 1.444 Kb

page 35-50

downloads: 483

cite


Abstract

Согледувајќи ги аспектите на лазарувањето, како женски пубертетски обреди на премин, во кои промената на статусот на учесничките може да се согледа во целиот развоен тек: од фазата кога младите сексуално зрели девојки можат да влезат во групата лазарки, па се до моментот кога ја изведуваат улогата на главна лазарка, се заокружува циклусот на нивното полово созревања. Од тој момент кандидатките – главни лазарки кои успешно го минале овој иницијациски ритуал, се стекнуваат со статусот на мома подготвена за мажаење, кој по својата функција го означува преминот во друга социјална категорија ‡ таа на возрасните. Кулминација на овој премин ќе 35 претставува ритуалот на венчавање, со што во целост ќе биде заокружен циклусот на женската полова зрелост и влегувањето во светот на возрасните. Бројните елементи, кои ги препознаваме во овој обред, а кои носат траги од древните претхристијански иницијациски обреди, како дел од на пролетниот аграрен календарски циклус на празници, сведочат за древните корени на овој иницијациски обреди на преми, интегрален дел на македонска традиционална култура.

Keywords

лазарки, мушки и женски лазар, обредни поворки, женски пубертетски обреди на премин, древни предхристијански иницијациски обреди, трансвестизам, полова зрелост, ритуали поврзани со симболиката на плодноста

Hrčak ID:

172261

URI

https://hrcak.srce.hr/172261

Visits: 1.088 *