hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,No. XXVI.
Datum izdavanja: prosinac 2018.

Objavljen na Hrčku: 3. 2. 2020.
Sadržaj Puni tekst
ELEKTRONIČKI AGENT (str.5-36) hrvatskipdf 450 KB
ELECTRONIC AGENT (str.36-36)  
Tin Matić
Izvorni znanstveni članak
 
IZRAVNA NAMJERA KAO UVJET KAŽNJIVOSTI ODGOVORNIH OSOBA ZA DELICTA PROPRIA (str.37-57) hrvatskipdf 259 KB
CRIMINAL INTENT AS CONDITION OF LIABILITY OF PERSONS RESPONSIBLE FOR DELICTA PROPRIA (str.58-58)  
Damir Primorac, Maja Buhovac
Prethodno priopćenje
 
INSTITUT NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA U BOSNI I HERCEGOVINI SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO (str.59-90) bosanskipdf 350 KB
LEGAL CONCEPT OF UNLAWFUL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH REFERENCE TO COMPARATIVE LAW (str.91-91)  
Merima Mešanović
Pregledni rad
 
AKTUALNA PITANJA MEĐUNARODNOPRAVNOG SUBJEKTIVITETA (str.92-109) hrvatskipdf 243 KB
CURRENT ISSUES OF INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY (str.110-110)  
Vesna Kazazić, Matej Savić
Pregledni rad
 
PROFESIONALNA ODGOVORNOST JAVNIH BILJEŽNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ - STEGOVNA, KAZNENA, PREKRŠAJNA I GRAĐANSKOPRAVNA (str.111-135) hrvatskipdf 276 KB
PROFESSIONAL LIABILITY OF PUBLIC NOTARIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA - DISCIPLINARY, CRIMINAL, MISDEMEANOR AND CIVIL LIABILITY (str.136-136)  
Jure Plećaš
Pregledni rad
 
OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU IZAZVANU NEISPRAVNIM PROIZVODOM – EUROPSKI, AMERIČKI I DOMAĆI MODEL ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU (str.137-166) hrvatskipdf 323 KB
LIMITATION AND EXCLUSION OF LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY A DEFECTIVE PRODUCT – EUROPEAN, AMERICAN AND NATIONAL MODEL OF LIABILITY FOR DAMAGE (str.167-167)  
Jerko Livaja
Pregledni rad
 
NASILJE U PORODICI KROZ PRAVNI OKVIR U BOSNI I HERCEGOVINI (str.168-188) bosanskipdf 610 KB
DOMESTIC VIOLENCE THROUGH THE LEGAL FRAMEWORK IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.189-190)  
Safet Mušić
Pregledni rad
 
POSEBAN TRETMAN UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU PREMA NACRTU ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLJEĐE I POKLONE U KANTONU SARAJEVO (str.190-193) bosanskipdf 359 KB
Đemaludin Mutapčić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 0 *