hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,Vol. 31 No. -
Datum izdavanja: prosinca 2013.

Objavljen na Hrčku: 22. 5. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Potknežin i vikar kao službenici knezova Krčkih u Senju (od 1271. do 1469. godine) (str.1-20) hrvatskipdf 543 KB
Viscount and Vicar as Officials of the Counts of Krk in the City of Senj (from 1271 to 1469) (str.1-20)  
Ozren Kosanović
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga efigija u pogrebnom ceremonijalu srednjovjekovnih kraljica te njihova povezanost s teorijom o dva kraljeva tijela (str.21-36) hrvatskipdf 409 KB
The Role of Portable Effigies in Queens' Funeral Ceremonies and Their Connection with the King's Two Bodies Theory (str.21-36)  
Kosana Jovanović
Izvorni znanstveni članak
 
Šibensko “vrijeme katedrale”. Doprinos stanovnika kasnosrednjovjekovne šibenske komune izgradnji katedrale sv. Jakova (str.37-76) hrvatskipdf 829 KB
The “Age of the Cathedral” of Šibenik. The Contribution of the Denizens of the Late Medieval Šibenik Commune to the Construction of the St. James Cathedral (str.37-76)  
Zoran Ladić
Izvorni znanstveni članak
 
Rapski obrtnici, umjetnici i medicinski djelatnici te njihovi klijenti na Rabu u drugoj polovici 15. stoljeća (str.77-126) hrvatskipdf 634 KB
Artizans, Artists, and Medical Professionals and Their Patrons in Rab in the Second Half of the Fifteenth Century (str.77-126)  
Meri Kunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Proizvodnja i trgovina sira u Dalmaciji krajem srednjeg i ranog novog vijeka (str.127-160) hrvatskipdf 1 MB
La production et le commerce du fromage en Dalmatie à la fin du Moyen age et au début de l'Époque moderne (str.127-160)  
Sabine Florence Fabijanec
Izvorni znanstveni članak
 
Obitelj Bátori u Slavoniji (str.161-180) hrvatskipdf 535 KB
The Bátori Family in Slavonia (str.161-180)  
Szabolcs Varga
Izvorni znanstveni članak
 
Tragom bokeljskih useljavanja na otoke Mletačke lagune (str.181-196) hrvatskipdf 604 KB
Following the Traces of the Immigrants from Boka on the Islands of the Venetian Lagoon (str.181-196)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Iz povijesti Roma u 18. stoljeću: Nikola Škrlec Lomnički o Romima u spisima Status actualis, Projectum i Descriptio. (str.197-215) hrvatskipdf 501 KB
From the History of the Roma in the eighteenth century: Nicholas Škrlec Lomnički on the Roma in his writings Status actualis, Projectum and Descriptio (str.197-215)  
Danijel Vojak
Pregledni rad
 
Natpisi na zagrebačkom jataganu (str.217-230) hrvatskipdf 3 MB
Inscriptions on the “Zagreb yataghan” (str.217-230)  
Tatjana Paić-Vukić
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija Metela Ožegovića u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu: nekoliko priloga za životopis (str.231-246) hrvatskipdf 460 KB
Correspondence of Metel Ožegović in the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb: Several Contributions to His Biography (str.231-246)  
Ivica Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Ban Josip Jelačić u očima svojih suvremenika (str.247-271) hrvatskipdf 481 KB
Ban Josip Jelačić as Seen Through the Eyes of His Contemporaries (str.247-271)  
Vlasta Švoger
Izvorni znanstveni članak
 
Fizika u pučkim školama krajem 19. stoljeća (str.273-310) hrvatskipdf 590 KB
Physics in Croatian Elementary Schools at the End of the Nineteenth Century (str.273-310)  
Ana Odak, Tihomir Vukelja
Izvorni znanstveni članak
 
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sedmi dio: Isprave iz razdoblja 1558.-1559. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić (str.313-333) hrvatskipdf 453 KB
Regesta of the Sixteenth-Century Charters from the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Seventh Part: Charters from the Period from 1558 to 1559. Regesta Composed by Antun Mayer and Collaborators, Prepared for Publishing by Maja Katušić (str.313-333)  
Katušić Maja
Stručni rad
 
Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta palatinorum et vices gerentium tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica, prir. Tibor Szőcs, A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, sv. 2, Forráskiadványok, sv. 51, Magyar Országos Levéltár, Budapest 2012., 324 str. (str.337-338) hrvatskipdf 172 KB
Judit Gál
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника [Zbornik srednjovjekovnih ćiriličkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika], sv. 1, prir. Vladimir Mošin, Sima Ćirković i Dušan Sindik, Istorijski institut, Beograd 2011., 652 str. (str.338-341) hrvatskipdf 178 KB
Neven Isailović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, sv. 38, prir. Éva B. Halász, Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest – Szeged 2013., 509 str. (str.341-342) hrvatskipdf 149 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Középkori magyar címereslevek I. (1439-1503) [Srednjovjekovne ugarske grbovnice, sv. 1 (1439.-1503.)], ur. Tamás Körmendi, ELTE Eötvös Collegium, Budapest 2013., 96 str. (str.342-343) hrvatskipdf 157 KB
Sanja Miljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Frane Petrić / Franciscus Patricius, Discussionum peripateticarum tomus quartus. Peripatetičke rasprave – svezak četvrti, 2 knj., prir. Mihaela Girardi Karšulin, Ivica Martinović i Olga Perić, prev. Mihaela Girardi Karšulin i Ivan Kapec, Institut za filozofiju, Zagreb 2012., 646 str. (str.343-344) hrvatskipdf 135 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Frane Petrić / Franciscus Patricius, Discussionum peripateticarum tomus quartus. Peripatetičke rasprave – svezak drugi, 2 knj., prir. Erna Banić-Pajnić, Luka Boršić i Mihaela Girardi-Karšulin, prev. Luka Boršić, Institut za filozofiju, Zagreb 2013., 618 str. (str.344-346) hrvatskipdf 152 KB
Branka Grbavac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Damir Karbić – Marija Karbić, The Laws and Customs of Medieval Croatia and Slavonia: A Guide to the Extant Sources, ur. Martyn Rady, Studies in Russia and Eastern Europe, sv. 10, UCL School of Slavonic and East European Studies, London 2013., 85 str. (str.346-347) hrvatskipdf 135 KB
Christopher Nicholson
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Norbert C. Tóth, A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387-1437 / Die Archontologie der Pröpste der Kathedral- und Stiftskapitel in der Zeit des Königs Sigismund in Ungarn (1387-1437), Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, sv. 4, Budapest 2013., 92 str. (str.347-348) hrvatskipdf 128 KB
Kristina Rupert
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mate Suić, Pag, Biblioteka pretisci – faksimili, sv. 3, Ogranak Matice hrvatske u Pagu, Pag 2013., 89 str. (str.348-349) hrvatskipdf 120 KB
Josip Celić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
John Aberth, An Environmental History of the Middle Ages: The Crucible Nature. Oxon 2013., 326 str. (str.350-351) hrvatskipdf 117 KB
Lucijana Lasić Nekić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirja Jarak, Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća: uvod u studij predromanike, Biblioteka Knjiga Mediterana, sv. 74, Književni krug, Split 2013., 303 str. (str.351-354) hrvatskipdf 144 KB
Bilogrivić Goran
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hana Breko Kustura, Najstarija misna knjiga srednjovjekovne Pule (11. stoljeće), Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2011., 204 str. (str.354-355) hrvatskipdf 106 KB
Ennio Stipčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Žorž Dibi [Georges Duby], Društvo u XI i XII veku u makonskom kraju, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad 2011., 660 str. (str.356-357) hrvatskipdf 168 KB
Antun Nekić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Svetislav Vučenović, Graditeljstvo Kotora, Pomorski muzej Crne Gore Kotor, Kotor 2012., 503 str. (str.357-359) hrvatskipdf 160 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radoslav Bužančić, Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis, Književni krug, Split 2012., 265 str. (str.359-360) hrvatskipdf 131 KB
Tonija Andrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krešimir Čvrljak, Miscellanea franciscana Croatica (Zbornik o hrvatskim franjevcima), ur. Tamara Tvrtković, vlastita naklada, Zagreb 2013., 581 str. (str.360-363) hrvatskipdf 184 KB
Ante Gulin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri. Peroj - nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657.-1816., HCDP “Croatica-Montenegrina RH”, Osijek 2012., 312 str. (str.363-365) hrvatskipdf 145 KB
Elvis Orbanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Mala biblioteka; sv. 6, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2012., 176 str. (str.365-366) hrvatskipdf 126 KB
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, ur. Lovorka Čoralić, Povijest Hrvata, sv. 5, ur. Zoran Ladić, Matica hrvatska, Zagreb 2013., 553 str. (str.366-369) hrvatskipdf 143 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dubravka Božić Bogović, Rođenje, brak i smrt – stanovništvo južne Baranje u 18. stoljeću, Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru – Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Beli Manastir 2013., 183 str. (str.369-370) hrvatskipdf 126 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tado Oršolić, Vojna Dalmacija u 19. stoljeću: vojska, teritorijalne snage, žandarmerija (1797.-1914.), Sveučilište u Zadru, Zadar 2013., 322 str. (str.370-372) hrvatskipdf 148 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marijana Hameršak, Pričalice. O povijesti djetinjstva i bajke, Algoritam, Zagreb 2011., 211 str. (str.372-374) hrvatskipdf 129 KB
Dragana Marković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radojica Rašo Pavićević, Werk – austro-ugarske tvrđave u Crnoj Gori, “Pobjeda” – novinsko, izdavačko, grafičko akcionarsko društvo, Herceg-Novi, 2012., 496 str. (str.374-375) hrvatskipdf 107 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Željko Brguljan, Pomorstvo Boke kotorske na slikama Bazija Ivankovića / The maritime life of the Bay of Kotor in the paintings of Bazi Ivancovich, Hrvatska bratovština “Bokeljska mornarica 809”, Zagreb – Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, Kotor – Zagreb 2011., 232 str. (str.376-377) hrvatskipdf 143 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tihana Luetić, Studenti Sveučilišta u Zagrebu (1874-1914). Društveni život, svakodnevica, kultura i politika, Srednja Europa, Zagreb 2012., 483 str. (str.377-381) hrvatskipdf 167 KB
Ivan Hrstić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Magical Healing. Magic, Ritual, and Medical Therapy from Antiquity until Early Modern Period, ur. Ildikó Csepregi – Charles Burnett, Micrologus’ Library, sv. 48, Florence 2012., 221 str. (str.381-384) hrvatskipdf 166 KB
Anita Jambrek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
At the Edge of the Law: Socially Unacceptable and Illegal Behaviour in the Middle Ages and the Early Modern Period, ur. Suzana Miljan – Gerhard Jaritz, Medium Aevum Quotidianum. Sonderband, sv. 28, Gesellschaft zur Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters, Krems 2012., 132 str. (str.384-387) hrvatskipdf 168 KB
Nikolina Antonić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obscurity in Medieval Texts, ur. Lucie Doležalová – Jeff Rider – Alessandro Zironi, Medium Aevum Quotidianum. Sonderband, sv. 30, Krems 2013., 196 str. (str.387-389) hrvatskipdf 159 KB
Ivan Badanjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 54, Zagreb – Zadar 2012., 373 str. (str.389-391) hrvatskipdf 165 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 51, br. 1-2, Dubrovnik 2013., 783 str. (str.391-393) hrvatskipdf 150 KB
Juraj Balić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni prilozi, god. 31, br. 42 (396 str.) – br. 43 (304 str.), Zagreb 2012. (str.394-396) hrvatskipdf 142 KB
Ana Jura
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik, god. 65, br. 1-2, Zagreb 2012., 584 str. (str.396-398) hrvatskipdf 162 KB
Kosana Jovanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 36, br. 69 (224 str.) – br. 70 (218 str.), Zagreb 2012. (str.398-400) hrvatskipdf 160 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 12, Slavonski Brod 2012., 466 str. (str.400-403) hrvatskipdf 165 KB
Stanislav Artuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Histria. Godišnjak Istarskog povijesnog društva, sv. 1 (335 str.) – 2 (491 str.), Pula 2011.-2012. (str.403-406) hrvatskipdf 211 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodarski povijest i povijest okoliša, broj 8, Zagreb-Samobor 2012., 197 str. (str.406-408) hrvatskipdf 193 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Hungarian Historical Review, god. 1, br. 1-2 – br. 3-4 (510 str.), Budapest 2012.; god. 2, br. 1 (208 str.), Budapest 2013. (str.409-411) hrvatskipdf 168 KB
Vedran Klaužer
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Medium Aevum Quotidianum, br. 64 (108 str.), Krems 2012. – br. 65 (78 str.), Krems 2013. (str.411-413) hrvatskipdf 153 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 34.434 *